BySide V1.63 Release Note

BySide V1.63 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม 3 รายการดังนี้

เพิ่มรายงานทะเบียนคุมใบสำคัญรับแบบละเอียด – ระบบบัญชีลูกหนี้(AR)

เป็นรายงานบน Byside ที่ใช้ตรวจสอบการบันทึกใบสำคัญรับ รายงานจะสามารถกรองข้อมูลตามประเภทการรับชำระ (เงินสด,เช็ค หรือเงินโอน), วันที่รับเงิน ,รหัสสถานที่ , รหัสลูกค้า และ สถานะของเอกสาร โดยรายงานจะแสดงรายละเอียดของใบสำคัญรับ แสดงรายละเอียดของวิธีการชำระเงิน แสดงประเภทรายได้ (ตามรหัสบัญชี) แยกเป็นตามรายการที่บันทึก จำนวนเงินที่รับชำระ แสดงหน่วยงานของรายได้นั้นๆ และ แสดงยอดเงินรวมของภาษีหัก ณที่จ่าย และ ยอดเงินรวมของค่าใช้จ่ายแยกตามประเภทรายการ(รหัสบัญชี)

หมายเหตุ :   รายละเอียดของวิธีการชำระเงิน กรณีเป็นเงินโอนจะแสดง รหัสธนาคาร ,วันที่โอนเงิน ส่วนกรณีเป็น เช็ค จะแสดง ธนาคารของลูกค้า ,เลขที่เช็ค ,วันที่เช็ค

BySide V1.63

Go Top

เพิ่มรายงานแสดงรายการตั้งเจ้าหนี้ ลดหนี้และเพิ่มหนี้แบบละเอียด – ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP)

เป็นรายงานบน Byside ที่ใช้ตรวจสอบการรายละเอียดของใบสำคัญตั้งเจ้าหนี้ ลดหนี้ และเพิ่มหนี้ที่บันทึกเอง หรือสร้างมาจากระบบงานอื่น รายงานสามารถกรองข้อมูลตามประเภทการประเภทรายการ, วันที่ใบแจ้หงนี้ รหัสผู้ขาย และเลขที่เอกสา
รายละอียดที่แสดงในรายงาน

● แสดงรายละเอียดของใบสำคัญ (เลขที่ และวันที่เอกสาร ,ชื่อเจ้าหนี้ ,กลุ่มเจ้าหนี้ ,วันที่ครบกำหนด)

● แสดงเอกสารอ้างอิงต่างๆ (เลขที่รับสินค้า ,เลขที่ใบสั่งซื้อ ,เลขที่ใบส่งของ (เลขที่ใบกำกับภาษี) )

● แสดงประเภทรายการ(คำอธิบายรหัสบัญชี) หน่วยงานและจำนวนเงินแยกตามรายการที่บันทึก

● แสดงรายละเอียดของภาษี (จำนวนเงินภาษี กรณีเป็นภาษีซื้อปกติ ,จำนวนเงินภาษีที่เรีกยคืนได้ และเรีกยคืนไม่ได้ ตามอัตารเฉลี่ยภาษีซื้อ)

● รองรับกรณีใบสำคัญตั้งเจ้าหนี้ 1 ใบแต่มีใบกำกับภาษีหลายใบ

BySide V1.63

Go Top

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบบัญชีทั่วไป พิมพ์รายงานบัญชีแยกประเภทแบบละเอียด(รวมตามเลขที่เอกสาร) กรณีเป็นรายการจ่ายเงินเลขที่บัญชีเดียวกันไม่รวมมูลค่าเดบิต หรือเครดิตให้

2 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ เมนูหน้าตรวจสอบผู้ขาย Tab ใบสั่งซื้อคงค้างเมื่อเลือกใบสั่งซื้อคงค้างที่ 3.1 แล้วทำให้หน้า 3.2 ไม่เเสดงรายละเอียดสินค้าคงค้าง
Check Vendor

3 ระบบควบคุมการผลิต Material Variance Report แบบสรุป (RPT_BSTPSF6010A) แสดงต้นทุนจริงไม่ถูกต้องหลังจากมีการขยายเลขที่คำสั่งผลิต ให้รองรับ 12 ตัวอักษร

Go Top

Posted in BySide Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

Instagram BBS

No images found!
Try some other hashtag or username

Instagram #BBSECONS

No images found!
Try some other hashtag or username

เรื่องล่าสุด

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่

ป้ายกำกับ

BOM e-tax PDF/A-3 QR CODE Utility Van Sales ขั้นตอนการผลิต ควบคุมคุณภาพ คำสั่งผลิต ค่าขนส่ง ต้นทุน บริหารโครงการ บัญชีแยกประเภททั่วไป ปิดบัญชี ผลิต ผู้ขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (Van Sales) ระบบควบคุมการจัดซื้อ ระบบควบคุมการผลิต ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบบัญชีทั่วไป ระบบบัญชีลูกหนี้ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ระบบรักษาความปลอดภัย รับคืนสินค้า ลูกหนี้ สต๊อกการ์ด สินค้าคงคลัง สินทรัพย์ถาวร ส่งสินค้า เงินทดรองจ่าย เงินมัดจำ เงินสดย่อย เจ้าหนี้ โอนย้ายสินค้าคงคลัง ใบขอซื้อ ใบสั่งขาย ใบสั่งซื้อ ใบสั่งผลิต ใบเบิกวัตถุดิบ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้

login