BySideV109.1

BySide V 1.59 Release Note

BySide Version 1.59 ไม่มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมจำนวน 3 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1  ระบบพื้นฐาน แก้ไขการแสดงผล ตารางแสดงกลุ่มพนักงาน ในหน้าจอรายชื่อผู้ใช้ MERQry ให้ดูง่ายขึ้น 2  ระบบควบคุ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620011 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620011 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพบันทึกใบรับคืนสินค้า ( กำหนดเลขที่รับคืน ) - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) ; เพิ่มให้สามารถแก้ไขรหัสกลุ่มลูกค้า ,รหัสพนักงานขาย ได้ และ เพิ่มการแสดงกลุ่มพนักงานตามพนักงานขาย  แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.58 Release Note

BySide Version 1.58 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1. เพิ่มรูปแบบรายงานบัญชีแยกประเภท "แบบละเอียด"แสดงหมายเหตุเอกสาร 2. แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมจำนวน 2 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มรูปแบบรายงานบัญชีแยกประเภท "แบบละเอียด (แสดงหมายเหตุในใบสำคัญ) " เพิ่มรูปแบบรายงานใหม่ ในรายงานบัญชีแย ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620010 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620010 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ จอภาพบันทึกการรับเงิน – ระบบบัญชีลูกหนี้ เพิ่มการบันทึกหมายเหตุในหน้ารายละเอียดการรับเงิน(AR) จอภาพบันทึกการจ่ายเงิน – ระบบบัญชีเจ้าหนี้ เพิ่มการบันทึกหมายเหตุในหน้ารายละเอียดการจ่ายเงิน (AP) แก้ไขหน้าจอบันทึกขออนุมัติการขอเบิ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620009 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620009 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพ ANS ให้สามารถลบข้อความแจ้งเตือนได้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงจอภาพ ANS ปรับปรุงจอภาพ ANS ให้สามารถลบข้อความแจ้งเตือนได้ Back แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) ร ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.57 Release Note

BySide Version 1.57 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า(Stock Card) แบบไม่แสดงต้นทุน - ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า(Stock Card) แบบไม่แสดงต้นทุน - ระบบควบคุมสิน ...
อ่านเพิ่มเติม
Capture

TO BE ECONS ERP CONSULTANT

เมื่อวันที่ 1/09/2562 ทางแผนก Counsult ได้มีการอบรม ภาพรวมของโปรแกรม ECONS  โดยทุกคนสามารถเปิดเอกสารอ่านได้ตามลิ้งค์ด้านล่างค่ะ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620008 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620008 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 8 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 8 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขจอภาพตรวจสอบลูกค้า ใน Tab 3.Order คงค้าง เนื่องจากแสดงเลขที่คำสั่งซื้ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.56 Release Note

BySide Version 1.56 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ควบคุมสินทรัพย์ถาวร รายงานทะเบียนสินทรัพย์ แก้ไขการแสดงมูลค่าทรัพย์สินและยอดค่าเสื่อมยกมาไม่ถูกต้อง ก ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSPRS

PAYROLL Rvs 620006 : Release Note

PAYROLL Rvs 620006 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ เพิ่มค่าลดหย่อนปี 2562 ตามประกาศของกรมสรรพากร เพิ่มค่าลดหย่อนตามประกาศของกรมสรรพากร ตามที่กรมสรรพากรประกาศเพิ่มค่าลดหย่อนในปี 2562 จึงได้มีการปรับปรุงระบบงาน Payroll ให้รองรับการทำงานดังกล่าว โดยเพิ่มฟิลด์ให้บันทึกค่าลดหย่อนที่จอภาพค่ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620007 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620007 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพบันทึก/แก้ไขใบตรวจนับ – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) : ให้สามารถ Scan QR Code ได้ ปรับปรุงจอภาพเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าตรวจสอบ - ระบบควบคุมคุณภาพ (QM) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 9 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงจอภาพบ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.55 Release Note

BySide Version 1.55 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ เพิ่มประเภทรายงานประมาณการกระแสเงินสดแบบสรุป - ระบบบัญชีทั่วไป (GL) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มประเภทรายงานประมาณการกระแสเงินสดแบบสรุป - ระบบบัญชีทั่วไป (GL) Back แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง ...
อ่านเพิ่มเติม
dbd_manual_word

รวมคำศัพท์เทคนิค ภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เอกสารเผยแพร่)

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำหรับ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ที่กำลังแปลภาษา Web Site หรือ Software ครับ ครั้งนี้เป็นเกี่ยวกับ ทะเบียนธุรกิจ ครับ จำได้ว่ามีในส่วนงานบุคคลหรือประกันสังคมอยู่ด้วย จะไปค้น Link มาแปะไว้ให้ครับ ส่วนงานผลิตจะไปขอให้ อ.ต้น ช่วย post ให้ครับ Link ไปยังต้นฉบับ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620006 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620006 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงรายงานใบสำคัญรับเงิน และรายงานใบเสร็จรับเงิน - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการรับคืนสินค้า(กำหนดเลขที่รับคืน) – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงร ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.54 Release Note

BySide Version 1.54 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานรายทะเบียนทรัพย์สิน - ระบบควบคุมสินทรัพย์ถาวร (FA) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มรายงานรายทะเบียนทรัพย์สิน - ระบบควบคุมสินทรัพย์ถาวร (FA) เป็นรายงานใหม่ในระบบ FA แสดงข้อมูลของทรัพย์สินทั้งหมดแยกต ...
อ่านเพิ่มเติม
icon

ECONS : Sales Force

Salesforce SalesForce เป็น Mobile Application ที่ใช้สำหรับการจัดจำหน่าย ได้แก่ การตรวจสอบยอดขาย, การตรวจสอบเป้าการขาย, การตรวจสอบสินค้าพร้อมขาย, การตรวจสอบการรับชำระของลูกค้า และที่สำคัญสามารถบันทึกการขายสินค้าผ่าน salesforce ได้ รวมทั้งหัวหน้าทีมสามารถอนุมัติหรือไม่อนุมัติคำสั่งขายที่มีราคาขายไม่เป ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / คู่มือ, ห้องสมุด
epaymentseminar

รู้เรื่องกฎหมายใหม่ เข้าใจ e-Payment (เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร)

สัมมนาล่าสุดกับกรมสรรพากรครับ 27,31 พ.ค. และ 4 มิ.ย. 62 หัวข้อสัมมนา ความหมายของ e-Payment พรบ. e-Payment คืออะไร เริ่มใช้เมื่อไหร่ บัญชีการเงินที่เข้าข่ายต้องส่งให้กรมสรรพากร ประโยชน์ที่ได้จาก พรบ. e-Payment ไขข้อสงสัยผู้ขายของออนไลน์เกี่ยวกับ พรบ. e-Payment เช่น กรมสรรพากรเข้าถึงข้อมูลอะไรบ้าง หรื ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620005 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620005 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงเมนูบันทึกรายการวางบิล - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) เพิ่มการกำหนดกลุ่มเอกสารให้สามารถ Running เลขที่เอกสารได้สูงสุดถึง 12 Digit – ระบบ CO แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 9 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงเมนูบันทึกรายการวางบิล - ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

No images found!
Try some other hashtag or username

Instagram #BBSECONS

No images found!
Try some other hashtag or username

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่

ป้ายกำกับ