ECONS V2.13E Rvs 600007 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600007 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 12 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

ปรับปรุงจอภาพบันทึกใบขอซื้อและบันทึกรายการสั่งซื้อ – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO)
ปรับ Lookup รหัสการสั่งซื้อให้สามารถค้นหาคำอธิบายได้

ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการสั่งซื้อ – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO)
เดิมเมื่อทำการเลือกรหัสผู้ขายโปรแกรมจะไม่เปิดให้แก้ไขชื่อผู้ขาย แต่ Version นี้เปิดให้สามารถแก้ไขชื่อผู้ขายได้ ซึ่งการแก้ไขจะบันทึกไว้เฉพาะรายการสั่งซื้อที่แก้ไขเท่านั้น ส่วนข้อมูลหลักผู้ขายยังคงเป็นชื่อเดิม

Back

ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการ Invoice – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO)
รายการ Invoice ที่พบว่ามีการบันทึกจ่ายเงินมัดจำไว้ ปรับให้แสดง Message “มีรายการเงินมัดจำ” เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

ปรับปรุงจอภาพบันทึกเงินโอนธนาคาร – ระบบเงินโอนธนาคาร (BK)
เดิมการบันทึกโอนเงินระหว่างธนาคารจะบันทึกโอนได้เฉพาะประเภทเช็คเท่านั้น Version นี้ปรับปรุงให้สามารถโอนเงินระหว่างธนาคารด้วยประเภทเงินโอนได้
โดยผู้ใช้สามารถระบุรหัสประเภทการชำระเงินว่าเป็นประเภทเช็ค หรือเงินโอน หากเป็นเช็คก็ให้ระบุรายละเอียดเช็ค ดังรูป

ปรับปรุงรายงานเช็คคืน – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR)
รายงานเช็คคืน (STDAR6032) เพิ่มเงื่อนไขรหัสลูกหนี้จาก – ถึง เพื่อใช้คัดกรองข้อมูลตามรหัสลูกหนี้ที่ต้องการได้

ปรับปรุงรายงานทะเบียนคุมใบสำคัญรับ – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR)
รายงานทะเบียนคุมใบสำคัญรับ (STDAR6012) มีรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้
1. เพิ่มเงื่อนไขรหัสลูกค้าจาก – ถึง เพื่อใช้คัดกรองข้อมูลตามรหัสลูกค้าที่ต้องการได้
2. เพิ่มเงื่อนไขเลขทีใบสำคัญรับจาก – ถึง เพื่อใช้คัดกรองข้อมูลตามเลขที่ใบสำคัญรับที่ต้องการได้
3. เพิ่มคอลัมน์แสดงวันที่ของประเภทเงิน คือ กรณีรับชำระเป็นเช็คจะแสดงวันที่หน้าเช็ค กรณีรับชำระเป็นเงินโอนจะแสดงวันที่โอนเงิน และกรณีรับชำระเป็นเงินสดจะแสดงตามวันที่ใบสำคัญรับ

ปรับปรุงรายงานทะเบียนคุมเช็ครับ – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR)
รายงานทะเบียนคุมเช็ครับ (STDAR6014) มีรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้
1. เพิ่มเงื่อนไขรหัสลูกค้าจาก – ถึง เพื่อใช้คัดกรองข้อมูลตามรหัสลูกค้าที่ต้องการได้
2. เพิ่มเงื่อนไขการตรวจสอบสถานะเช็ค ได้แก่ สถานะเช็ครอนำฝาก และสถานะเช็คคืน

ปรับปรุงจอภาพผ่านรายการตั้งหนี้ (Van Sale) – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO)
เดิมจอภาพนี้มีให้กำหนดเงื่อนไขการผ่านรายการเงื่อนไขเดียวคือ วันที่ สำหรับ Version นี้ปรับเพิ่มให้สามารถกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้
1. ผ่านรายการตั้งหนี้จากวันที่ – ถึงวันที่
2. รหัสลูกค้าจาก – ถึง
3. รหัสสถานที่จาก – ถึง
4. รหัสกลุ่มเอกสารจาก – ถึง
5. เลขที่ใบแจ้งหนี้จาก – ถึง
6. เพิ่มการแสดงรายการเลขที่ใบแจ้งหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนด และสามารถคลิกเลือกเฉพาะเลขที่ใบแจ้งหนี้ที่ต้องการผ่านรายการได้

ปรับปรุงรายงานประวัติการเบิกเงินสดย่อย – ระบบเงินสดย่อย (PC)
รายงานประวัติการเบิกเงินสดย่อย (STDPC6008) เพิ่มเงื่อนไขรหัสผู้ขอเบิกจาก-ถึง และเพิ่มคอลัมน์แสดงชื่อผู้ขอเบิกที่รายงานด้วย

ปรับปรุงรายงานใบสรุปขอเบิกชดเชยเงินสดย่อย – ระบบเงินสดย่อย (PC)
รายงานใบสรุปขอเบิกชดเชยเงินสดย่อย (STDPC6004) เพิ่มคอลัมน์แสดงชื่อผู้เบิกในรายงาน

ปรับปรุงรายงานการพิมพ์เช็คจ่าย – ระบบเงินสดย่อย (PC)
รายงานการพิมพ์เช็คจ่าย (STDPC6010) เพิ่มให้สามารถกำหนดชื่อผู้รับเช็คที่จอภาพพิมพ์เช็คจ่ายได้

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 6 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขรายงานตรวจสอบรายการขาย (STDCO6018) กรณีบันทึกรายการขายแบบ Include Vat จะคำนวณยอดรวมไม่ถูกต้อง
2 ควบคุมการจัดจำหน่าย จอภาพบันทึกรายการขายสินค้า แก้ไขไม่ลบรายการขายที่มีการบันทึกรายการส่งค้างไว้
3 ควบคุมการผลิต จอภาพบันทึกรายการปิดคำสั่งผลิตหลายสถานที่เก็บ แก้ไขกรณีกดปุ่มยกเลิกในขณะที่ Cursor อยู่ที่การกำหนดประเภทสถานที่เก็บ จะไม่สามารถออกจากหน้าจอได้
4 ควบคุมสินค้าคงคลัง จอภาพตรวจสอบข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง เพิ่มการเรียงลำดับข้อมูลที่ Page 5 สถานที่เก็บให้เรียงตามคลัง,สถานที่เก็บ,lot,Expire Date และ Holdcode ตามลำดับ
5 ควบคุมการจำหน่าย แก้ไขจอภาพบันทึกรายการขาย กรณีกำหนดค่าเริ่มต้น ราคาต่ำกว่าต้นทุนเป็น D-ไม่อนุญาต/Not Allow ที่จอภาพ กรณีบันทึกราคาขายต่ำกว่าทุนให้แสดงข้อความ WARNING เป็น Error ตัวใหญ่สีแดงเหมือนกรณี W และไม่ยอมให้ Save ให้ต้อง Re-enter เท่านั้น
6 ควบคุมการจำหน่าย แก้ไขจอภาพรับคืนสินค้าในกรณีที่คำสั่งขายรายการนั้นมีการทยอยส่ง และสร้างใบแจ้งหนี้มากกว่า 1 รายการ และเมื่อทำการรับคืนจะแสดงรายละเอียดการส่งของคนละใบแจ้งหนี้

Back

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*