บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด

องค์กร

บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 โดยบุคลากรซึ่งมีประสบการณ์ ในด้านการให้บริการที่ปรึกษา การพัฒนา และออกแบบระบบงาน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย ระบบการวางแผน การควบคุมการผลิต ระบบการเงินบัญชี และระบบควบคุมการจัดจำหน่าย รวมทั้งระบบการรายงานข้อมูลเพื่อผู้บริหาร ทั้งระบบงาน ที่จัดทำด้วยมือ (Manual System) และระบบงานที่ดำเนินการด้วยคอมพิวเตอร์ (Computerized System)

บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนา และจำหน่ายโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ สำหรับบริหารโรงงาน อุตสาหกรรม ชื่อ Enterprise Control System (ECONS) ซึ่งสามารถแสดงผลและจัดทำรายงานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างสมบูรณ์ และรองรับข้อกำหนดต่างๆ ของภาษี และขั้นตอนการทำงานของประเทศไทยอย่างครบถ้วนด้วย

ทีมงาน

บุคลากร คือ ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความ สามารถ และความรับผิดชอบ เพื่อร่วมทีมพัฒนา และให้บริการปรึกษาระบบงานคอมพิวเตอร์ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปัจจุบันบริษัทฯ มีทีมงาน ประกอบด้วย โปรแกรมเมอร์ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี รวมทั้งฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชีการเงิน ฝ่ายบุคคลและธุรการ จึงทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด

การบริการ

เนื่องจากในปัจจุบัน ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม มีสภาวะการแข่งขันสูงมาก องค์กรต่าง ๆ ต้องนำระบบมาตรฐานสากล เช่น ISO 9000, ISO 14001, MRP, ERP ฯลฯ มาประยุกต์ใช้ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า รวมทั้งเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ และ ยืนหยัดอยู่ได้ในระยะยาว จากประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาระบบมาตรฐานสากล ของบริษัทฯ เห็นว่าองค์กรที่ได้จัดมาตรฐานสากลแล้วนั้นจะมีศักยภาพในการบริหารเพิ่มขึ้น หากมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือในการควบคุม ระบบการผลิต การจัดจำหน่าย และการบัญชี ภายในโรงงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้องค์กรมีระบบการตรวจสอบข้อมูลง่ายขึ้น, ลดขั้นตอนการทำงาน, เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และมีข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร

พูดคุยกับท่านผู้ก่อตั้งบริษัท

Enterprise Control System หรือที่ส่วนใหญ่รู้จักกันในชื่อย่อว่า ECONS กว่า 20 ปี ที่เราได้พัฒนาระบบงานนี้ เพื่อเป็นระบบงาน ERP ที่เหมาะสำหรับองค์กรและบริษัทที่บริหารงานในประเทศไทย ปัจจุบันมีบริษัทที่ใช้งานระบบของเราอยู่มากกว่า 100 บริษัท

ECONS เป็นระบบงาน ERP ที่ถูกออกแบบให้ครอบคลุมฟังก์ชั่นการทำงานพื้นฐานขององค์กรไว้อย่างครบถ้วนไม่แพ้ Software ดังๆจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านบริหารการผลิต ด้านการจัดจำหน่าย ด้านการเงินบัญชี และด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งระบบงานทั้งหมดได้ถูกออกแบบให้เชื่อมโยงกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ข้อมูลและลดงานซ้ำซ้อนระหว่างแผนกซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทุกหน่วยงาน

ECONS ถูกออกแบบให้เป็นระบบงานที่มีระบบแจ้งเตือนรวมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเพื่อให้ทุกฝ่ายทำงานประสานงานกันได้ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแผนงานกันตลอดเวลา

เราได้พัฒนาให้ระบบ ECONS ใช้กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทั้งระบบที่ใช้ Web, Android หรือ iPhone, iPad และสามารถใช้ร่วมกับ Barcode 1D, 2D, RFID และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดการป้อนข้อมูลและเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลได้อย่างมากมาย

การนำระบบงาน ECONS ไปใช้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราให้ความสำคัญเป็อย่างมาก ระบบงานครอบคลุมการทำงานของเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายขององค์กร การที่จะทำให้ระบบงานใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องอาศัยที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์เข้าไปแนะนำและฝึกสอนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของท่านสามารถใช้งานระบบได้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของท่าน รวมทั้งระบบ ECONS มีความยืดหยุ่นที่จะรองรับการนำไปใช้ได้หลายรูปแบบ ทำให้การนำระบบงาน ECONS ไปใช้สามารถทำได้ง่ายขึ้นและพร้อมที่จะรองรับการขยายตัวขององค์กรท่านได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตามเพื่อให้ท่านได้ใช้งาน ECONS ได้อย่างต่อเนื่อง เรามีหน่วยงานที่คอยดูแล (Support) ท่าน ซึ่งจะคอยช่วยเหลือและตอบคำถามให้กับเจ้าหน้าที่ของท่าน ท่านจึงมั่นใจได้ว่าระบบงาน ECONS จะเป็นเครื่องมือที่ทำงานให้กับท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

เพื่อให้ท่านได้ประโยชน์จากการใช้ระบบงานอย่างเต็มที่ ECONS ได้มีการพัฒนาระบบงานให้ทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ปรับปรุงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ดังนั้นระบบงาน ECONS จึงมีฟังก์ชั่นใหม่เพิ่มเติมขึ้นแทบทุกเดือนโดยท่านสามารถติดตามและรับทราบได้จาก Newsletter ของเราที่จะส่งตรงให้ท่านทุกๆเดือนและท่านสามารถ Upgrade ระบบงานเพื่อใช้ฟังก์ชั่นเหล่านั้นได้ทันที


คุณสุนทร เทียนจวง

ผู้ก่อตั้งบริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด