ECONS V2.13E Rvs 600008 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600008 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการแจ้งหนี้ (Van Sales) – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO)
เพิ่มฟิลด์สำหรับใช้กำหนดกลุ่มเอกสารเพื่อใช้ในการ Running เลขที่ใบสำคัญรับกรณีรับเงินทันที

ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการแจ้งหนี้ – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR)
เพิ่มฟิลด์สำหรับใช้กำหนดกลุ่มเอกสารเพื่อใช้ในการ Running เลขที่ใบสำคัญรับกรณีรับเงินทันที

Back

ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการ Invoice – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO)
เพิ่มตารางแสดงรายการปิดคำสั่งผลิตตามเงื่อนไขที่ระบุ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถคลิกเลือกรายการปิดคำสั่งผลิตที่ต้องการได้

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 เงินสดย่อย แก้ไขรายงานพิมพ์เช็คจ่าย(STDPC6010) ในระบบเงินสดย่อย ให้สามารถระบุชื่อผู้รับเช็คได้ไม่จำกัดตัวอักษร
2 บัญชีลูกหนี้ แก้ไขรายงานทะเบียนคุมเช็ครับ(STDAR6014) กรณีเลือกเงื่อนไขให้แสดงเฉพาะเช็ครอนำฝาก และเช็ครอกระทบยอด จะต้องไม่แสดงรายการเช็คคืนมาด้วย
3 บัญชีเจ้าหนี้ รายงานหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย(STDAP6040) เพิ่มให้แสดงรหัสไปรษณีย์ของผู้ที่ออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย
4 บัญชีลูกหนี้ จอภาพยกเลิกรายการประจำวัน แก้ไขการยกเลิกรายการนำเงินฝากธนาคาร ให้ปรับมูลค่าใบนำฝากให้ถูกต้อง และแก้ไข Grid คอลัมน์อ้างถึงให้แสดงเลขที่ใบสำคัญรับ ,คอลัมน์จำนวนเงินให้แสดงยอดนำฝากตามใบสำคัญรับ
5 บัญชีลูกหนี้ แก้ไขรายงานทะเบียนคุมใบสำคัญรับ(STDAR6012) กรณีเลือกเงื่อนไขให้แสดงรายการเช็ค และเงินสด พร้อมกันจะทำให้จำนวนเงินแสดงไม่ถูกต้อง

Back

Posted in ห้องสมุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*