ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 630003 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630003 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงหน้าบันทึกคำสั่งขาย เพิ่ม Lookup เเสดงรายชื่อผู้ติดต่อปัจจุบัน แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (BugFixed) ปรับปรุงหน้าบันทึกคำสั่งขาย เพิ่ม Lookup เเสดงรายชื่อผู้ติดต่อปัจจุบัน ปรับปรุงหน้าบันทึกคำสั่งขาย ดังนี ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.63 Release Note

BySide V1.63 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม 3 รายการดังนี้ เพิ่มรายงานทะเบียนคุมใบสำคัญรับแบบละเอียด – ระบบบัญชีลูกหนี้(AR) เพิ่มรายงานแสดงรายการตั้งเจ้าหนี้ ลดหนี้และเพิ่มหนี้แบบละเอียด – ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (BugFixed) เพิ่มรายงานทะเบียนคุมใบสำคัญรั ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSPRS

PAYROLL Rvs.630001 Release Note

PAYROLL Rvs.630001 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม 2 รายการดังนี้ ปรับปรุงโปรแกรมการคำนวณภาษีเงินได้ ให้รองรับการเพิ่มค่าลดหย่อนกรณีออมเงินในกองทุนรวมเพื่อการออม(SSF) และปรับเกณฑ์กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF)รูปแบบใหม่ ปรับรูปแบบของ ภงด.91 ให้เป็นไปตามรูปแบบของปีภาษี 2562 เพิ่มค่าลดหย่อนกรณี ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.62 Release Note

BySide V1.62 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ เพิ่มการแสดงหมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขแฟกซ์ ในหน้าจอตรวจจสอบลูกค้า แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงหน้าจอตรวจสอบลูกค้า เพิ่มการแสดงหมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขแฟกซ์ ในหน้าจอตรวจจสอบลูกค้า ▲Go Top แก้ไขการทำงานผิ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 630002 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630002 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงหน้าจอตั้งลูกหนี้ ให้สามารถกำหนดกลุ่มเอกสารถัดไปสำหรับการตั้งลูกหนี้แบบ Recurring ได้ (AR) ปรับปรุงหน้าจอตั้งเจ้าหนี้ ให้สามารถกำหนดกลุ่มเอกสารถัดไปสำหรับการตั้งเจ้าหนี้แบบ Recurring ได้ (AP) ปรับปรุงหน้าบันทึกส่งสินค้ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 630001 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630001 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพบันทึกใบวางบิล - เพิ่มการแสดงมูลค่าแจ้งหนี้รวมของใบวางบิล แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง ปรับปรุงจอภาพบันทึกรับวางบิล - ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP)          เพิ่มการแสดงผล มูลค่าแจ้งหนี้รวมของบันทึกรับวางบิล Ba ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.61 Release Note

BySide V1.61 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงการแสดงผลรายงาน ประมาณการกระแสเงินสดแสดงมูลค่าจำนวนเงินค้างรับ และจำนวนเงินค้างส่งเป็นมูลค่าที่รวม VAT แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 6 เรื่อง (Bug Fixed) การแสดงผลรายงานประมาณการกระแสเงินสด ระบบบัญชีทั่วไป ปรับปรุงการแสดงผลรายงา ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620012 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620012 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ ปรับการทำงานในหน้าบันทึกรายการสั่งซื้อ โดยให้กำหนด QR Code Tag อ้างอิงตาม ค่าตั้งต้นระบุการ สร้าง QR Code ที่กำหนดไว้ในข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง ปรับปรุงจอภาพบันทึกใบวางบิล - เพิ่มการแสดงมูลค่าแจ้งหนี้รวมของใบวางบิล ปรับการแสดงผล ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSPRS

PAYROLL Rvs.620012 Release Note

PAYROLL Rvs.620012  ไม่มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมจำนวน 3 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 Payroll ปรับการทำงานของหน้าจอการปรับเงินเดือน เมื่อเข้ามาครั้งแรกให้ ระบุค่าเริ่มต้นในการปรับเงินเดือนย้อ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.60 Release Note

BySide Version 1.60 ไม่มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมจำนวน 2 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขหน้าจอตรวจสอบข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง หน้าจอค้างเมื่อมีการกดปุ่มแสดงสินค้า  เนื่องจ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V 1.59 Release Note

BySide Version 1.59 ไม่มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมจำนวน 3 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1  ระบบพื้นฐาน แก้ไขการแสดงผล ตารางแสดงกลุ่มพนักงาน ในหน้าจอรายชื่อผู้ใช้ MERQry ให้ดูง่ายขึ้น 2  ระบบควบคุ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620011 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620011 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพบันทึกใบรับคืนสินค้า ( กำหนดเลขที่รับคืน ) - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) ; เพิ่มให้สามารถแก้ไขรหัสกลุ่มลูกค้า ,รหัสพนักงานขาย ได้ และ เพิ่มการแสดงกลุ่มพนักงานตามพนักงานขาย  แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.58 Release Note

BySide Version 1.58 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1. เพิ่มรูปแบบรายงานบัญชีแยกประเภท "แบบละเอียด"แสดงหมายเหตุเอกสาร 2. แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมจำนวน 2 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มรูปแบบรายงานบัญชีแยกประเภท "แบบละเอียด (แสดงหมายเหตุในใบสำคัญ) " เพิ่มรูปแบบรายงานใหม่ ในรายงานบัญชีแย ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620010 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620010 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ จอภาพบันทึกการรับเงิน – ระบบบัญชีลูกหนี้ เพิ่มการบันทึกหมายเหตุในหน้ารายละเอียดการรับเงิน(AR) จอภาพบันทึกการจ่ายเงิน – ระบบบัญชีเจ้าหนี้ เพิ่มการบันทึกหมายเหตุในหน้ารายละเอียดการจ่ายเงิน (AP) แก้ไขหน้าจอบันทึกขออนุมัติการขอเบิ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620009 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620009 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพ ANS ให้สามารถลบข้อความแจ้งเตือนได้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงจอภาพ ANS ปรับปรุงจอภาพ ANS ให้สามารถลบข้อความแจ้งเตือนได้ Back แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) ร ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.57 Release Note

BySide Version 1.57 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า(Stock Card) แบบไม่แสดงต้นทุน - ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า(Stock Card) แบบไม่แสดงต้นทุน - ระบบควบคุมสิน ...
อ่านเพิ่มเติม
Capture

TO BE ECONS ERP CONSULTANT

เมื่อวันที่ 1/09/2562 ทางแผนก Counsult ได้มีการอบรม ภาพรวมของโปรแกรม ECONS  โดยทุกคนสามารถเปิดเอกสารอ่านได้ตามลิ้งค์ด้านล่างค่ะ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620008 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620008 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 8 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 8 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขจอภาพตรวจสอบลูกค้า ใน Tab 3.Order คงค้าง เนื่องจากแสดงเลขที่คำสั่งซื้ ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

No images found!
Try some other hashtag or username

Instagram #BBSECONS

No images found!
Try some other hashtag or username

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่

ป้ายกำกับ