ECONS V2.13E Rvs 640006 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 640006 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 4 หัวข้อหลัก ดังนี้ ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ปรับรายงานการรับจ่ายสินค้าคงคลังเพิ่มเงื่อนไขกรองข้อมูลตามรหัสแผนก(ผังบัญชี) ระบบเงินทดรองจ่าย ปรับ Lookup ในการค้นหาข้อมูลในหน้าจอบันทึกข้อมูลต่างๆ ให้เป็น Lookupมาตราฐาน (สามารถค้นหา เปลี่ยนการเ ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS V2.13E Rvs 640005 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 640005 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 3 หัวข้อหลัก ดังนี้ ระบบเงินทดรองจ่าย ปรับการส่งชื่อผู้ขอเบิกและชื่อผู้ขอเคลียร์เงินทดรอง ไปยังระบบเจ้าหนี้ ให้เป็นตามชื่อผู้เบิกจริง (ชื่อลูกหนี้เงินทดรอง) ระบบควบคุมการผลิต ปรับใบสั่งผลิตให้รองรับกรณีที่คำสั่งผลิตนั้นไม่มีโครงสร้างสินค้า ...
อ่านเพิ่มเติม

BySide V1.76 Release Note

BySide V1.76 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 หัวข้อหลัก ดังนี้ ระบบบัญชีลูกหนี้ รายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ เพิ่มให้สามารถกำหนดช่วงจำนวนวันที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้ ระบบโครงสร้างและขั้นตอนการผลิต เพิ่มเมนูสำหรับอนุมัติโครงสร้างสินค้า ระบบโครงสร้างและขั้นตอนการผลิต เพิ่มตัวเลือกประเภทรายการ ในรายงาน ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS V2.13E Rvs 640004 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 640004 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 4 หัวข้อหลัก ดังนี้ ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย เพิ่มโปรแกรมนำเข้าคำสั่งขาย ระบบควบคุมการจัดซื้อ เพิ่มการกำหนดตัวเลือกในการอนุมัติใบขอซื้อให้ระบุรหัสผู้ขายก่อนหรือไม่ ระบบโครงสร้างและขั้นตอนการผลิต เพิ่มการอนุมัติโครงสร้างสินค้าก่อนนำไปใช้ในกา ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS V2.13E Rvs 640003 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 640003 นี้มีการแก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed) ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ระบบบัญชีทั่วไป แก้ไขการประมวลผลส่งรายการบัญชีแยกประเภทลูกหนี้ไปยังระบบบัญชีท ...
อ่านเพิ่มเติม

BySide V1.75 Release Note

BySide V1.75 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 หัวข้อ ดังนี้ ระบบบัญชีทั่วไป งบทดลองมีการเพิ่มรูปแบบรายงานแบบสรุปแสดงตามรหัสบัญชีหลัก ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง เพิ่มรายงานรายการทางบัญชี (IC) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) ระบบบัญชีทั่วไป งบทดลองมีการเพิ่มรูปแบบรายงานแบบสรุปแสดงตา ...
อ่านเพิ่มเติม

PAYROLL Rvs.640001 Release Note

PAYROLL Rvs.640001 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม 1 รายการดังนี้ ปรับรูปแบบของ ภงด.91 ให้เป็นไปตามรูปแบบของปีภาษี 2563 ปรับรูปแบบของภงด. 91 ให้เป็นไปตามรูปแบบของปีภาษี 2563 ปรับรูปแบบของภงด. 91 ให้เป็นไปตามประกาศของแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2563 รูปแบบของแบบแสดงภาษีเงินได ...
อ่านเพิ่มเติม

BySide V1.74 Release Note

BySide V1.74 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ รายงานทะเบียนคุมหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย เพิ่มรูปแบบรายงานเรียงตามเลขที่หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed) ระบบบัญชีเจ้าหนี้ รายงานทะเบียนคุมหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย เพิ่ม ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS V2.13E Rvs 640002 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 640002 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ ระบบควบคุมการจัดซื้อ ปรับการอนุมัติขอซื้อให้อนุมัติขอซื้อได้ก็ต่อเมื่อมีการกำหนดรหัสผู้ขาย แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) ระบบควบคุมการจัดซื้อ ปรับการอนุมัติขอซื้อให้อนุมัติขอซื้อได้ก็ต่อเมื่อมีการกำหนดรหั ...
อ่านเพิ่มเติม

BySide V1.73 Release Note

BySide V1.73 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 เรื่อง ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมจำนวน 2 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขรายงานประวัติการขายในรายละเอียดดังนี้ 1.แก้ไขรายงานทุกรูปแบบให้รองรับกา ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS V2.13E Rvs 640001 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 640001 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ ระบบควบคุมการจัดซื้อ ปรับรายงานตรวจสอบใบขอซื้อ เพิ่มเงื่อนไขให้กรองตามเลขที่ใบขอซื้อ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) ระบบควบคุมการจัดซื้อ ปรับรายงานตรวจสอบใบขอซื้อ เพิ่มเงื่อนไขให้กรองตามเลขที่ใบขอซื้อ ปรับ ...
อ่านเพิ่มเติม

BySide V1.72 Release Note

BySide V1.72 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ ระบบควบคุมการจัดซื้อ : ปรับปรุงรายงานบนโปรแกรม BYSIDE ทั้งหมดให้รองรับการกำหนดเลขที่เอกสาร 12 DIGIT แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมจำนวน 2 เรื่อง (Bug Fixed) ระบบควบคุมการจัดซื้อ : ปรับปรุงรายงานบนโปรแกรม BYSIDE ทั้งหมดให้รองรับการกำหนดเล ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS V2.13E Rvs 630012 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630012 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ ระบบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (ในระบบบริหารเงินสด) : ปรับหน้าจอกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เพิ่มแสดงมูลค่ารวมของรายการที่ต้องการกระทบยอดเงินฝาก แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) ระบบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (ในระบบบริหารเ ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS V2.13E Rvs 630011 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630011 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ ระบบควบคุมการผลิต : หน้าจอบันทึกปิดคำสั่งผลิตเมื่อทำการสร้างรายการปิดคำสั่งผลิตให้กำหนดค่าเริ่มต้นเป็น “รออนุมัติรายการ” (Hold) ไว้ ระบบบัญชีลูกหนี้ : หน้าจอบันทึกรับเงิน เพิ่มให้สามารถเลือกข้อมูลธนาคารลูกค้าจากข้อมูลเดิมได้ ห ...
อ่านเพิ่มเติม

BySide V1.71 Release Note

BySide V1.71 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ : รายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้เพิ่มประเภทรายงาน “ประเภทวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้แบบละเอียด แสดงเงื่อนไขการชำระเงิน” ระบบบัญชีลูกหนี้ : รายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้เพิ่มประเภทรายงาน “ประเภทวิเคราะห์อายุลูกหนี้แบบละเอียด แสดงเงื ...
อ่านเพิ่มเติม

BySide V1.70 Release Note

BySide V1.70 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ ระบบบัญชีทั่วไป : ใบสำคัญทั่วไป เพิ่มรูปแบบใบสำคัญทั่วไปแบบแสดงรายละเอียด ระบบบัญชีเจ้าหนี้ : ปรับรายงานวิเคราะอายุเจ้าหนี้ โดยแสดงคำอธิบายเงื่อนไขการชำระเงิน ต่อท้ายชื่อเจ้าหนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมจำนวน 3 เรื่อง (Bug Fixed) ร ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS V2.13E Rvs 630010 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630010 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ : หน้าจอบันทึก/แก้ไขรายการจ่ายเงิน ปรับหน้าจอสร้างรายการจ่ายอัตโนมัติให้สามารถระบุเลขที่เช็คจ่ายได้ , มีช่องสำหรับให้เลือกรายการที่แสดงทั้งหมดได้ ระบบบัญชีลูกหนี้ : ปรับให้ระบบทำการเก็บชื่อลูกหนี้ตามที่บันทึก ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS V2.13E Rvs 630009 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630009 นี้มีการแก้ไขการทำงานผิดพลาด (BUG FIXED) ของโปรแกรมจำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขการบันทึกโอนย้ายสินค้า แก้ไขการ Running เลข ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

No images found!
Try some other hashtag or username

Instagram #BBSECONS

No images found!
Try some other hashtag or username

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่

ป้ายกำกับ

BOM e-tax PDF/A-3 QR CODE Utility Van Sales ขั้นตอนการผลิต ควบคุมคุณภาพ คำสั่งผลิต ค่าขนส่ง ต้นทุน บริหารโครงการ บัญชีแยกประเภททั่วไป ปิดบัญชี ผลิต ผู้ขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (Van Sales) ระบบควบคุมการจัดซื้อ ระบบควบคุมการผลิต ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบบัญชีทั่วไป ระบบบัญชีลูกหนี้ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ระบบรักษาความปลอดภัย รับคืนสินค้า ลูกหนี้ สต๊อกการ์ด สินค้าคงคลัง สินทรัพย์ถาวร ส่งสินค้า เงินทดรองจ่าย เงินมัดจำ เงินสดย่อย เจ้าหนี้ โอนย้ายสินค้าคงคลัง ใบขอซื้อ ใบสั่งขาย ใบสั่งซื้อ ใบสั่งผลิต ใบเบิกวัตถุดิบ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้