ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 630007 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630007 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการและ BUG FIXED จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้ ระบบบัญชีลูกหนี้ - ปรับปรุงการบันทึกบัญชีกรณีรับเงิน ,นำฝากธนาคาร และกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ระบบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร - แก้ไขเลขที่บัญชีค่าธรรมเนียมที่หน้าบันทึกกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ระบบควบคุมทรัพย์ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.67 Release Note

BySide V1.67 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม 2 เรื่อง และ BUG FIXED จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ ระบบควบคุมการจัดซื้อ - ปรับเพิ่มประเภทรายงานให้สามารถแสดงข้อมูลตามเลขที่รับสินค้า ระบบบัญชีเจ้าหนี้ - รายงานเจ้าหนี้ค้างชำระ ปรับเพิ่มให้สามารถคลิกเลือกการค้นหาจากวันที่ใบเเจ้งหนี้ หรือวันที่ครบกำหนด แก้ไ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.66 Release Note

BySide V1.66 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม 1 เรื่อง และ BUG FIXED จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย เมนูใบจัดส่งสินค้าเพิ่มรูปแบบรายงานสำหรับไม่แสดงราคาสินค้า แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (BugFixed) ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย เมนูใบจัดส่งสินค้าเพิ่มรูปแบบรายงานสำหรับไม่แส ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 630006 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630006 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ เมนูบริหารระบบงาน ระบบรักษาความปลอดภัย ปรับเพิ่มหัวข้อการกำหนดนโยบายของรหัสผ่าน เมนูบริหารระบบงาน เพิ่มเมนูรายงานการตรวจสอบสิทธิ์การใช้เมนู ปรับการเรียกรายงานจากหน้าบันทึกข้อมูล ให้สามารถเรียกรายงานจากระบบงาน Byside ได้ ระบบคว ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 630005 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630005 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ และ FIX BUG จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ เพิ่ม Feature การบันทึกจ่ายเงินให้รองรับกรณีจ่ายเงินที่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยกำหนดประเภทเงื่อนไขเป็นการออกภาษีให้แทน ระบบบัญชีลูกหนี้ ปรับการแสดงผล รายงานแสดงข้อมูลหลักลูกค้า ในเมน ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.65 Release Note

BySide V1.65 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม 2 เรื่อง และ FIX BUG จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ เพิ่มเมนูรายงาน ทะเบียนใบรับรอง หักภาษี ณ ที่จ่าย ระบบบริหารโครงการ ปรับหน้าบันทึกรหัสโครงการการดำเนินงานให้สามารถกำหนดกลุ่มเอกสาร เพื่อใช้กำหนดรหัสโครงการอัตโนมัติได้ แก้ไขการทำงานผิดพลาด ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.64 Release Note

BySide V1.64 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม 1 เรื่อง และ FIX BUG จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ เพิ่มแสดงต้นทุนมาตรฐานในรายงานตรวจสอบโครงสร้างสินค้าแบบ Organization Chart แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (BugFixed) เพิ่มให้มีการแสดงต้นทุนในรายงานตรวจสอบโครงสร้างสินค้าแบบ Organization Chart เพิ่ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 630004 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630004 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ เมนูกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เพิ่มให้สามารถค้นหาข้อมูลตามเลขที่เช็คได้ เมนูบันทึกรายการปรับปรุงยอดสินค้าคงคลัง เพิ่มปุ่มลบเอกสารทั้งใบ ปรับรายงานตรวจสอบใบแจ้งหนี้แบบสรุป เพิ่ม column แสดงยอดรวมถาษี,จำนวนเงิน(ไม่รวมภาษี)และจำนวนเง ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 630003 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630003 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงหน้าบันทึกคำสั่งขาย เพิ่ม Lookup เเสดงรายชื่อผู้ติดต่อปัจจุบัน แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (BugFixed) ปรับปรุงหน้าบันทึกคำสั่งขาย เพิ่ม Lookup เเสดงรายชื่อผู้ติดต่อปัจจุบัน ปรับปรุงหน้าบันทึกคำสั่งขาย ดังนี ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.63 Release Note

BySide V1.63 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม 3 รายการดังนี้ เพิ่มรายงานทะเบียนคุมใบสำคัญรับแบบละเอียด – ระบบบัญชีลูกหนี้(AR) เพิ่มรายงานแสดงรายการตั้งเจ้าหนี้ ลดหนี้และเพิ่มหนี้แบบละเอียด – ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (BugFixed) เพิ่มรายงานทะเบียนคุมใบสำคัญรั ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSPRS

PAYROLL Rvs.630001 Release Note

PAYROLL Rvs.630001 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม 2 รายการดังนี้ ปรับปรุงโปรแกรมการคำนวณภาษีเงินได้ ให้รองรับการเพิ่มค่าลดหย่อนกรณีออมเงินในกองทุนรวมเพื่อการออม(SSF) และปรับเกณฑ์กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF)รูปแบบใหม่ ปรับรูปแบบของ ภงด.91 ให้เป็นไปตามรูปแบบของปีภาษี 2562 เพิ่มค่าลดหย่อนกรณี ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.62 Release Note

BySide V1.62 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ เพิ่มการแสดงหมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขแฟกซ์ ในหน้าจอตรวจจสอบลูกค้า แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงหน้าจอตรวจสอบลูกค้า เพิ่มการแสดงหมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขแฟกซ์ ในหน้าจอตรวจจสอบลูกค้า ▲Go Top แก้ไขการทำงานผิ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 630002 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630002 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงหน้าจอตั้งลูกหนี้ ให้สามารถกำหนดกลุ่มเอกสารถัดไปสำหรับการตั้งลูกหนี้แบบ Recurring ได้ (AR) ปรับปรุงหน้าจอตั้งเจ้าหนี้ ให้สามารถกำหนดกลุ่มเอกสารถัดไปสำหรับการตั้งเจ้าหนี้แบบ Recurring ได้ (AP) ปรับปรุงหน้าบันทึกส่งสินค้ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 630001 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630001 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพบันทึกใบวางบิล - เพิ่มการแสดงมูลค่าแจ้งหนี้รวมของใบวางบิล แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง ปรับปรุงจอภาพบันทึกรับวางบิล - ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP)          เพิ่มการแสดงผล มูลค่าแจ้งหนี้รวมของบันทึกรับวางบิล Ba ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.61 Release Note

BySide V1.61 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงการแสดงผลรายงาน ประมาณการกระแสเงินสดแสดงมูลค่าจำนวนเงินค้างรับ และจำนวนเงินค้างส่งเป็นมูลค่าที่รวม VAT แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 6 เรื่อง (Bug Fixed) การแสดงผลรายงานประมาณการกระแสเงินสด ระบบบัญชีทั่วไป ปรับปรุงการแสดงผลรายงา ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620012 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620012 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ ปรับการทำงานในหน้าบันทึกรายการสั่งซื้อ โดยให้กำหนด QR Code Tag อ้างอิงตาม ค่าตั้งต้นระบุการ สร้าง QR Code ที่กำหนดไว้ในข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง ปรับปรุงจอภาพบันทึกใบวางบิล - เพิ่มการแสดงมูลค่าแจ้งหนี้รวมของใบวางบิล ปรับการแสดงผล ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSPRS

PAYROLL Rvs.620012 Release Note

PAYROLL Rvs.620012  ไม่มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมจำนวน 3 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 Payroll ปรับการทำงานของหน้าจอการปรับเงินเดือน เมื่อเข้ามาครั้งแรกให้ ระบุค่าเริ่มต้นในการปรับเงินเดือนย้อ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.60 Release Note

BySide Version 1.60 ไม่มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมจำนวน 2 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขหน้าจอตรวจสอบข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง หน้าจอค้างเมื่อมีการกดปุ่มแสดงสินค้า  เนื่องจ ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

 • 2 ปี ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่​ 21​ ธันวาคม​ ที่ผ่านมานี้​ ผู้บริหาร​ของเรา​ คุณพรเทพ​ รัตนสถาพร​ และคุณกิตติศักดิ์​ เป
 • 1 ปี ago by bbs_since1992 วันนี้คุณกิตติศักดิ์ เปรมกิจ ผู้จัดการแผนกที่ปรึกษา และคุณสราลักษณ์ แต้อุดมกุล ที่ปรึกษา เข้าให้คำปร
 • 1 ปี ago by bbs_since1992 ข่าวดี​ ข่าวดี​ ปีนี้​ Depa​ แจกส่วนลดค่าซอฟต์แวร์​รายละ 10,000​บาท​ และลดย่อนภาษีได้ถึง​ 200% หากท่
 • 1 ปี ago by bbs_since1992 ข่าวดีสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับการบริหาร​ทรัพยากร​อย่างมีประสิทธิภาพ​ ทาง มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยีพระจ
 • 1 ปี ago by bbs_since1992 บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ผ่านการรับรองมาตรฐาน​ “โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
 • 24
  12 เดือน ago by bbs_since1992 24 สิงหาคม 2562 เป็นวันครบรอบ 27 ปี ❤️บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด❤️ ในนามของตัวแทนพนักงา
 • 1 ปี ago by bbs_since1992 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท บิสซ
 • 2 ปี ago by bbs_since1992 ประกาศวันหยุด​บริษัท​ออกแล้วค่ะ❤️ สำหรับ​เจ้าหน้าที่​ทุกท่านแพ็คกระเป๋าแพลนวันท่องเที่ยวกันได้เลย สำ
 • 1 ปี ago by bbs_since1992 สวัสดี​ค่ะ​ วันนี้แอดมินมีภาพบรรยากาศ​งาน​ K2K ERP THINKING บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ​ มาฝากก
 • 2 ปี ago by bbs_since1992 สวัสดี​ปีใหม่​ 2562​ BBS​ ขอขอบพระคุณ​ลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นกับเรามาโดยตลอด​ และขอ​ขอบคุณ​
 • 2 ปี ago by bbs_since1992 คุณกิตติศักดิ์​ เปรมกิจ​ ​ผู้บริหารของ​ BBS​ นำทีมพนักงานฝ่ายต่างๆเข้าอบรม​  #ISO29110  Requirements M
 • 2 ปี ago by bbs_since1992 เมื่อวัน​ที่​ 14​ ธันวาคม​ 2561​ บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ได้รับคำปรึกษา​จาก อ

Instagram #BBSECONS

 • Kick off N
  9 เดือน ago Kick off New Project ERP Implementation โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ #bbsecons 
 • 11 เดือน ago วันนี้มาอัด YouTube Channel CU radio ที่จุฬาฯ รายการ Inovative Wisdom หัวข้อ Lean รายการจะออกอากาศต้
 • 11 เดือน ago ถึงเวลาต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการธุรกิจ วันนี้มาให้ความรู้เรื่องระบบ ERP ที่บริษัทผลิตสายไ
 • Informal g
  11 เดือน ago Informal group meeting To be ERP Consultant  #bbsecons 
 • 24
  12 เดือน ago 24 สิงหาคม 2562 เป็นวันครบรอบ 27 ปี ❤️บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด❤️ ในนามของตัวแทนพนักงา
 • 12 เดือน ago ปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2562 อย่างเป็นทางการ ขอแสดงความยินดี
 • ECONSir In
  1 ปี ago ECONSir Intelligence Report on Mobile โรงงานผลิตขิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์  #bbsecons 
 • 1 ปี ago ปัญหาที่เรื้อรัง ฝังรากลึกมาเป็นเวลาหลายปี ทำให้หมดไปได้ด้วยความร่วมมือของคนทั้งองค์กร ปิดโครงการเพิ
 • 1 ปี ago เมื่อคนสอนตั้งใจ และคนเรียนตั้งใจ จึงได้รับผลจากการพัฒนาองค์กรอย่างเต็มที่ ประทับใจครับ ปิดโครงการเพ
 • Work shop
  1 ปี ago Work shop BI Technic ช่วยลดเวลาในการจัดทำรายงานเพื่อผู้บริหาร พนักงานส่วนใหญ่ใช้เวลาในการจัดทำรายงาน
 • 100
  1 ปี ago 100 เรื่องที่ปรับปรุงสำเร็จภายใน 3 เดือนด้วยแนวคิด Agile ติดตามผลการเพิ่มผลิตภาพโรงงานผลิตสายไฟฟ้า #
 • 1 ปี ago บรรยายเรื่องระบบต้นทุนการผลิต โรงงานผลิตยางรถยนต์  #bbsecons 

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่