ECONS V2.13E Rvs 630004 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630004 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

 

เพิ่มการค้นหาข้อมูลด้วยเลขที่เช็คในหน้ากระทบยอดเงินฝากธนาคาร
เพิ่มการกรองข้อมูลด้วยเลขที่เช็คในหน้ากระทบยอดเงินฝากธนาคาร โดยสามารถกรองค่าตัวอักษรหรือตัวเลขเพียงตัวใดตัวหนึ่งได้

Cheque

Go Top

ปรับปรุงหน้าบันทึกรายการปรับปรุงสินค้าคงคลัง
เพิ่มปุ่มลบเอกสารปรับปรุงสินค้าคงคลังทั้งใบ โดยจะลบทุกรายการปรับปรุงสินค้า และรายละเอียดสถานที่เก็บที่ทำการปรับปรุง ของเลขที่เอกสารนั้นๆ

DELETE ADJUSTMENT

Go Top

ปรับปรุงรายงานตรวจสอบใบเเจ้งหนี้ – ระบบบัญชีลูกหนี้
ปรับปรุงรายงานตรวจสอบใบเเจ้งหนี้ ดังนี้

เพิ่ม Column แสดงจำนวนเงินด้วยสกุลเงินพื้นฐานของระบบ 3 Column คือ จำนวนเงินรวม ,จำนวนภาษี ,จำนวนเงินรวมทั้งสิ้นในใบแจ้งหนี้

Invoice

Go Top

เพิ่มการกำหนดกลุ่มเอกสารให้สามารถ Running เลขที่เอกสารได้สูงสุดถึง 12 Digit
ปรับปรุงการกำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารในระบบจัดซื้อ จากเดิมสูงสุดต้องไม่เกิน 8 digit ปรับให้กำหนดสูงสุดได้ไม่เกิน 12 digit ซึ่งปรับทั้งจอภาพ และรายงานมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยฟังก์ชั่นงานในระบบจัดซื้อที่รองรับมีดังนี้

– การจัดทำใบขอซื้อ

– การจัดทำใบสั่งซื้อ

– การบันทึกรับสินค้า

– การบันทึกรายการแจ้งหนี้

Running Number 12 Digit

Go Top

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบบัญชีเจ้าหนี้

แก้ไขรายงานภาษีเงินได้ ที่เป็นรายการที่มาจากระบบบัญชีเจ้าหนี้ จากเดิมที่แสดงชื่อ และที่อยู่ตามข้อมูลหลักผู้ขาย แก้ไขให้แสดงชื่อ และที่อยู่ตามที่บันทึกใน “ข้อมูลที่อยู่เจ้าหนี้” ในหน้าบันทึกจ่ายเงิน

ภาษีเงินได้

2 ระบบบัญชีลูกหนี้

แก้ไขบันทึกรับเงินให้รองรับการกำหนดอัตราภาษ๊หัก ณ ที่จ่าย ที่มีทศนิยม (เช่น 1.5% ) ให้คำนวณได้ถูกต้อง

3 ระบบบัญชีทั่วไป

ปรับปรุงการบันทึกข้อมูลในหน้าจอการกำหนดรูปแบบบัญชีให้ทำงานถูกต้อง และง่ายขึ้น

1.แก้ไขกรณีที่เรียกข้อมูลเดิมขึ้นมาแก้ไขให้สามารถบันทึกข้อมูลได้

2.เพิ่มปุ่มลบรายการบัญชี(F8) เพื่อใช้สำหรับลบรายการบัญชีในตารางบันทึกข้อมูล โดยโปรแกรมจะลบเฉพาะรายการที่กำลังแก้ไขอยู่ในปัจจุบัน

3.ปรับการทำงานเมื่อกดปุ่มลบข้อมูล ที่ toolbar ในขณะที่มีการกำหนดรายการบัญชีในรหัสรูปแบบบัญชีนั้นแล้ว โปรแกรมจะมีข้อความแจ้งเตือนเพื่อยืนยันว่าจะลบรหัสรูปแบบบัญชีนี้หรือไม่ ถ้าทำการยืนยัน โปรแกรมจะทำการลบทุกรายการบัญชี และ ข้อมูลของรูปแบบบัญชีนั้นทั้งหมด

รหัสรูปแบบบัญชี

Go Top

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*