ECONS V2.13E Rvs 630005 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630005 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ และ FIX BUG จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

ECONS_logo

 

เพิ่ม Feature การบันทึกจ่ายเงินให้รองรับกรณีจ่ายเงินที่มีภาษีหัก ณ ที่จ่ายออกแทนให้ – ระบบบัญชีเจ้าหนี้
โปรแกรมทำการปรับปรุงเพิ่มเติมทั้งสิ้น 2 เมนู
   1.ข้อมูลหลักภาษี เพิ่มให้กำหนด “รหัสบัญชีค่าใช้จ่ายภาษีออกให้” โดยจะเปิดให้บันทึกเมื่อมีการกำหนดให้คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 
กำหนดข้อมูลหลักรหัสภาษีซื้อ
 
   2.เมนูบันทึกจ่ายเงินให้ระบุ “บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายออกให้” โดยจะเปิดให้บันทึกเมือรายการจ่ายเงินนั้นมีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยต้องทำการเลือกประเภทเงื่อนไขการหัก ณ ที่จ่าย เป็นเงื่อนไขที่ 2 – 5 ค่าโปรแกรมจะกำหนดรหัสบัญชีเริ่มต้นตาม “รหัสบัญชีค่าใช้จ่ายภาษีออกให้” ที่ระบุในข้อมูลหลักภาษี แต่สามารถแก้ไขเลขที่บัญชีได้
 
ประเภทเงื่อนไขการออกภาษี
 
หมายเหตุ ประเภทเงื่อนไขการหัก ณ ที่จ่าย มี ดังนี้
 
ประเภทเงื่อนไข
 

Download ตัวอย่างคู่มือการบันทึกจ่ายเงินกรณีมีการคำนวณภาษีหัก-ณ-ที่จ่ายออกให้ >   Click Here 

Go Top

รายงานแสดงข้อมูลหลักลูกค้า ในเมนูข้อมูลหลักลูกค้า เพิ่มการแสดงผลข้อมูลใน Tab “ข้อมูลอื่นๆ”
ปรับเพิ่มให้มีการแสดงข้อมูลอื่นๆ (Tab 4.) เมื่อกดคำสั่ง Print Listing ที่หน้าจอข้อมูลหลักลูกค้า จะสามารถกำหนดเงื่อนไขในการพิมพ์รายงานได้ โดยเมื่อคลิกเลือกการพิมพ์แบบละเอียด จะสามารถเลือกได้ว่า จะแสดงหรือไม่เเสดงข้อมูลอื่นๆ ได้ แต่หากคลิกเลือกพิมพ์แบบสรุป จะเป็นการพิมพ์รายงานแบบไม่แสดงข้อมูลอื่นๆ เท่านั้น ไม่สามารถเลือกแสดงข้อมูลอื่นๆ ได้

Customer Other

Go Top

ปรับโปรแกรมเมนูบันทึกใบสั่งซื้อ และบันทึกขอซื้อ ให้สามารถใช้อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินตามวันที่บันทึกรายการได้


มีการปรับปรุงเมนูบันทึกใบสั่งซื้อ และเมนูบันทึกขอซื้อให้สามารถใช้อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินตามวันที่บันทึกรายการได้ โดยมีหลักการทำงานดังนี้

1.กรณีมีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน เมื่อมีการบันทึกรายการขอซื้อ หรือบันทึกรายการสั่งซื้อ ระบบจะนำวันที่รายการมาเทียบเพื่อจะดึงดึงอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่นั้นๆ ไปใช้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนในเอกสาร (การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน กำหนดในระบบงาน Byside->Z.ระบบพื้นฐาน->ข้อกำหนดหลักระบบงาน->อัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน)

 
อัตราเเลกเปลี่ยนประจำวัน

 

2.หากไม่มีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน ระบบจะยังคงใช้อัตราแลกเปลี่ยนหลักที่กำหนดในระบบงาน ECONS (การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน กำหนดใน ECONS->Z.ระบบพื้นฐาน->A.-ข้อมูลหลักและตาราง)

 
อัตราเเลกเปลี่ยนหลัก

 
หมายเหตุ จะใช้อัตราขายเป็นอัตราแลกเปลี่ยนในการบันทึกรายการสั่งซื้อ และบันทึกขอซื้อ
 

3.การทำงานมีความคล้ายกับระบบช่วงวันที่ เช่น กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนวันที่ 1/5/2020 เป็น 1 USD = 40 BHT แต่วันที่ 3/5/2020 กำหนดใหม่เป็น 1 USD = 45 BHT ระบบจะมองว่า เมื่อระบุวันที่เอกสารเป็นวันที่ 1-2/5/2020 และเลือกสกุลเงินเป็น USD จะต้องมีอัตราเเลกเปลี่ยน = 40 BHT และตั้งแต่วันที่ 3/5/2020 เป็นต้นไป อัตราเเลกเปลี่ยนจะถูกเปลี่ยนเป็น 1 USD = 45 BHT เป็นต้น

 

Exchange Rate

Go Top

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบการวางแผนการผลิต ปรับการทำงานใน เมนูกบันทึก/แก้ไข ประมาณการตามจำนวน และ เมนูกบันทึก/ แก้ไข ประมาณการตามมูลค่าให้ Load หน้าจอได้เร็วขึ้น

2 ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขการประมวลผลปรับปรุงบัญชีต้นทุน ประเภทรายการ “รับจากการผลิต” คำนวณต้นทุนวัตถุดิบไม่ถูกต้องกรณี ความยาวของเลขที่คำสั่งผลิตเกิน 8 ตัวอักษร

Go Top

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*