ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620001 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620001 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ เพิ่มจอภาพปรับประมาณการขาย - ระบบการวางแผนการผลิต (PL) เพิ่มการกำหนดกลุ่มเอกสารให้สามารถ Running เลขที่เอกสารได้สูงสุดถึง 12 Digit – ระบบ FA ปรับปรุงจอภาพบันทึกค่าใช้จ่ายนำเข้า - ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) แก้ไขการทำงานผิดพลาดข ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.49 Release Note

BySide Version 1.49 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ควบคุมการจัดจำหน่าย รายงานประวัติขาย (รวมเฉลี่ยส่วนลดท้ายบิล) กรณีทยอยส่งแก้ไขให้แสดงรายการรวมเป็นราย ...
อ่านเพิ่มเติม
internalaudit

แนวปฏิบัติการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย

แนวปฏิบัติการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย ที่มา กลุ่มงานตรวจสอบภายใน - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กลับมาอีกครั้งกับเรื่อง ตรวจสอบภายใน ครั้งนี้เช่นเคยต้องขอบคุณทาง มหาวิทยาลัยเทคโลโนยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้ เผยแพร่ แนวปฏิบัติการจัดวางระบบการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย (ปรั ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 610012 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610012 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 8 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพบันทึกข้อมูลหลักลูกหนี้ และข้อมูลหลักเจ้าหนี้ - ระบบบัญชีลูกหนี้ และเจ้าหนี้ (AR,AP) : สามารถค้นหาเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีและสาขาที่ได้ เพิ่มจอภาพปรับแผนการผลิต - ระบบการวางแผนการผลิต (PL) ปรับปรุงจอภาพการกระทบยอ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.48 Release Note

BySide Version 1.48 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงรายงานสถานะคำสั่งผลิต - ระบบควบคุมการผลิต (SF) ปรับปรุงรายงานใบสั่งซื้อคงค้าง - ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) ปรับปรุงรายงานบัญชีสรุปยอดสินค้าคงเหลือ - ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) ปรับปรุงรายงานบัญชีแยกประเภท - ระบบบัญชีทั่วไป (G ...
อ่านเพิ่มเติม
ISO_IEC299110

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110

จัดทำโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพัฒนามาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ พวกเราจึงได้เข้าร่วมกับ โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับ มาตรฐาน ISO/IEC 29110 (ปีงบประมาณ 2561) (ลำดับที่ 21) เพื่อขอรับการประเมินมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 โดยโครงการนี้ ได้แบ่งปันเอกสาร "กระบวนการพัฒนาซอฟ ...
อ่านเพิ่มเติม
internalaudit

จาก “Impairment” ชวนมาอ่าน “มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ฉบับ พ.ศ. 2547”

International Standards for the Professtional Practice of Internal Auditing จัดทำโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สืบเนื่องจากมีลูกค้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ Internal Audit ให้เข้ามาร่วมกับการ Implement Agile แล้วเจ้าหน้าที่ Internal Audit ท่านนั้นก็บอกต้องขอไปเช็คก่อนว่า "Impairments" หรือเปล่า หล ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 610011 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610011 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการส่งคืนสินค้า - ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) : สามารถบันทึกรายการด้วย Barcode หรือ QR Code ได้ เพิ่มการกำหนดกลุ่มเอกสารให้สามารถ Running เลขที่เอกสารได้สูงสุดถึง 12 Digit - ระบบ SF, PL ปรับปรุงการตรวจสอบสถ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.47 Release Note

BySide Version 1.47 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ควบคุมการจัดซื้อ แก้ไขรายงาน Cost Avoidance เนื่องจากพิมพ์รายการแล้ว Error 2 ควบคุมการจัดจำหน่าย จอภา ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSPRS

PAYROLL Rvs 610011 : Release Note

PAYROLL Rvs 610011 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงาน E-Payslip เพิ่มรายงาน E-Payslip เป็นการจัดพิมพ์ Payslip ในรูปแบบ PDF พร้อมส่ง E-mail ให้กับพนักงานได้ทันที โดยสามารถกำหนด Password เพื่อความปลอดภัยได้ มีขั้นตอนดังนี้ 1. ระบุ E-mail ของพนักงานแต่ละรหัส พร้อมคลิกเลือกการใช้ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONS_logo

คู่มือการบันทึกข้อมูลบน ECONS เพื่อ Support การใช้งาน SalesForce (Mobile Application)

คู่มือการบันทึกข้อมูลบน ECONS เพื่อ Support การใช้งาน SalesForce สามารถดู Feature โปรแกรม SalesForce ได้โดย (คลิกเพื่อดูคู่มือการใช้งานโปรแกรม SalesForce) เผยแพร่เมื่อ 26 พ.ย. 61 ...
อ่านเพิ่มเติม
econs6110002

แนะนำ LICEcap : จับหน้าจอให้เป็น GIF (คู่มือ Online, แสดงผลการทดสอบ) ไม่ง้อตัวเล่น VDO

LICEcap simple animated screen captures ระยะหลังมานี้ พวกเราทำคู่มือเป็นแบบ online video กันเป็นส่วนใหญ่ เพราะชัดเจนกว่าทำเป็นเอกสาร มีทั้งภาพ และเสียง เข้าใจง่าย สามารถดูไป กดหยุด เพื่อทำตามได้ ไม่มีปัญหาต้องตีความข้อความที่เขียน แต่นอกจากจะทำเป็น Video แล้ว พวกเรายังนิยม ทำเป็น GIF ด้วย ซึ่งเป็น แ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 610010 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610010 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการสั่งซื้อ - ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) : สามารถเลือกข้อมูลผู้ติดต่อที่บันทึกไว้ในข้อมูลหลักผู้ขายได้ ปรับปรุงจอภาพ Report Permission Group - บริหารระบบงาน : เพิ่มให้สามารถ Copy สิทธิการใช้งานจากกลุ่มอื่น ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.46 Release Note

BySide Version 1.46 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงรายงานการปรับปรุงยอดสินค้าคงคลัง ตามรหัสรายการ - ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) : เพิ่มเงื่อนไขรหัสแผนก และเพิ่มประเภทรายงานให้แสดงตามรหัสแผนก แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงรายงานการปรับปรุงยอดสินค้ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSPRS

PAYROLL Rvs 610010 : Release Note

PAYROLL Rvs 610010 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ เพิ่ม Digit การบันทึกที่อยู่ตามบัตรประชาชนและที่อยู่ปัจจุบันของพนักงาน เพิ่ม Digit การบันทึกที่อยู่ตามบัตรประชาชนและที่อยู่ปัจจุบันของพนักงาน เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลที่อยู่ได้ครบถ้วน Back ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 610009 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610009 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ เพิ่มการกำหนดกลุ่มเอกสารให้สามารถ Running เลขที่เอกสารได้สูงสุดถึง 12 Digit - ระบบ PC, AV, GL, BK, BR ปรับปรุงจอภาพบันทึกคำสั่งผลิต - ระบบควบคุมการผลิต (SF) ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการโอนย้ายสินค้า - ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.45 Release Note

BySide Version 1.45 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงรายงานสินค้าค้างส่ง - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) : เพิ่มเงื่อนไขเลขที่ใบสั่งขาย แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงรายงานสินค้าค้างส่ง - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) เพิ่มเงื่อนไขเลขที่ใบสั่งขาย เพื ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSPRS

PAYROLL Rvs 610009 : Release Note

PAYROLL Rvs 610009 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานทะเบียนลูกจ้าง ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ 2541 เพิ่มรายงานทะเบียนลูกจ้าง ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ 2541 แสดงรายละเอียดข้อมูลของพนักงานทั้งหมดตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยรายการจะบันทึกเป็นรูปแบบ Excel Back ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

 • 11 เดือน ago by bbs_since1992 ข่าวดี​ ข่าวดี​ ปีนี้​ Depa​ แจกส่วนลดค่าซอฟต์แวร์​รายละ 10,000​บาท​ และลดย่อนภาษีได้ถึง​ 200% หากท่
 • 1 ปี ago by bbs_since1992 คุณกิตติศักดิ์​ เปรมกิจ​ ​ผู้บริหารของ​ BBS​ นำทีมพนักงานฝ่ายต่างๆเข้าอบรม​  #ISO29110  Requirements M
 • 1 ปี ago by bbs_since1992 เมื่อวัน​ที่​ 14​ ธันวาคม​ 2561​ บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ได้รับคำปรึกษา​จาก อ
 • 1 ปี ago by bbs_since1992 สวัสดี​ปีใหม่​ 2562​ BBS​ ขอขอบพระคุณ​ลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นกับเรามาโดยตลอด​ และขอ​ขอบคุณ​
 • 10 เดือน ago by bbs_since1992 สวัสดี​ค่ะ​ วันนี้แอดมินมีภาพบรรยากาศ​งาน​ K2K ERP THINKING บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ​ มาฝากก
 • 24
  5 เดือน ago by bbs_since1992 24 สิงหาคม 2562 เป็นวันครบรอบ 27 ปี ❤️บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด❤️ ในนามของตัวแทนพนักงา
 • 7 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้คุณกิตติศักดิ์ เปรมกิจ ผู้จัดการแผนกที่ปรึกษา และคุณสราลักษณ์ แต้อุดมกุล ที่ปรึกษา เข้าให้คำปร
 • 6 เดือน ago by bbs_since1992 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท บิสซ
 • 10 เดือน ago by bbs_since1992 บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ผ่านการรับรองมาตรฐาน​ “โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
 • 10 เดือน ago by bbs_since1992 ข่าวดีสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับการบริหาร​ทรัพยากร​อย่างมีประสิทธิภาพ​ ทาง มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยีพระจ
 • 1 ปี ago by bbs_since1992 ประกาศวันหยุด​บริษัท​ออกแล้วค่ะ❤️ สำหรับ​เจ้าหน้าที่​ทุกท่านแพ็คกระเป๋าแพลนวันท่องเที่ยวกันได้เลย สำ
 • 1 ปี ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่​ 21​ ธันวาคม​ ที่ผ่านมานี้​ ผู้บริหาร​ของเรา​ คุณพรเทพ​ รัตนสถาพร​ และคุณกิตติศักดิ์​ เป

Instagram #BBSECONS

 • Kick off N
  3 เดือน ago Kick off New Project ERP Implementation โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ #bbsecons 
 • 4 เดือน ago วันนี้มาอัด YouTube Channel CU radio ที่จุฬาฯ รายการ Inovative Wisdom หัวข้อ Lean รายการจะออกอากาศต้
 • 4 เดือน ago ถึงเวลาต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการธุรกิจ วันนี้มาให้ความรู้เรื่องระบบ ERP ที่บริษัทผลิตสายไ
 • Informal g
  5 เดือน ago Informal group meeting To be ERP Consultant  #bbsecons 
 • 24
  5 เดือน ago 24 สิงหาคม 2562 เป็นวันครบรอบ 27 ปี ❤️บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด❤️ ในนามของตัวแทนพนักงา
 • 5 เดือน ago ปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2562 อย่างเป็นทางการ ขอแสดงความยินดี
 • ECONSir In
  6 เดือน ago ECONSir Intelligence Report on Mobile โรงงานผลิตขิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์  #bbsecons 
 • 6 เดือน ago ปัญหาที่เรื้อรัง ฝังรากลึกมาเป็นเวลาหลายปี ทำให้หมดไปได้ด้วยความร่วมมือของคนทั้งองค์กร ปิดโครงการเพิ
 • 6 เดือน ago เมื่อคนสอนตั้งใจ และคนเรียนตั้งใจ จึงได้รับผลจากการพัฒนาองค์กรอย่างเต็มที่ ประทับใจครับ ปิดโครงการเพ
 • Work shop
  6 เดือน ago Work shop BI Technic ช่วยลดเวลาในการจัดทำรายงานเพื่อผู้บริหาร พนักงานส่วนใหญ่ใช้เวลาในการจัดทำรายงาน
 • 100
  6 เดือน ago 100 เรื่องที่ปรับปรุงสำเร็จภายใน 3 เดือนด้วยแนวคิด Agile ติดตามผลการเพิ่มผลิตภาพโรงงานผลิตสายไฟฟ้า #
 • 6 เดือน ago บรรยายเรื่องระบบต้นทุนการผลิต โรงงานผลิตยางรถยนต์  #bbsecons 

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่