ECONS V2.13E Rvs 600009 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600009 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

ปรับปรุงรายงานพิมพ์เช็คจ่าย
เพิ่มให้สามารถเลือกพิมพ์เช็คแบบ ขีดคร่อม &CO ได้ ตามระบบงานต่าง ๆ ดังนี้
1. พิมพ์เช็คจ่าย (STDAP6042) ระบบบัญชีเจ้าหนี้
2. พิมพ์เช็คจ่าย (STDPC6010) ระบบเงินสดย่อย
3. พิมพ์เช็คจ่ายกรณีเบิกเงินทดรอง (STDAV6016) และพิมพ์เช็คจ่ายกรณีเคลียร์เงินทดรอง (STDAV6017) ระบบเงินทดรอง
4. พิมพ์เช็คจ่าย (STDBK6004) ระบบเงินโอนธนาคาร

ปรับปรุงรายงานหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) – ระบบเงินทดรองจ่าย (AV)

เพิ่มเงื่อนไขเลขที่ใบเคลียร์เงินทดรอง เพื่อใช้คัดกรองข้อมูลตามเลขที่ใบเคลียร์เงินทดรองได้

Back

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 9 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ควบคุมการผลิต 1. แก้ไขจอภาพยกเลิกปิดคำสั่งผลิต ให้บันทึกรหัสกลุ่มเอกสารมาเก็บไว้ที่รายการเปิดคำสั่งผลิตด้วย (ORD.GROUPCODE)
2. แก้ไขจอภาพยกเลิกประมวลผลเบิก-รับคืนวัตถุดิบ ไม่ให้ตรวจสอบฟิลด์ ORD.GROUPCODE = ค่าว่าง
2 ควบคุมการผลิต แก้ไขจอภาพประมวลผลยกเลิกปิดคำสั่งผลิต ในกรณีที่คำสั่งผลิตนั้นมีการใช้เครื่องจักรในศูนย์การผลิตเดียวกันมากกว่า 1 เครื่องจักรให้ยกเลิกได้ตามปกติ (แก้ไขเมนูประมวลผลปิดคำสั่งผลิต, เมนูยกเลิกปิดคำสั่งผลิต)
3 บัญชีลูกหนี้ แก้ไขรายงานทะเบียนคุมใบสำคัญรับ (STDAR6012) กรณีเป็นใบสำคัญรับอ้างถึงใบแจ้งหนี้มากกว่า 1 รายการจะแสดงยอดเช็คไม่ถูกต้อง
4 บัญชีลูกหนี้ รายงานสถานะเงินฝากธนาคาร (STDBR6001) แสดงข้อมูลบางรายการไม่ถูกต้อง กรณี 1ใบรับอ้างอิงหลายใบแจ้งหนี้
5 ควบคุมการจำหน่าย จอภาพบันทึกรายการขายสินค้า แก้ไขปุ่ม คัดลอกคำสั่งขาย กรณีคัดลอกคำสั่งขายที่มีการส่งสินค้าบางส่วนแล้วให้เคลียร์ยอดส่งบางส่วนด้วย
6 ควบคุมการจำหน่าย หน้าจอผ่านรายการรับคืน และจอภาพผ่านรายการรับคืน(ใบรับคืน) แก้ไขการบันทึกบัญชีรับคืนสินค้าใน MTXNHIST
7 ควบคุมการจำหน่าย 1. แก้ไขจอภาพข้อมูลหลักราคา กรณีบันทึกราคาประเภท S,E ให้สามารถบันทึกได้มากกว่า 1 ช่วงเวลา (เดิมบันทึกได้ช่วงเวลาเดียวเท่านั้น)
2. แก้ไขจอภาพบันทึกคำสั่งขาย ให้มองข้อมูลหลักราคาประเภท S,E ตามช่วงเวลาที่กำหนด โดยใช้วันที่ใบสั่งซื้อไปค้นหาตามช่วงเวลาที่กำหนด
8 ควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขจอภาพข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง กรณีมีการนำรหัสสินค้าไปบันทึกรายการสั่งซื้อและรับสินค้า จากนั้นมาทำการแก้ไขรหัสสินค้าที่จอภาพข้อมูลหลักสินค้า โปรแกรมจะทำการเปลี่ยนรหัสสินค้าที่รายการสั่งซื้อและรายการรับให้เป็นไปตามรหัสสินค้าใหม่
9 ควบคุมสินค้าคงคลัง จอภาพประมวลปรับปรุงเบื้องต้น แก้ไขการลงบัญชีของรายการรับคืน กรณีกำหนดการลงบัญชีขายตาม P ให้บันทึกบัญชีรับคืนจากหมวดสินค้า

Back

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*