ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 640003 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 640003 นี้มีการแก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed) ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ระบบบัญชีทั่วไป แก้ไขการประมวลผลส่งรายการบัญชีแยกประเภทลูกหนี้ไปยังระบบบัญชีท ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.75 Release Note

BySide V1.75 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 หัวข้อ ดังนี้ ระบบบัญชีทั่วไป งบทดลองมีการเพิ่มรูปแบบรายงานแบบสรุปแสดงตามรหัสบัญชีหลัก ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง เพิ่มรายงานรายการทางบัญชี (IC) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) ระบบบัญชีทั่วไป งบทดลองมีการเพิ่มรูปแบบรายงานแบบสรุปแสดงตา ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSPRS

PAYROLL Rvs.640001 Release Note

PAYROLL Rvs.640001 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม 1 รายการดังนี้ ปรับรูปแบบของ ภงด.91 ให้เป็นไปตามรูปแบบของปีภาษี 2563 ปรับรูปแบบของภงด. 91 ให้เป็นไปตามรูปแบบของปีภาษี 2563 ปรับรูปแบบของภงด. 91 ให้เป็นไปตามประกาศของแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2563 รูปแบบของแบบแสดงภาษีเงินได ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.74 Release Note

BySide V1.74 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ รายงานทะเบียนคุมหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย เพิ่มรูปแบบรายงานเรียงตามเลขที่หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed) ระบบบัญชีเจ้าหนี้ รายงานทะเบียนคุมหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย เพิ่ม ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 640002 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 640002 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ ระบบควบคุมการจัดซื้อ ปรับการอนุมัติขอซื้อให้อนุมัติขอซื้อได้ก็ต่อเมื่อมีการกำหนดรหัสผู้ขาย แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) ระบบควบคุมการจัดซื้อ ปรับการอนุมัติขอซื้อให้อนุมัติขอซื้อได้ก็ต่อเมื่อมีการกำหนดรหั ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.73 Release Note

BySide V1.73 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 เรื่อง ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมจำนวน 2 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขรายงานประวัติการขายในรายละเอียดดังนี้ 1.แก้ไขรายงานทุกรูปแบบให้รองรับกา ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 640001 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 640001 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ ระบบควบคุมการจัดซื้อ ปรับรายงานตรวจสอบใบขอซื้อ เพิ่มเงื่อนไขให้กรองตามเลขที่ใบขอซื้อ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) ระบบควบคุมการจัดซื้อ ปรับรายงานตรวจสอบใบขอซื้อ เพิ่มเงื่อนไขให้กรองตามเลขที่ใบขอซื้อ ปรับ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.72 Release Note

BySide V1.72 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ ระบบควบคุมการจัดซื้อ : ปรับปรุงรายงานบนโปรแกรม BYSIDE ทั้งหมดให้รองรับการกำหนดเลขที่เอกสาร 12 DIGIT แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมจำนวน 2 เรื่อง (Bug Fixed) ระบบควบคุมการจัดซื้อ : ปรับปรุงรายงานบนโปรแกรม BYSIDE ทั้งหมดให้รองรับการกำหนดเล ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 630012 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630012 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ ระบบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (ในระบบบริหารเงินสด) : ปรับหน้าจอกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เพิ่มแสดงมูลค่ารวมของรายการที่ต้องการกระทบยอดเงินฝาก แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) ระบบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (ในระบบบริหารเ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 630011 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630011 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ ระบบควบคุมการผลิต : หน้าจอบันทึกปิดคำสั่งผลิตเมื่อทำการสร้างรายการปิดคำสั่งผลิตให้กำหนดค่าเริ่มต้นเป็น “รออนุมัติรายการ” (Hold) ไว้ ระบบบัญชีลูกหนี้ : หน้าจอบันทึกรับเงิน เพิ่มให้สามารถเลือกข้อมูลธนาคารลูกค้าจากข้อมูลเดิมได้ ห ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.71 Release Note

BySide V1.71 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ : รายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้เพิ่มประเภทรายงาน “ประเภทวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้แบบละเอียด แสดงเงื่อนไขการชำระเงิน” ระบบบัญชีลูกหนี้ : รายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้เพิ่มประเภทรายงาน “ประเภทวิเคราะห์อายุลูกหนี้แบบละเอียด แสดงเงื ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.70 Release Note

BySide V1.70 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ ระบบบัญชีทั่วไป : ใบสำคัญทั่วไป เพิ่มรูปแบบใบสำคัญทั่วไปแบบแสดงรายละเอียด ระบบบัญชีเจ้าหนี้ : ปรับรายงานวิเคราะอายุเจ้าหนี้ โดยแสดงคำอธิบายเงื่อนไขการชำระเงิน ต่อท้ายชื่อเจ้าหนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมจำนวน 3 เรื่อง (Bug Fixed) ร ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 630010 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630010 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ : หน้าจอบันทึก/แก้ไขรายการจ่ายเงิน ปรับหน้าจอสร้างรายการจ่ายอัตโนมัติให้สามารถระบุเลขที่เช็คจ่ายได้ , มีช่องสำหรับให้เลือกรายการที่แสดงทั้งหมดได้ ระบบบัญชีลูกหนี้ : ปรับให้ระบบทำการเก็บชื่อลูกหนี้ตามที่บันทึก ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 630009 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630009 นี้มีการแก้ไขการทำงานผิดพลาด (BUG FIXED) ของโปรแกรมจำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขการบันทึกโอนย้ายสินค้า แก้ไขการ Running เลข ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.69 Release Note

BySide V1.69 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม 2 เรื่อง ดังนี้ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ - เพิ่มรายงานตรวจสอบใบสำคัญจ่ายก่อนผ่านรายการ ระบบควบคุมการผลิต - เพิ่มประเภทรายงานใบปิดคำสั่งผลิต ให้แสดงรายละเอียดจำนวนสั่งผลิต,จำนวนที่รับไปแล้ว,จำนวนรับรวมทั้งสิ้น ระบบบัญชีเจ้าหนี้ - เพิ่มรายงานตรวจสอบใบสำคัญจ่ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSPRS

PAYROLL Rvs.630002 Release Note

PAYROLL Rvs.630002 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม 1 รายการและ BUG FIXED จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ รายงาน กท. 20 ก. เพิ่มให้สามารถกำหนดการแจกแจงรายได้ในส่วนของรายการเงินได้ตามแบบยื่นรายการ ภงด.1 ก. แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมจำนวน 2 เรื่อง รายงาน กท. 20 ก. เพิ่มให้สามารถกำหนดการแจกแจงรายได้ในส่ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.68 Release Note

BySide V1.68 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม 3 เรื่อง และ BUG FIXED จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ เพิ่มเมนูสอบถามข้อมูล -> ตรวจสอบการจ่ายเงินในระบบบัญชีเจ้าหนี้ ปรับหน้าจอตรวจสอบผู้ขายใน Page ความเคลื่อนไหว ให้สามารถคลิ๊กเพื่อแสดงรายละเอียดการจ่ายเงิน ปรับหน้าจอบันทึกข้อมูลใบงาน ในระบบบริหารลูกค้าสัมพ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 630008 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630008 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการและ BUG FIXED จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ ปรับปรุงระบบควบคุมการจัดซื้อให้รองรับการกำหนดเลขที่เอกสารสูงสุด 12 ตัวอักษรทั้งระบบ เมนูบันทึกบันทึกใบแจ้งหนี้ ในระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (Van sale) ปรับเพิ่มให้สามารถบันทึกค่าบริการ และอ้างถึงภาษีบร ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

No images found!
Try some other hashtag or username

Instagram #BBSECONS

No images found!
Try some other hashtag or username

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่

ป้ายกำกับ