ECONSPRS

PAYROLL Rvs 580001 : Release Note

PAYROLL Rvs 580001 : Release Note ปรับปรุง Lookup ระบบงาน Payroll ปรับปรุง Lookup ระบบงาน Payroll โดยปรับปรุง Lookup ทั้งหมดในระบบงาน Payroll  เพื่อเพิ่มความสามารถในการค้นหาข้อมูลได้หลากหลาย ดังนี้ 1.  ค้นหาคำหรือข้อความ ที่อยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลได้ 2.  ค้นหาแบบ Advanced Filter   มีรูปแบบให้กำ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 580006 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 580006  นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพการจัดทำใบขอซื้อ - ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) : แก้ไขการประมวลผล  เพิ่ม MRP ให้บันทึกรหัสโครงการดำเนินงาน ปรับปรุงจอภาพบันทึกคำสั่งผลิต - ระบบควบคุมการผลิต (SF) : แก้ไขปุ่ม  Add MRP ให้บันทึกรหัสโครงการดำเนินงาน ป ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.08 Release Note

BySide Version นี้มีการปรับปรุงแก้ไขรายงานเดิม 2 รายงาน และจัดทำรายงานใหม่ 2 รายงาน รายงานวิเคราะห์ราคาขายเบื้องต้น - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) : รายงานเดิม รายงานประวัติการขายแสดงตามวันที่ส่งสินค้า-เลขที่ใบแจ้งหนี้ - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) : รายงานเดิม รายงานใบเบิกวัตถุดิบรวม - ระบบควบคุมก ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSImpTIP

วิธีการยื่นแบบภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด. 53 ผ่านทาง Internet

วิธีการยื่นแบบภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด. 53 ผ่านทาง Internet โปรแกรม BySide V.1.07 ส่วนของระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) ได้เพิ่มรายงานที่ใช้พิมพ์ข้อมูล ภ.ง.ด. 3 และภ.ง.ด. 53 ออกเป็นรูปแบบ Text File เพื่อใช้ในการยื่นแบบภ.ง.ด. 3 และภ.ง.ด.53 ผ่านทาง Internet  ซึ่งมีวิธีการจัดพิมพ์ และวิธีการยื่นแบบฯ  ผ่านทาง Interne ...
อ่านเพิ่มเติม
MInT

ECONS MInT (Mobile Inventory Tracking) : จัดการข้อมูลคลังสินค้าโดยใช้ QR Code และโทรศัพท์มือถือ

เป็นระบบงานเสริมของ ECONS ที่นำ Mobile Technology + QR Code Technology มาช่วยในการควบคุมการ รับ - จ่าย สินค้าคงคลัง โดยสินค้า/วัตถุดิบ ที่รับเข้า จะมี QR Code ติดอยู่ที่ตัวสินค้า เมื่อมีการเคลื่อนไหวของสินค้า จะใช้อุปกรณ์ Mobile เพื่อ Scan สินค้าที่ รับ - จ่าย ตั้งแต่การรับเข้าสินค้าครั้งแรก จนถึงกา ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 580005 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 580005 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพอนุมัติการขอซื้อ - ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) : แก้ไขการ Group By ของ Lookup รหัสผู้อนุมัติ ปรับปรุงจอภาพบันทึก/แก้ไขการเบิกใช้วัตถุดิบ - ระบบควบคุมการผลิต (SF) : ปรับความเร็วในการลบรายการเบิกใช้วัตถุดิบ ปรับปรุงจอ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.07 Release Note

BySide V.1.07 Release Note BySide Version นี้จัดทำรายงานใหม่ 3 รายงาน รายงานส่งออกข้อมูลภงด.3, ภงด.53 (Text File) - ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) : รายงานใหม่ รายงานสถานะของโครงการ(การใช้เวลา) - ระบบบริหารโครงการ : รายงานใหม่ รายงาน Material Variance Report - ระบบควบคุมการผลิต (SF) : รายงานใหม่ รายงานส่งออ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSImpTIP

การประยุกต์ใช้ระบบงาน ECONS ในการควบคุมงานโครงการ

กิตติศักดิ์ เปรมกิจ ผู้จัดการแผนก Consult เนื่องจากในปีนี้ BBS มีโอกาสรับงาน Implement ระบบ ECONS ให้กับลูกค้าที่เป็นลักษณะงานโครงการมา 2 บริษัท ซึ่งเป็นงานผลิตและติดตั้ง การใช้งานระบบมีความแตกต่างจากงานผลิตและส่งมอบสินค้าอยู่พอสมควร เช่น การจัดทำใบเสนอราคา,การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายตามโครงการ ,กา ...
อ่านเพิ่มเติม
ForbiddenInputTax-000

ภาษีซื้อต้องห้ามในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

ที่มา กรมสรรพากร คำนำ ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีที่จัดเก็บจากการขายสินค้า การให้บริการและการนําเข้าสินค้า ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขายสินค้าหรือให้บริการไม่ว่าจะ ประกอบกิจการในรูปแบบใด หากมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูล ...
อ่านเพิ่มเติม
VATProRateKnowledge

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการเฉลี่ยภาษีซื้อ

ที่มา : สรรพากรสาสน์ www.sanpakornsarn.com ในการทำธุรกิจผู้ประกอบการหลายรายมักทำธุรกิจให้มีความหลากหลายและครบวงจร มากขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยผู้ประกอบการคนเดียวอาจประกอบธุรกิจหลายประเภท ซึ่งบางธุรกิจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและบางธุรกิจไม่ต้องเสียภาษีมูลค่า เพิ่ม เช่น ธุรกิจขายป ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 580004 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 580004 : Release Note ECONS V2.13E Rvs 580004  นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ ปรับเพิ่มการบันทึกข้อมูล และพิมพ์รายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.2   : แก้ไข 3 ระบบงานคือ AP, AV, PC ปรับหน้าจอรับเงินให้บันทึกเลขที่ใบกำกับภาษีซ้ำกันได้ ปรับหน้าจอตั้งลูกหนี้ให้สาม ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.06 Release Note

BySide V.1.06 Release Note BySide Version นี้จัดทำรายงานใหม่ 3 รายงาน, ปรับการบันทึกโครงการดำเนินงาน และปรับปรุงการค้นหาข้อมูลของ Look Up รายงานป้ายบ่งชี้สถานะ - ระบบควบคุมการผลิต (SF) : รายงานใหม่ รายงานการรับเงินมัดจำ - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) : รายงานใหม่ รายงานการหักเงินประกันผลงาน - ระบบบัญชีลูกห ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.05 Release Note

BySide V.1.05 Release Note BySide Version นี้ มีการจัดทำรายงานใหม่ 4 รายงาน (4 รูปแบบ) รายงานสรุปต้นทุนคำสั่งผลิต – ระบบต้นทุนการผลิต(CS) รายงานผลการผลิตประจำวัน – ระบบควบคุมการผลิต (SF) รายงาน Cost Saving – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) รายงาน Cost Avoidance – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) รายงานสรุปต้นทุน ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 580003 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 580003 : Release Note ECONS V2.13E Rvs 580003 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพ บันทึก/แก้ไข เวลาประจำวัน 2 - ระบบควบคุมการผลิต (SF) : มีการแก้ไข 2 ประเด็น เพื่อให้เก็บเวลาสูญเสีย เวลา Set up ในกรณีที่ซับซ้อนได้มากขึ้น เพิ่มการอ้างอิงโครงการบนเอกสาร อีก ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.04 Release Note

BySide V.1.04 Release Note BySide Version นี้ มีการเพิ่มระบบบริหารโครงการ เพื่อจัดเก็บข้อมูลหลักโครงการ, จัดทำรายงานใหม่ 6 รายงาน (8 รูปแบบ) และ เพิ่ม 5 รูปแบบใน 3 รายงานเดิม รายงานสถานะใบแจ้งหนี้ – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) (ใหม่) รายงานใบตรวจสอบชิ้นงาน – ระบบควบคุมคุณภาพ (QM) (ใหม่) รายงานใบรับรองการว ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

No images found!
Try some other hashtag or username

Instagram #BBSECONS

 • 81
  1 เดือน ago วันนี้(8/11/61)เจ้าหน้าที่​ของ​ BBS​ ได้เข้าร่วมงาน Blockchain for Management and Transformation “บร
 • 2 เดือน ago เมื่อวันที่​5 ตุลาคม​ 2561​ที่่ผ่าน​ BBS​ ได้มีการ Kick​ off เซ็นสัญญา​โครงการร่วมกับ​ UNA​ ซึ่งเป็น
 • 4 เดือน ago เก็บตกภาพบรรยากาศ​งาน​ Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต
 • 4 เดือน ago ขอเชิญชวน​ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Industril Supply Chain Logistics Conference 2018 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพ
 • 4 เดือน ago กลับมาอีกครั้งกับงาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 ในปีนี้งานจะจัดวันที่ 23-24 ส
 • 99
  5 เดือน ago “(99) เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสได้จ่ายเป็นค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรของตน ตามจํานวนที่จ่า
 • 7 เดือน ago วันนี้ผู้บริหาร BBS คุณพรเทพ รัตนสถาพร Customer Support Dept. Director พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่อาว
 • 7 เดือน ago ประมวล​ภาพ​งานสัมมนาและออก​บูธ​ ในโครงการ​ส่งเสริม​การเพิ่มศักยภาพ​ของSME ด้วยโปรแกรม​ประยุกต์​Softw
 • 7 เดือน ago ทางบริษัท​ เจมคอน จำกัด ผู้จัดการโครงการส่งเสริม​ศักยภาพ​ของSMEฯ ส่งจดหมาย​ขอบคุณ​บริษัท​และวิทยากร
 • BBS
  8 เดือน ago BBS ได้รับเครื่องหมาย DBD Registered เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออก
 • 8 เดือน ago สวัสดีปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ค่ะ ท่านลูกค้าทุกท่าน ขอให้ทุกท่านพักผ่อนหรือท่องเที่ยวอย่างมีความสุ
 • 9 เดือน ago รวมภาพความประทับใจ​กับการพักผ่อนหย่อนใจ​ในบรรยากาศ​ที่แสนอบอุ่น​ กับเพื่อนร่วมงานที่คุ้นเคย กิจกรรม​

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่