BySide V1.80 Release Note

BySide V1.80 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 หัวข้อหลัก ดังนี้ ระบบลูกค้าสัมพันธ์ ปรับการเพิ่มผู้ใช้งานระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ในส่วนของ User ที่ใช้งานบน Mobile Application(Salesforce) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมจำนวน 1 เรื่อง ระบบลูกค้าสัมพันธ์ ปรับการเพิ่มผู้ใช้งานระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS V2.13E Rvs 640010 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 640010 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 2 หัวข้อหลัก ดังนี้ ระบบบัญชีทั่วไป เพิ่มการกำหนดประเภทรายละเอียดการส่งข้อมูลรายการบัญชีจากระบบเจ้าหนี้กรณีเป็นรายการเบิกจากระบบเงินสดย่อย ระบบกระทบยอดเงินฝาก ปรับการทำงานเมนูยกเลิกการกระทบยอดเงินฝากธนาคารให้สามารถกำหนดกลุ่มเอกสาร และวันที ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS V2.13E Rvs 640009 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 640009 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 4 หัวข้อหลัก ดังนี้ ระบบควบคุมการจัดซื้อ ปรับการทำงานของเมนูบันทึก/แก้ไข Invoice (ใบแจ้งหนี้) ระบบควบคุมการจัดซื้อ ปรับเมนูผ่านรายการ Invoice (ใบแจ้งหนี้ ) ให้แสดงรายละเอียดและเลือกผ่านรายการเฉพาะที่สนใจได้ ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย ปรับการก ...
อ่านเพิ่มเติม

BySide V1.79 Release Note

BySide V1.79 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 หัวข้อหลัก ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมจำนวน 1 เรื่อง แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ระบบบัญชีทั่วไป แก้ไขรายงานงบทดลอง (RPT_BSTGL6006) รายงานงบทดลองแบบสรุปตามรหัสบัญชีหลัก บางรายการไม่แสดงชื่อ ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS V2.13E Rvs 640008 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 640008 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 4 หัวข้อหลัก ดังนี้ ระบบบริหารระบบงาน แก้ไขการแสดงผลรายงานสิทธิ์การใช้เมนูในส่วนของการแสดงรหัสผู้ใช้ระบบงาน ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขข้อผิดพลาดกรณี เมื่อมีการเปิดคำสั่งขายสินค้าเป็นชุด (Bundle) แล้วทำการกำหนดให้ระบบสร้างคำสั่งผลิตอัตโน ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS V2.13E Rvs 640007 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 640007 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 3 หัวข้อหลัก ดังนี้ ระบบบัญชีลูกหนี้ ปรับการทำงานเรื่องรับ และเคลียร์เงินมัดจำให้รองรับเงินมัดจำที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ปรับการโอนย้ายสินค้าให้สามารถบันทึกโอนย้าย LOT การผลิต และโอนย้ายเพื่อเปลี่ยน EXPIRE DATE(วันห ...
อ่านเพิ่มเติม

BySide V1.78 Release Note

BySide V1.78 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 หัวข้อหลัก ดังนี้ ระบบบัญชีลูกหนี้ ปรับการทำงานหนังสือยืนยันยอดหนี้คงเหลือ(AR) ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ปรับการทำงานหนังสือยืนยันยอดหนี้คงเหลือ(AP) ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง เพิ่มเงื่อนไขการแสดงรายงานรายการทางบัญชี(IC) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมจำนวน 3 เรื่ ...
อ่านเพิ่มเติม

BySide V1.77 Release Note

BySide V1.77 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 หัวข้อหลัก ดังนี้ ระบบบัญชีลูกหนี้ ปรับหน้าจอตรวจสอบลูกค้าในส่วนของการวิเคราะห์ลูกค้า และแสดงผลใบแจ้งหนี้คงค้าง ระบบบัญชีลูกหนี้ เพิ่มประเภทรายงานแสดงเงื่อนไขการชำระเงิน ในรายงานลูกหนี้ค้างชำระ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ปรับรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ เพิ่มให ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS V2.13E Rvs 640006 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 640006 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 4 หัวข้อหลัก ดังนี้ ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ปรับรายงานการรับจ่ายสินค้าคงคลังเพิ่มเงื่อนไขกรองข้อมูลตามรหัสแผนก(ผังบัญชี) ระบบเงินทดรองจ่าย ปรับ Lookup ในการค้นหาข้อมูลในหน้าจอบันทึกข้อมูลต่างๆ ให้เป็น Lookupมาตราฐาน (สามารถค้นหา เปลี่ยนการเ ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS V2.13E Rvs 640005 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 640005 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 3 หัวข้อหลัก ดังนี้ ระบบเงินทดรองจ่าย ปรับการส่งชื่อผู้ขอเบิกและชื่อผู้ขอเคลียร์เงินทดรอง ไปยังระบบเจ้าหนี้ ให้เป็นตามชื่อผู้เบิกจริง (ชื่อลูกหนี้เงินทดรอง) ระบบควบคุมการผลิต ปรับใบสั่งผลิตให้รองรับกรณีที่คำสั่งผลิตนั้นไม่มีโครงสร้างสินค้า ...
อ่านเพิ่มเติม

BySide V1.76 Release Note

BySide V1.76 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 หัวข้อหลัก ดังนี้ ระบบบัญชีลูกหนี้ รายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ เพิ่มให้สามารถกำหนดช่วงจำนวนวันที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้ ระบบโครงสร้างและขั้นตอนการผลิต เพิ่มเมนูสำหรับอนุมัติโครงสร้างสินค้า ระบบโครงสร้างและขั้นตอนการผลิต เพิ่มตัวเลือกประเภทรายการ ในรายงาน ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS V2.13E Rvs 640004 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 640004 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 4 หัวข้อหลัก ดังนี้ ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย เพิ่มโปรแกรมนำเข้าคำสั่งขาย ระบบควบคุมการจัดซื้อ เพิ่มการกำหนดตัวเลือกในการอนุมัติใบขอซื้อให้ระบุรหัสผู้ขายก่อนหรือไม่ ระบบโครงสร้างและขั้นตอนการผลิต เพิ่มการอนุมัติโครงสร้างสินค้าก่อนนำไปใช้ในกา ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS V2.13E Rvs 640003 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 640003 นี้มีการแก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed) ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ระบบบัญชีทั่วไป แก้ไขการประมวลผลส่งรายการบัญชีแยกประเภทลูกหนี้ไปยังระบบบัญชีท ...
อ่านเพิ่มเติม

BySide V1.75 Release Note

BySide V1.75 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 หัวข้อ ดังนี้ ระบบบัญชีทั่วไป งบทดลองมีการเพิ่มรูปแบบรายงานแบบสรุปแสดงตามรหัสบัญชีหลัก ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง เพิ่มรายงานรายการทางบัญชี (IC) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) ระบบบัญชีทั่วไป งบทดลองมีการเพิ่มรูปแบบรายงานแบบสรุปแสดงตา ...
อ่านเพิ่มเติม

PAYROLL Rvs.640001 Release Note

PAYROLL Rvs.640001 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม 1 รายการดังนี้ ปรับรูปแบบของ ภงด.91 ให้เป็นไปตามรูปแบบของปีภาษี 2563 ปรับรูปแบบของภงด. 91 ให้เป็นไปตามรูปแบบของปีภาษี 2563 ปรับรูปแบบของภงด. 91 ให้เป็นไปตามประกาศของแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2563 รูปแบบของแบบแสดงภาษีเงินได ...
อ่านเพิ่มเติม

BySide V1.74 Release Note

BySide V1.74 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ รายงานทะเบียนคุมหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย เพิ่มรูปแบบรายงานเรียงตามเลขที่หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed) ระบบบัญชีเจ้าหนี้ รายงานทะเบียนคุมหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย เพิ่ม ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

No images found!
Try some other hashtag or username

Instagram #BBSECONS

No images found!
Try some other hashtag or username

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่

ป้ายกำกับ