DATA Mining

Introduction to Data Mining and Big Data Analytics [Slide Shared]

from Big Data Engineering, Faculty of Engineering, Dhurakij Pundit University ช่วงนี้อยู่ระหว่างการศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับการทำ Data Mining เลยได้รู้จักกับ Data Cube ซึ่งให้ข้อมูลที่มีประโยชน์มากทีเดียวครับ เลยอยากแบ่งปันสิ่งมีประโยชน์ที่ทาง Data Cube เข้าเผยแพร่ไว้ครับ ตามที่แสดงอยู่ด้านล่าง และยั ...
อ่านเพิ่มเติม
Picture1

Microsoft Power BI ebook

สำหรับลูกค้าของ BBS ที่ต้องการจัดทำรายงานเพื่อผู้บริหารในรูปแบบ Visualize โดยใช้เครื่องมือ Microsoft Power BI มาเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลระบบงาน ECONS   สามารถทำได้ไม่ยากนัก เนื่องจากฐานข้อมูลระบบงาน ECONS มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบอยู่แล้ว ทางแผนก Consult จึงนำ ebook ของ Microsoft มา Share ให้ผู้สนใ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 600009 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600009 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงรายงานพิมพ์เช็คจ่าย : พิมพ์เช็ค ขีดคร่อม &CO ปรับปรุงรายงานหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) – ระบบเงินทดรองจ่าย (AV) : เพิ่มเงื่อนไขเลขที่ใบเคลียร์เงินทดรอง แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 9 เรื่อง (Bug Fixed ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.33 Release Note

BySide Version 1.33 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงรายงานสรุปค่าขนส่งแยกตามรหัสเจ้าหนี้ - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) : เพิ่มเงื่อนไขกรองข้อมูลตามรหัสรถบรรทุก แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงรายงานสรุปค่าขนส่งแยกตามรหัสเจ้าหนี้ - ระบบควบคุมการจัดจ ...
อ่านเพิ่มเติม
freightco

New Feature : การบริหารการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า

ECONS ได้เพิ่มเติมคุณสมบัติเกี่ยวกับการบริหารการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า เพื่อกำหนดราคามาตรฐานในการคิดค่าขนส่ง มอบหมายงานแก่รถบรรทุกในสังกัด บันทึกผลการขนส่งและปรับปรุงยอดลูกหนี้ตามที่ขนส่งจริง ตลอดจนบริหารจัดการในส่วนของการคำนวณเงินเพื่อจ่ายให้แก่เจ้าของรถบรรทุกด้วย รายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรม การกำ ...
อ่านเพิ่มเติม
MInT

คู่มือฝึกอบรมการใช้งาน MInT

คู่มือฝึกอบรมการใช้งาน MInT MInT (Mobile Inventory Tracking) : เป็นระบบงานเสริมของ ECONS ที่นำ Mobile Technology + QR Code Technology มาช่วยในการควบคุมการ รับ – จ่าย สินค้าคงคลัง โดยสินค้า/วัตถุดิบ ที่รับเข้า จะมี QR Code ติดอยู่ที่ตัวสินค้า เมื่อมีการเคลื่อนไหวของสินค้า จะใช้อุปกรณ์ Mobile เพื่อ Sc ...
อ่านเพิ่มเติม
seminar pdfa-3 workshop 20170727

วีดีโอการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “PDF/A-3 workshop for e-Tax Invoice”

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ (Trusted Electronic Document) ห้วข้อ PDF/A-3 workshop for e-Tax Invoice เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 สำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้จัด สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ (Trusted Electronic Doc ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.32 Release Note

BySide Version 1.32 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ เพิ่มจอภาพสอบถามคำสั่งขาย - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) ปรับปรุงจอภาพตรวจสอบลูกค้า - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR),ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) ปรับปรุงจอภาพสร้างรายการยอดปรับปรุงจำนวนส่ง - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) ปรับปรุงจอภาพปรับปรุง ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 600008 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600008 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการแจ้งหนี้ (Van Sales) – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) : ให้กำหนดกลุ่มเอกสารเพื่อใช้ในการ Running เลขที่ใบสำคัญรับกรณีรับเงินทันที ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการแจ้งหนี้ – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) : ให้กำหนดกลุ่ม ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
CleanTechnology

เอกสารประกอบการสัมมนา “นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology, CT) การใช้ของเสียเป็นพลังงาน (Waste to Energy) และพลังงานทดแทน (Renewable Energy) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด ภายใต้โครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand เรื่อง "นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology, CT) การใช้ของเสียเป็นพลังงาน (Waste to Energy) และพลังงานทดแทน (Renewable Energy) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" โดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายส ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
seminar pdfa-3 workshop 20170727

เอกสารประกอบการสัมมนา เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ (Trusted Electronic Document) ห้วข้อ PDF/A-3 workshop for e-Tax Invoice

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ (Trusted Electronic Document) ห้วข้อ PDF/A-3 workshop for e-Tax Invoice เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 สำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้จัด สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ (Trusted Electronic Doc ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.31 Release Note

BySide Version 1.31 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงรายงานสรุปรายการทางบัญชี แสดงตามรหัสบัญชี(AP) - ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) : เพิ่มแสดงเลขที่ใบแจ้งหนี้ ปรับปรุงรายงานตรวจสอบรายการตั้งหนี้,เพิ่มหนี้,ลดหนี้ - ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) เพิ่มจอภาพตรวจสอบลูกค้า - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR), ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 600007 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600007 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 12 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพบันทึกใบขอซื้อและบันทึกรายการสั่งซื้อ – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) : ปรับ Lookup รหัสการสั่งซื้อให้สามารถค้นหาคำอธิบายได้ ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการสั่งซื้อ – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) : ให้สามารถแก้ไขชื่อผู้ขายได้ ...
อ่านเพิ่มเติม
econsstdimp

รหัสมาตรฐาน : ประเทศ, สกุลเงิน, ที่ตั้ง (ประเทศไทย: ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์) ของธนาคารแห่งประเทศไทย

รหัสมาตรฐาน : ประเทศ, สกุลเงิน และที่ตั้ง (จัดทำโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย) สำหรับที่ปรึกษา ผู้ช่วยที่ปรึกษา และลูกค้าที่กำลังเตรียมฐานข้อมูลสำหรับการขึ้นระบบใหม่ มักได้รับการร้องขอให้กำหนดรหัสที่เป็นมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานของไทยไปเลย ด้วยเหตุนี้ ผมจะทยอยนำข้อมูลที่เป็นรหัสมาตรฐานมาลงให้เป็นระยะครับ เร ...
อ่านเพิ่มเติม
import0

วิธีกำหนดชื่อแบบฟอร์มที่ใช้ตอนพิมพ์รายงาน ณ จอภาพบันทึกแก้ไขข้อมูล

วิธีกำหนดชื่อแบบฟอร์มที่ใช้ตอนพิมพ์รายงาน ณ จอภาพบันทึกแก้ไขข้อมูลReport on menu การบันทึกใบสำคัญต่าง ๆ ที่จอภาพบันทึกข้อมูลของ ECONS ส่วนใหญ่จะมีปุ่มให้สั่งพิมพ์ใบสำคัญนั้น ได้ทันที ดังตัวอย่าง ซึ่งผู้ใช้ระบบงาน สามารถปรับแต่งรูปแบบแบบฟอร์มได้เอง โดยใช้ feature report manager และ feature user defin ...
อ่านเพิ่มเติม
howtoaveragevatingoodfeel

เฉลี่ยภาษีซื้ออย่างไรให้ถูกวิธีและดีต่อใจ (เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี กรมสรรพากร)

เอกสารสัมมนาหัวข้อ "เฉลี่ยภาษีซื้ออย่างไรให้ถูกวิธีและดีต่อใจ" (20-23 มิถุนายน 2560) ลูกค้า ECONS หลายรายใช้การเฉลี่ยภาษีซื้อครับ แล้วสรรพากรจัดสัมมนา ผมเห็นว่าเป็นเอกสารประกอบการสัมมนาที่ดีทีเดียวครับ ไม่ยาวมากด้วย (32 หน้า) ถือว่าสรุปได้ชัดเจนมากครับ และเพื่อให้สามารถทบทวนได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ผมจึงลง ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.30 Release Note

BySide Version 1.30 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานบัญชีแยกประเภท - ระบบบัญชีทั่วไป (GL) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มรายงานบัญชีแยกประเภท - ระบบบัญชีทั่วไป (GL) 1. สามารถกำหนดเงื่อนไขรายงานได้ทั้งแบบงวดเริ่มต้น-สิ้นสุด และแบบวันที่เริ่มต้น-สิ้น ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 600006 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600006 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพบันทึก/แก้ไขเวลาประจำวัน 2 – ระบบควบคุมการผลิต (SF) : ปรับวิธีการกรอกข้อมูลและเพิ่มความสะดวกในการค้นหาเลขที่คำสั่งผลิตที่ต้องการ Post ปรับปรุงจอภาพยกเลิกรายการบันทึกเวลา – ระบบควบคุมการผลิต (SF) ปรับปรุงจอภาพผ่านร ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

 • 3 เดือน ago by bbs_since1992 คุณกิตติศักดิ์​ เปรมกิจ​ ​ผู้บริหารของ​ BBS​ นำทีมพนักงานฝ่ายต่างๆเข้าอบรม​  #ISO29110  Requirements M
 • 2 เดือน ago by bbs_since1992 ประกาศวันหยุด​บริษัท​ออกแล้วค่ะ❤️ สำหรับ​เจ้าหน้าที่​ทุกท่านแพ็คกระเป๋าแพลนวันท่องเที่ยวกันได้เลย สำ
 • 7 เดือน ago by bbs_since1992 ขอเชิญชวน​ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Industril Supply Chain Logistics Conference 2018 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพ
 • 8 เดือน ago by bbs_since1992 กลับมาอีกครั้งกับงาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 ในปีนี้งานจะจัดวันที่ 23-24 ส
 • 3 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่​ 21​ ธันวาคม​ ที่ผ่านมานี้​ ผู้บริหาร​ของเรา​ คุณพรเทพ​ รัตนสถาพร​ และคุณกิตติศักดิ์​ เป
 • 81
  5 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้(8/11/61)เจ้าหน้าที่​ของ​ BBS​ ได้เข้าร่วมงาน Blockchain for Management and Transformation “บร
 • 6 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่​5 ตุลาคม​ 2561​ที่่ผ่าน​ BBS​ ได้มีการ Kick​ off เซ็นสัญญา​โครงการร่วมกับ​ UNA​ ซึ่งเป็น
 • 7 เดือน ago by bbs_since1992 เก็บตกภาพบรรยากาศ​งาน​ Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต
 • 3 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวัน​ที่​ 14​ ธันวาคม​ 2561​ บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ได้รับคำปรึกษา​จาก อ
 • 2 สัปดาห์ ago by bbs_since1992 ข่าวดี​ ข่าวดี​ ปีนี้​ Depa​ แจกส่วนลดค่าซอฟต์แวร์​รายละ 10,000​บาท​ และลดย่อนภาษีได้ถึง​ 200% หากท่
 • 1 สัปดาห์ ago by bbs_since1992 บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ผ่านการรับรองมาตรฐาน​ “โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
 • 3 เดือน ago by bbs_since1992 สวัสดี​ปีใหม่​ 2562​ BBS​ ขอขอบพระคุณ​ลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นกับเรามาโดยตลอด​ และขอ​ขอบคุณ​

Instagram #BBSECONS

 • 19 ชั่วโมง ago ติดตามผลการเพิ่มผลผลิตหลังจาก 1 สัปดาห์โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์พลาสติก เป้าหมายเพิ่มผลผลิต 20% โดยก
 • 2 วัน ago ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงกระบวนการผลิต โรงงานผู้ผลิตยางรถยนต์  #bbsecons 
 • 3 วัน ago ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงระบบควบคุมสินค้าคงคลังและกระบวนการผลิต โรงงานผลิตน๊อต สกรู สำหรับอุตสาหกรรมย
 • 3 วัน ago ให้คำปรึกษาในการเพิ่มผลผลิตโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยางปูพื้นรถยนต์ #bbsecons 
 • 1 สัปดาห์ ago ให้คำปรึกษาในการเพิ่มผลผลิต โรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรัยอุตสาหกรรมยานยนต์ #bbsecons 
 • 1 สัปดาห์ ago บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ผ่านการรับรองมาตรฐาน​ “โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
 • 2 สัปดาห์ ago ข่าวดี​ ข่าวดี​ ปีนี้​ Depa​ แจกส่วนลดค่าซอฟต์แวร์​รายละ 10,000​บาท​ และลดย่อนภาษีได้ถึง​ 200% หากท่
 • 2 เดือน ago ประกาศวันหยุด​บริษัท​ออกแล้วค่ะ❤️ สำหรับ​เจ้าหน้าที่​ทุกท่านแพ็คกระเป๋าแพลนวันท่องเที่ยวกันได้เลย สำ
 • 3 เดือน ago สวัสดี​ปีใหม่​ 2562​ BBS​ ขอขอบพระคุณ​ลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นกับเรามาโดยตลอด​ และขอ​ขอบคุณ​
 • 3 เดือน ago คุณกิตติศักดิ์​ เปรมกิจ​ ​ผู้บริหารของ​ BBS​ นำทีมพนักงานฝ่ายต่างๆเข้าอบรม​  #ISO29110  Requirements M
 • 3 เดือน ago เมื่อวันที่​ 21​ ธันวาคม​ ที่ผ่านมานี้​ ผู้บริหาร​ของเรา​ คุณพรเทพ​ รัตนสถาพร​ และคุณกิตติศักดิ์​ เป
 • 3 เดือน ago เมื่อวัน​ที่​ 14​ ธันวาคม​ 2561​ บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ได้รับคำปรึกษา​จาก อ

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่