BySideReleaseNote110

BySide V.1.10 Release Note

BySide Version 1.10 มีการปรับปรุงการทำงานของ BySide พร้อมทั้งเพิ่มรายการใหม่ 4 รายงาน แก้ไขรายงานเดิม 2 รายงาน เพิ่มการทำงานของ BySide เพิ่มรายงานสินค้าค้างส่งตามโครงการ - ระบบบริหารโครงการ เพิ่มรายงานค่าแรงตามโครงการ - ระบบบริหารโครงการ เพิ่มรายงานตรวจสอบรายการตั้งหนี้ - ระบบบัญชีเจ้าหนี้ เพิ่มรายง ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSMultiCompany

การกำหนดให้ User สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้มากกว่า 1 บริษัท

การกำหนดให้ User สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้มากกว่า 1 บริษัท โดย นายกิตติศักดิ์ เปรมกิจ การกำหนดให้ User สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้มากกว่า 1 บริษัท ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS Implementation Case Study

กรณีศึกษา : การจำหน่ายเสาเข็มพร้อมติดตั้ง

ECONS Implementation Case Study บทความโดย คุณศิริวรรณ วงศ์เณร กรณีศึกษานี้  เป็นตัวอย่าง ธุรกิจผลิตเสาเข็มอัดแรงดัน  ซึ่งมีรับติดตั้งด้วย  ดังนั้น  จึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องส่งเสาเข็มเพื่อนำไปกองไว้ที่หน้างาน รอการติดตั้ง และหน้างานจะทำการแจ้งหนี้เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งก็มีทั้งที่แจ้งหนี้เมื่ ...
อ่านเพิ่มเติม
TIP-148815_640

การบันทึกใบสั่งซื้อ กรณีมีส่วนลดท้ายบิล

ตัวอย่างการบันทึกใบสั่งซื้อ กรณีมีส่วนลดท้ายบิล โดย นายกิตติศักดิ์ เปรมกิจ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSQuickTIPS

การใช้งานระบบเงินทดรองจ่าย กรณีรวมจ่ายเช็คใบเดียวจากหลายใบเบิก

การบันทึกเบิกเงินทดรองโดยกำหนดประเภทการจ่ายเงินเป็นเช็คในระบบ ECONS สามารถพิมพ์เช็คจ่ายได้ 1 ใบเบิกต่อ 1 ใบสำคัญจ่าย (เช็ค 1 ใบ) แต่ในบางครั้งที่มีความต้องการเบิกเงินทดรองจากผู้ขอเบิกหลายคนในช่วงเวลาเดียวกัน ฝ่ายการเงินต้องการรวมทำจ่ายเป็นใบสำคัญจ่ายครั้งเดียว เพื่อประหยัดเช็ค ผมขอแนะนำวิธีการบันทึก ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.09 Release Note

BySide Version นี้มีการปรับปรุงจอภาพสอบถาม 1 จอภาพ และจัดทำรายงานใหม่ 4 รายงาน เพิ่มรายงานสั่งซื้อคงค้างตามโครงการ - ระบบบริหารโครงการ เพิ่มรายงานประวัติการจัดซื้อตามโครงการ - ระบบบริหารโครงการ เพิ่มรายงานทะเบียนคุมใบสั่งขายตามโครงการ - ระบบบริหารโครงการ เพิ่มรายงานทะเบียนคุมคำสั่งผลิตตามโครงการ - ร ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 580007 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 580007  นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 17 รายการ  ดังนี้ แก้ไขจอภาพบันทึกรายการโอนย้ายสินค้า - ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) : บันทึกอ้างอิงรหัสโครงการดำเนินงาน และการสร้างรายการโอนอัตโนมัติ แก้ไขจอภาพข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง - ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) : เปิดให้ Multi Location --& ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSPRS

PAYROLL Rvs 580001 : Release Note

PAYROLL Rvs 580001 : Release Note ปรับปรุง Lookup ระบบงาน Payroll ปรับปรุง Lookup ระบบงาน Payroll โดยปรับปรุง Lookup ทั้งหมดในระบบงาน Payroll  เพื่อเพิ่มความสามารถในการค้นหาข้อมูลได้หลากหลาย ดังนี้ 1.  ค้นหาคำหรือข้อความ ที่อยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลได้ 2.  ค้นหาแบบ Advanced Filter   มีรูปแบบให้กำ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 580006 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 580006  นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพการจัดทำใบขอซื้อ - ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) : แก้ไขการประมวลผล  เพิ่ม MRP ให้บันทึกรหัสโครงการดำเนินงาน ปรับปรุงจอภาพบันทึกคำสั่งผลิต - ระบบควบคุมการผลิต (SF) : แก้ไขปุ่ม  Add MRP ให้บันทึกรหัสโครงการดำเนินงาน ป ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.08 Release Note

BySide Version นี้มีการปรับปรุงแก้ไขรายงานเดิม 2 รายงาน และจัดทำรายงานใหม่ 2 รายงาน รายงานวิเคราะห์ราคาขายเบื้องต้น - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) : รายงานเดิม รายงานประวัติการขายแสดงตามวันที่ส่งสินค้า-เลขที่ใบแจ้งหนี้ - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) : รายงานเดิม รายงานใบเบิกวัตถุดิบรวม - ระบบควบคุมก ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSImpTIP

วิธีการยื่นแบบภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด. 53 ผ่านทาง Internet

วิธีการยื่นแบบภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด. 53 ผ่านทาง Internet โปรแกรม BySide V.1.07 ส่วนของระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) ได้เพิ่มรายงานที่ใช้พิมพ์ข้อมูล ภ.ง.ด. 3 และภ.ง.ด. 53 ออกเป็นรูปแบบ Text File เพื่อใช้ในการยื่นแบบภ.ง.ด. 3 และภ.ง.ด.53 ผ่านทาง Internet  ซึ่งมีวิธีการจัดพิมพ์ และวิธีการยื่นแบบฯ  ผ่านทาง Interne ...
อ่านเพิ่มเติม
MInT

ECONS MInT (Mobile Inventory Tracking) : จัดการข้อมูลคลังสินค้าโดยใช้ QR Code และโทรศัพท์มือถือ

เป็นระบบงานเสริมของ ECONS ที่นำ Mobile Technology + QR Code Technology มาช่วยในการควบคุมการ รับ - จ่าย สินค้าคงคลัง โดยสินค้า/วัตถุดิบ ที่รับเข้า จะมี QR Code ติดอยู่ที่ตัวสินค้า เมื่อมีการเคลื่อนไหวของสินค้า จะใช้อุปกรณ์ Mobile เพื่อ Scan สินค้าที่ รับ - จ่าย ตั้งแต่การรับเข้าสินค้าครั้งแรก จนถึงกา ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 580005 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 580005 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพอนุมัติการขอซื้อ - ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) : แก้ไขการ Group By ของ Lookup รหัสผู้อนุมัติ ปรับปรุงจอภาพบันทึก/แก้ไขการเบิกใช้วัตถุดิบ - ระบบควบคุมการผลิต (SF) : ปรับความเร็วในการลบรายการเบิกใช้วัตถุดิบ ปรับปรุงจอ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.07 Release Note

BySide V.1.07 Release Note BySide Version นี้จัดทำรายงานใหม่ 3 รายงาน รายงานส่งออกข้อมูลภงด.3, ภงด.53 (Text File) - ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) : รายงานใหม่ รายงานสถานะของโครงการ(การใช้เวลา) - ระบบบริหารโครงการ : รายงานใหม่ รายงาน Material Variance Report - ระบบควบคุมการผลิต (SF) : รายงานใหม่ รายงานส่งออ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSImpTIP

การประยุกต์ใช้ระบบงาน ECONS ในการควบคุมงานโครงการ

กิตติศักดิ์ เปรมกิจ ผู้จัดการแผนก Consult เนื่องจากในปีนี้ BBS มีโอกาสรับงาน Implement ระบบ ECONS ให้กับลูกค้าที่เป็นลักษณะงานโครงการมา 2 บริษัท ซึ่งเป็นงานผลิตและติดตั้ง การใช้งานระบบมีความแตกต่างจากงานผลิตและส่งมอบสินค้าอยู่พอสมควร เช่น การจัดทำใบเสนอราคา,การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายตามโครงการ ,กา ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

No images found!
Try some other hashtag or username

Instagram #BBSECONS

 • 1 เดือน ago ประกาศวันหยุด​บริษัท​ออกแล้วค่ะ❤️ สำหรับ​เจ้าหน้าที่​ทุกท่านแพ็คกระเป๋าแพลนวันท่องเที่ยวกันได้เลย สำ
 • 2 เดือน ago สวัสดี​ปีใหม่​ 2562​ BBS​ ขอขอบพระคุณ​ลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นกับเรามาโดยตลอด​ และขอ​ขอบคุณ​
 • 2 เดือน ago คุณกิตติศักดิ์​ เปรมกิจ​ ​ผู้บริหารของ​ BBS​ นำทีมพนักงานฝ่ายต่างๆเข้าอบรม​  #ISO29110  Requirements M
 • 2 เดือน ago เมื่อวันที่​ 21​ ธันวาคม​ ที่ผ่านมานี้​ ผู้บริหาร​ของเรา​ คุณพรเทพ​ รัตนสถาพร​ และคุณกิตติศักดิ์​ เป
 • 2 เดือน ago เมื่อวัน​ที่​ 14​ ธันวาคม​ 2561​ บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ได้รับคำปรึกษา​จาก อ
 • 81
  3 เดือน ago วันนี้(8/11/61)เจ้าหน้าที่​ของ​ BBS​ ได้เข้าร่วมงาน Blockchain for Management and Transformation “บร
 • 4 เดือน ago เมื่อวันที่​5 ตุลาคม​ 2561​ที่่ผ่าน​ BBS​ ได้มีการ Kick​ off เซ็นสัญญา​โครงการร่วมกับ​ UNA​ ซึ่งเป็น
 • 6 เดือน ago เก็บตกภาพบรรยากาศ​งาน​ Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต
 • 6 เดือน ago ขอเชิญชวน​ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Industril Supply Chain Logistics Conference 2018 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพ
 • 7 เดือน ago กลับมาอีกครั้งกับงาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 ในปีนี้งานจะจัดวันที่ 23-24 ส
 • 99
  8 เดือน ago “(99) เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสได้จ่ายเป็นค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรของตน ตามจํานวนที่จ่า
 • 9 เดือน ago วันนี้ผู้บริหาร BBS คุณพรเทพ รัตนสถาพร Customer Support Dept. Director พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่อาว

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่