BySideV109.1

BySide V1.62 Release Note

BySide V1.62 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ เพิ่มการแสดงหมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขแฟกซ์ ในหน้าจอตรวจจสอบลูกค้า แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงหน้าจอตรวจสอบลูกค้า เพิ่มการแสดงหมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขแฟกซ์ ในหน้าจอตรวจจสอบลูกค้า ▲Go Top แก้ไขการทำงานผิ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 630002 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630002 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงหน้าจอตั้งลูกหนี้ ให้สามารถกำหนดกลุ่มเอกสารถัดไปสำหรับการตั้งลูกหนี้แบบ Recurring ได้ (AR) ปรับปรุงหน้าจอตั้งเจ้าหนี้ ให้สามารถกำหนดกลุ่มเอกสารถัดไปสำหรับการตั้งเจ้าหนี้แบบ Recurring ได้ (AP) ปรับปรุงหน้าบันทึกส่งสินค้ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 630001 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630001 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพบันทึกใบวางบิล - เพิ่มการแสดงมูลค่าแจ้งหนี้รวมของใบวางบิล แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง ปรับปรุงจอภาพบันทึกรับวางบิล - ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP)          เพิ่มการแสดงผล มูลค่าแจ้งหนี้รวมของบันทึกรับวางบิล Ba ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.61 Release Note

BySide V1.61 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงการแสดงผลรายงาน ประมาณการกระแสเงินสดแสดงมูลค่าจำนวนเงินค้างรับ และจำนวนเงินค้างส่งเป็นมูลค่าที่รวม VAT แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 6 เรื่อง (Bug Fixed) การแสดงผลรายงานประมาณการกระแสเงินสด ระบบบัญชีทั่วไป ปรับปรุงการแสดงผลรายงา ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620012 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620012 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ ปรับการทำงานในหน้าบันทึกรายการสั่งซื้อ โดยให้กำหนด QR Code Tag อ้างอิงตาม ค่าตั้งต้นระบุการ สร้าง QR Code ที่กำหนดไว้ในข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง ปรับปรุงจอภาพบันทึกใบวางบิล - เพิ่มการแสดงมูลค่าแจ้งหนี้รวมของใบวางบิล ปรับการแสดงผล ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSPRS

PAYROLL Rvs.620012 Release Note

PAYROLL Rvs.620012  ไม่มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมจำนวน 3 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 Payroll ปรับการทำงานของหน้าจอการปรับเงินเดือน เมื่อเข้ามาครั้งแรกให้ ระบุค่าเริ่มต้นในการปรับเงินเดือนย้อ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.60 Release Note

BySide Version 1.60 ไม่มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมจำนวน 2 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขหน้าจอตรวจสอบข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง หน้าจอค้างเมื่อมีการกดปุ่มแสดงสินค้า  เนื่องจ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V 1.59 Release Note

BySide Version 1.59 ไม่มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมจำนวน 3 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1  ระบบพื้นฐาน แก้ไขการแสดงผล ตารางแสดงกลุ่มพนักงาน ในหน้าจอรายชื่อผู้ใช้ MERQry ให้ดูง่ายขึ้น 2  ระบบควบคุ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620011 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620011 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพบันทึกใบรับคืนสินค้า ( กำหนดเลขที่รับคืน ) - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) ; เพิ่มให้สามารถแก้ไขรหัสกลุ่มลูกค้า ,รหัสพนักงานขาย ได้ และ เพิ่มการแสดงกลุ่มพนักงานตามพนักงานขาย  แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.58 Release Note

BySide Version 1.58 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1. เพิ่มรูปแบบรายงานบัญชีแยกประเภท "แบบละเอียด"แสดงหมายเหตุเอกสาร 2. แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมจำนวน 2 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มรูปแบบรายงานบัญชีแยกประเภท "แบบละเอียด (แสดงหมายเหตุในใบสำคัญ) " เพิ่มรูปแบบรายงานใหม่ ในรายงานบัญชีแย ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620010 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620010 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ จอภาพบันทึกการรับเงิน – ระบบบัญชีลูกหนี้ เพิ่มการบันทึกหมายเหตุในหน้ารายละเอียดการรับเงิน(AR) จอภาพบันทึกการจ่ายเงิน – ระบบบัญชีเจ้าหนี้ เพิ่มการบันทึกหมายเหตุในหน้ารายละเอียดการจ่ายเงิน (AP) แก้ไขหน้าจอบันทึกขออนุมัติการขอเบิ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620009 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620009 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพ ANS ให้สามารถลบข้อความแจ้งเตือนได้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงจอภาพ ANS ปรับปรุงจอภาพ ANS ให้สามารถลบข้อความแจ้งเตือนได้ Back แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) ร ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.57 Release Note

BySide Version 1.57 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า(Stock Card) แบบไม่แสดงต้นทุน - ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า(Stock Card) แบบไม่แสดงต้นทุน - ระบบควบคุมสิน ...
อ่านเพิ่มเติม
Capture

TO BE ECONS ERP CONSULTANT

เมื่อวันที่ 1/09/2562 ทางแผนก Counsult ได้มีการอบรม ภาพรวมของโปรแกรม ECONS  โดยทุกคนสามารถเปิดเอกสารอ่านได้ตามลิ้งค์ด้านล่างค่ะ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620008 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620008 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 8 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 8 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขจอภาพตรวจสอบลูกค้า ใน Tab 3.Order คงค้าง เนื่องจากแสดงเลขที่คำสั่งซื้ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.56 Release Note

BySide Version 1.56 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ควบคุมสินทรัพย์ถาวร รายงานทะเบียนสินทรัพย์ แก้ไขการแสดงมูลค่าทรัพย์สินและยอดค่าเสื่อมยกมาไม่ถูกต้อง ก ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSPRS

PAYROLL Rvs 620006 : Release Note

PAYROLL Rvs 620006 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ เพิ่มค่าลดหย่อนปี 2562 ตามประกาศของกรมสรรพากร เพิ่มค่าลดหย่อนตามประกาศของกรมสรรพากร ตามที่กรมสรรพากรประกาศเพิ่มค่าลดหย่อนในปี 2562 จึงได้มีการปรับปรุงระบบงาน Payroll ให้รองรับการทำงานดังกล่าว โดยเพิ่มฟิลด์ให้บันทึกค่าลดหย่อนที่จอภาพค่ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620007 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620007 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพบันทึก/แก้ไขใบตรวจนับ – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) : ให้สามารถ Scan QR Code ได้ ปรับปรุงจอภาพเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าตรวจสอบ - ระบบควบคุมคุณภาพ (QM) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 9 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงจอภาพบ ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

 • 9 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้คุณกิตติศักดิ์ เปรมกิจ ผู้จัดการแผนกที่ปรึกษา และคุณสราลักษณ์ แต้อุดมกุล ที่ปรึกษา เข้าให้คำปร
 • 1 ปี ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่​ 21​ ธันวาคม​ ที่ผ่านมานี้​ ผู้บริหาร​ของเรา​ คุณพรเทพ​ รัตนสถาพร​ และคุณกิตติศักดิ์​ เป
 • 1 ปี ago by bbs_since1992 สวัสดี​ปีใหม่​ 2562​ BBS​ ขอขอบพระคุณ​ลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นกับเรามาโดยตลอด​ และขอ​ขอบคุณ​
 • 8 เดือน ago by bbs_since1992 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท บิสซ
 • 1 ปี ago by bbs_since1992 เมื่อวัน​ที่​ 14​ ธันวาคม​ 2561​ บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ได้รับคำปรึกษา​จาก อ
 • 1 ปี ago by bbs_since1992 ข่าวดี​ ข่าวดี​ ปีนี้​ Depa​ แจกส่วนลดค่าซอฟต์แวร์​รายละ 10,000​บาท​ และลดย่อนภาษีได้ถึง​ 200% หากท่
 • 12 เดือน ago by bbs_since1992 สวัสดี​ค่ะ​ วันนี้แอดมินมีภาพบรรยากาศ​งาน​ K2K ERP THINKING บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ​ มาฝากก
 • 24
  7 เดือน ago by bbs_since1992 24 สิงหาคม 2562 เป็นวันครบรอบ 27 ปี ❤️บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด❤️ ในนามของตัวแทนพนักงา
 • 1 ปี ago by bbs_since1992 ประกาศวันหยุด​บริษัท​ออกแล้วค่ะ❤️ สำหรับ​เจ้าหน้าที่​ทุกท่านแพ็คกระเป๋าแพลนวันท่องเที่ยวกันได้เลย สำ
 • 12 เดือน ago by bbs_since1992 ข่าวดีสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับการบริหาร​ทรัพยากร​อย่างมีประสิทธิภาพ​ ทาง มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยีพระจ
 • 1 ปี ago by bbs_since1992 บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ผ่านการรับรองมาตรฐาน​ “โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
 • 1 ปี ago by bbs_since1992 คุณกิตติศักดิ์​ เปรมกิจ​ ​ผู้บริหารของ​ BBS​ นำทีมพนักงานฝ่ายต่างๆเข้าอบรม​  #ISO29110  Requirements M

Instagram #BBSECONS

 • Kick off N
  5 เดือน ago Kick off New Project ERP Implementation โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ #bbsecons 
 • 6 เดือน ago วันนี้มาอัด YouTube Channel CU radio ที่จุฬาฯ รายการ Inovative Wisdom หัวข้อ Lean รายการจะออกอากาศต้
 • 7 เดือน ago ถึงเวลาต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการธุรกิจ วันนี้มาให้ความรู้เรื่องระบบ ERP ที่บริษัทผลิตสายไ
 • Informal g
  7 เดือน ago Informal group meeting To be ERP Consultant  #bbsecons 
 • 24
  7 เดือน ago 24 สิงหาคม 2562 เป็นวันครบรอบ 27 ปี ❤️บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด❤️ ในนามของตัวแทนพนักงา
 • 7 เดือน ago ปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2562 อย่างเป็นทางการ ขอแสดงความยินดี
 • ECONSir In
  8 เดือน ago ECONSir Intelligence Report on Mobile โรงงานผลิตขิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์  #bbsecons 
 • 8 เดือน ago ปัญหาที่เรื้อรัง ฝังรากลึกมาเป็นเวลาหลายปี ทำให้หมดไปได้ด้วยความร่วมมือของคนทั้งองค์กร ปิดโครงการเพิ
 • 8 เดือน ago เมื่อคนสอนตั้งใจ และคนเรียนตั้งใจ จึงได้รับผลจากการพัฒนาองค์กรอย่างเต็มที่ ประทับใจครับ ปิดโครงการเพ
 • Work shop
  8 เดือน ago Work shop BI Technic ช่วยลดเวลาในการจัดทำรายงานเพื่อผู้บริหาร พนักงานส่วนใหญ่ใช้เวลาในการจัดทำรายงาน
 • 100
  9 เดือน ago 100 เรื่องที่ปรับปรุงสำเร็จภายใน 3 เดือนด้วยแนวคิด Agile ติดตามผลการเพิ่มผลิตภาพโรงงานผลิตสายไฟฟ้า #
 • 9 เดือน ago บรรยายเรื่องระบบต้นทุนการผลิต โรงงานผลิตยางรถยนต์  #bbsecons 

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่