BySideV109.1

BySide V.1.53 Release Note

BySide Version 1.53 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานรายละเอียดการขนส่ง (ลูกหนี้) - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) ปรับปรุงจอภาพตรวจสอบข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง - ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มรายงานรายละเอียดการขนส่ง (ลูกหนี้) - ระ ...
อ่านเพิ่มเติม
Capture

Cycle Count

คู่มือการใช้งานระบบ IC การตรวจนับหมุนเวียน (Cycle Count) ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ภาพหน้าจอ 2562-04-06 เวลา 21.10.14

ERP Thinking (เอกสารประกอบการบรรยาย)

"รู้ก่อนซื้อ ซื้อเท่าที่ใช้ ใช้เท่าที่พร้อม" ในวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 9:00-12:00 ผมได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ITAP บรรยายในหัวข้อ "ERP Thinking" ที่ KX Building พวกเราเห็นว่าเนื้อหาน่าจะมีประโยชน์กับทุก ๆ ท่าน จึงได้ทำ PlayList มาแชร์ให้ได้รับชมกันครับ (มีทั้งหมด 6 คล ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ERP, วีดิโอ, ห้องสมุด
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620004 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620004 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 โครงสร้างและขั้นตอนการผลิต แก้ไขจอภาพลบโครงสร้างสินค้า และลบขั้นตอนการผลิต ให้สามารถระบุโครงสร ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.52 Release Note

BySide Version 1.52 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 บัญชีลูกหนี้ แก้ไขรายงานการรับเงินมัดจำ กรณีรายการตั้งหนี้มีการดึงเงินมัดจำมาหักล้างมากกว่า 1 รายการ ...
อ่านเพิ่มเติม
dbd efiling

การนำส่งงบการเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร)

สัมมนาล่าสุดกับกรมสรรพากรครับ 22-26 เมษายน 2562 Link ไปยังต้นฉบับ (กรมสรรพากร) ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
seminar 22_26Apr2019

ภาษีกับธุรกิจ SMEs (เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร)

สัมมนาล่าสุดกับกรมสรรพากรครับ 22-26 เมษายน 2562 Link ไปยังต้นฉบับ (กรมสรรพากร) ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620003 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620003 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ เพิ่มเมนูบันทึกลายเซ็น - ระบบพื้นฐาน แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 10 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มเมนูบันทึกลายเซ็น - ระบบพื้นฐาน เมนูบันทึกลายเซ็น ใช้สำหรับบันทึกรูปภาพลายเซ็นของผู้ใช้งานในระบบแยกแต่ละรหัสผู้ใช้งาน ซึ่งรูปภาพลาย ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

BySide V.1.51 Release Note

BySide Version 1.51 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานการจ่ายเงินมัดจำ - ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) เพิ่มเมนูงวดการขาย - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มรายงานการจ่ายเงินมัดจำ - ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) เป็นรายงานแสดงการจ่ายและก ...
อ่านเพิ่มเติม
samplecorrecterror

ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจในการปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด

ที่มา สภาวิชาชีพบัญชี คลิกที่นี่ เพื่อดูพระราชบัญญัติ ตามประมาลรัษฎากร (Link สำรอง) คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจในการปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด (Link สำรอง) คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีสามารถระบุจำนวนข้อผิดพลาดได้ (Link สำรอง) คลิกที่นี่ เพื่อดูตัวอย่า ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / tax, ห้องสมุด
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620002 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620002 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงการ Running เลขที่เอกสารในระบบ ECONS ให้สามารถกำหนด Prefix ได้ 6 Digit - ALL แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 6 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงการ Running เลขที่เอกสารในระบบ ECONS ให้สามารถกำหนด Prefix ได้ 6 Digit - ALL ปรับ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.50 Release Note

BySide Version 1.50 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานทะเบียนคุมใบสำคัญรับ - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) เพิ่มรายงานทะเบียนทรัพย์สิน - ระบบควบคุมสินทรัพย์ถาวร (FA) ปรับปรุงรายงานเจ้าหนี้ค้างชำระ - ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) เพิ่มรายงานทะเบียนคุมใบสำคัญรับ - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) เพิ่มร ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSPRS

PAYROLL Rvs 620002 : Release Note

PAYROLL Rvs 620002 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ เพิ่มค่าลดหย่อนบุตรคนที่ 2 ที่เกิดหลังปี 2561 และเงินบริจาคสถานพยาบาล ปรับปรุงรายงานภงด.1, ภงด.1ก และรายงานประกันสังคม ให้สามารถพิมพ์รวมหลายๆบริษัทได้ เพิ่มค่าลดหย่อนบุตรคนที่ 2 ที่เกิดหลังปี 2561 และเงินบริจาคสถานพยาบาล เพื่อให้เป็นไ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / PRS Release Note, Release Note, ห้องสมุด
ScrumAtScale-Logo-NavWeb-2

The Definitive Guide to Scrum@Scale: Scaling that Works (คู่มือ Scrum@Scale : ฉบับภาษาไทย)

  พัฒนาการอีกขั้นของ Scrum! ผมได้เคย Post บทความเรื่อง The Scrum@Scale Guide : The Definitive Guide to Scrum@Scale: Scaling that Works ซึ่งเป็นบทความภาษาอังกฤษ ตอนนี้มี Version ภาษาไทยแล้วครับ เช่นเคย เมื่อ กลุ่ม FB Agile66 ได้ Share Version ภาษาไทยของ คู่มือ Scrum@Scale มาให้ศึกษา ผมจึงไม่พลาดที่จะ ...
อ่านเพิ่มเติม
seminar_28_30_Jan_2019

Update กฎหมายใหม่และค่าลดหย่อน PIT 28 ม.ค. 62 (เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร)

สัมมนาล่าสุดกับกรมสรรพากรครับ 28-30 มกราคม 2562 Link ไปยังต้นฉบับ (กรมสรรพากร) ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / tax, ห้องสมุด
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620001 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620001 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ เพิ่มจอภาพปรับประมาณการขาย - ระบบการวางแผนการผลิต (PL) เพิ่มการกำหนดกลุ่มเอกสารให้สามารถ Running เลขที่เอกสารได้สูงสุดถึง 12 Digit – ระบบ FA ปรับปรุงจอภาพบันทึกค่าใช้จ่ายนำเข้า - ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) แก้ไขการทำงานผิดพลาดข ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.49 Release Note

BySide Version 1.49 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ควบคุมการจัดจำหน่าย รายงานประวัติขาย (รวมเฉลี่ยส่วนลดท้ายบิล) กรณีทยอยส่งแก้ไขให้แสดงรายการรวมเป็นราย ...
อ่านเพิ่มเติม
internalaudit

แนวปฏิบัติการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย

แนวปฏิบัติการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย ที่มา กลุ่มงานตรวจสอบภายใน - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กลับมาอีกครั้งกับเรื่อง ตรวจสอบภายใน ครั้งนี้เช่นเคยต้องขอบคุณทาง มหาวิทยาลัยเทคโลโนยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้ เผยแพร่ แนวปฏิบัติการจัดวางระบบการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย (ปรั ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

 • 2 ปี ago by bbs_since1992 ประกาศวันหยุด​บริษัท​ออกแล้วค่ะ❤️ สำหรับ​เจ้าหน้าที่​ทุกท่านแพ็คกระเป๋าแพลนวันท่องเที่ยวกันได้เลย สำ
 • 2 ปี ago by bbs_since1992 คุณกิตติศักดิ์​ เปรมกิจ​ ​ผู้บริหารของ​ BBS​ นำทีมพนักงานฝ่ายต่างๆเข้าอบรม​  #ISO29110  Requirements M
 • 1 ปี ago by bbs_since1992 ข่าวดี​ ข่าวดี​ ปีนี้​ Depa​ แจกส่วนลดค่าซอฟต์แวร์​รายละ 10,000​บาท​ และลดย่อนภาษีได้ถึง​ 200% หากท่
 • 1 ปี ago by bbs_since1992 วันนี้คุณกิตติศักดิ์ เปรมกิจ ผู้จัดการแผนกที่ปรึกษา และคุณสราลักษณ์ แต้อุดมกุล ที่ปรึกษา เข้าให้คำปร
 • 1 ปี ago by bbs_since1992 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท บิสซ
 • 1 ปี ago by bbs_since1992 ข่าวดีสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับการบริหาร​ทรัพยากร​อย่างมีประสิทธิภาพ​ ทาง มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยีพระจ
 • 1 ปี ago by bbs_since1992 บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ผ่านการรับรองมาตรฐาน​ “โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
 • 2 ปี ago by bbs_since1992 เมื่อวัน​ที่​ 14​ ธันวาคม​ 2561​ บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ได้รับคำปรึกษา​จาก อ
 • 2 ปี ago by bbs_since1992 สวัสดี​ปีใหม่​ 2562​ BBS​ ขอขอบพระคุณ​ลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นกับเรามาโดยตลอด​ และขอ​ขอบคุณ​
 • 2 ปี ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่​ 21​ ธันวาคม​ ที่ผ่านมานี้​ ผู้บริหาร​ของเรา​ คุณพรเทพ​ รัตนสถาพร​ และคุณกิตติศักดิ์​ เป
 • 24
  12 เดือน ago by bbs_since1992 24 สิงหาคม 2562 เป็นวันครบรอบ 27 ปี ❤️บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด❤️ ในนามของตัวแทนพนักงา
 • 1 ปี ago by bbs_since1992 สวัสดี​ค่ะ​ วันนี้แอดมินมีภาพบรรยากาศ​งาน​ K2K ERP THINKING บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ​ มาฝากก

Instagram #BBSECONS

 • Kick off N
  9 เดือน ago Kick off New Project ERP Implementation โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ #bbsecons 
 • 11 เดือน ago วันนี้มาอัด YouTube Channel CU radio ที่จุฬาฯ รายการ Inovative Wisdom หัวข้อ Lean รายการจะออกอากาศต้
 • 11 เดือน ago ถึงเวลาต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการธุรกิจ วันนี้มาให้ความรู้เรื่องระบบ ERP ที่บริษัทผลิตสายไ
 • Informal g
  11 เดือน ago Informal group meeting To be ERP Consultant  #bbsecons 
 • 24
  12 เดือน ago 24 สิงหาคม 2562 เป็นวันครบรอบ 27 ปี ❤️บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด❤️ ในนามของตัวแทนพนักงา
 • 12 เดือน ago ปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2562 อย่างเป็นทางการ ขอแสดงความยินดี
 • ECONSir In
  1 ปี ago ECONSir Intelligence Report on Mobile โรงงานผลิตขิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์  #bbsecons 
 • 1 ปี ago ปัญหาที่เรื้อรัง ฝังรากลึกมาเป็นเวลาหลายปี ทำให้หมดไปได้ด้วยความร่วมมือของคนทั้งองค์กร ปิดโครงการเพิ
 • 1 ปี ago เมื่อคนสอนตั้งใจ และคนเรียนตั้งใจ จึงได้รับผลจากการพัฒนาองค์กรอย่างเต็มที่ ประทับใจครับ ปิดโครงการเพ
 • Work shop
  1 ปี ago Work shop BI Technic ช่วยลดเวลาในการจัดทำรายงานเพื่อผู้บริหาร พนักงานส่วนใหญ่ใช้เวลาในการจัดทำรายงาน
 • 100
  1 ปี ago 100 เรื่องที่ปรับปรุงสำเร็จภายใน 3 เดือนด้วยแนวคิด Agile ติดตามผลการเพิ่มผลิตภาพโรงงานผลิตสายไฟฟ้า #
 • 1 ปี ago บรรยายเรื่องระบบต้นทุนการผลิต โรงงานผลิตยางรถยนต์  #bbsecons 

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่