ECONS Ultimate Rvs1.12

ECONS Ultimate Rvs1.12 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 8 หัวข้อหลัก ดังนี้

ECONS_logo


ระบบบัญชีลูกหนี้ : เพิ่มให้สามารถพิมพ์รายงานใบนำฝากธนาคาร TTB ได้

ENC-1-1

Go Top


ระบบบัญชีลูกหนี้ : เพิ่มให้สามารถพิมพ์รายงานใบแจ้งหนี้ (เอกสารการขายต่างประเทศ) ได้

ENC-2-1

Go Top


ระบบบัญชีลูกหนี้ : ปรับปรุงรายงานระบบบัญชีลูกหนี้ใหม่
 • ปรับปรุงรายงานใบวางบิล โดยเพิ่มข้อมูลชื่อ-ที่อยู่บริษัท,โลโก้,วันที่ครบกำหนดชำระ และเพิ่มให้สามารถพิมพ์รายงานสำเนาได้
 • ปรับปรุงรายงานใบเสร็จรับเงิน โดยเพิ่มข้อมูลชื่อ-ที่อยู่บริษัท,โลโก้ และเพิ่มให้สามารถพิมพ์รายงานสำเนาได้

Go Top


ระบบบัญชีลูกหนี้ : ปรับปรุงหน้าจอผ่านรายการรับเงินให้แสดงยอดรวมของบัญชีที่ถูกต้อง
ปรับปรุงตอนส่งรายการบัญชีไประบบบัญชีทั่วไป ให้ทำการรวมยอดบัญชีรวมกัน

ENC-4-1

Go Top


เมนูเครื่องมือ : เพิ่มเมนูหน้าจอส่งออกข้อมูล

ENC-5-1


ENC-5-2

Go Top


ระบบบัญชีเจ้าหนี้ : ปรับปรุงหน้าจอสอบถามวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ เพิ่มให้แสดงหนี้คงเหลือตามวันที่เกินกำหนดชำระ

ENC-6-1

Go Top


ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย : เพิ่มฟังก์ชันคำนวณส่วนลดใหม่โดยอัตโนมัติ

ENC-7-1


ENC-7-2

Go Top


แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 13 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบควบคุมการสั่งซื้อ แก้ไขหน้าจอ จัดทำใบสั่งซื้อกรณีสั่งประมวลผลแล้วโปรแกรมไม่พบข้อมูลที่ต้องประมวลผล ทำให้มีรายการค้างที่ระบบ
2 ระบบควบคุมการสั่งซื้อ แก้ไขหน้าจอยกเลิกประมวลผลรับสินค้าให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
3 ระบบควบคุมการสั่งซื้อ แก้ไขหน้าจอผ่านรายการ Invoice ให้มีข้อความแจ้งเตือนกรณีผ่านรายการไม่สำเร็จ

BUG-3-1

4 ระบบควบคุมการสั่งซื้อ แก้ไขหน้าจอผ่านรายการ Invoice ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง กรณีทำผ่านรายการแล้วไม่สำเร็จ

BUG-4-1

5 ระบบบัญชีลูกหนี้ แก้ไขหน้าจอสอบถามข้อมูลลูกค้า Tab ใบแจ้งหนี้คงค้างให้มีการทำงานที่ถูกต้อง โดยมีการปรับแก้ไข ดังนี้
 • โปรแกรมคำนวณ จำนวนเงินรวม,จำนวนคงค้าง กรณีไม่ผ่านรายการ และเป็นรายการลดหนี้/เพิ่มหนี้ที่ไม่ถูกต้อง
 • โปรแกรมคำนวณ จำนวนเงินรวม,จำนวนคงค้าง กรณีเป็น include vat ไม่ถูกต้อง
 • เพิ่มการแสดง column ประเภทรายการ ,อ้างถึงใบแจ้งหนี้

BUG-5-1

6 ระบบบัญชีลูกหนี้ แก้ไขรายงานใบลดหนี้ โดยเปลี่ยนการแสดงข้อมูลอ้างถึงใบสำคัญตั้งหนี้ และเปลี่ยนหมายเหตุให้แสดงค่าตามหน้าจอที่บันทึก

BUG-6-1


BUG-6-2

7 ระบบบัญชีลูกหนี้ แก้ไขรายงานใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า โดยนำเอาข้อความที่ไม่จำเป็นออกจากรายงาน
8 ระบบบัญชีลูกหนี้ แก้ไขหน้าจอรายการลดหนี้/เพิ่มหนี้ ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง กรณีมีการทำส่วนลดหลายระดับ

BUG-8-1

9 ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขหน้าจอบันทึก/แก้ไขใบแจ้งหนี้ (Vansales) ดังนี้
 • แก้ไขกรณีทำรายการรับเงินทันที ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง

  BUG-9-1


 • แก้ไขหน้าจอให้สร้างข้อมูลคลังสินค้าได้อย่างถูกต้อง กรณีมีจำนวนคงเหลือเป็นศูนย์ หรือติดลบ

  BUG-9-2


 • แก้ไขที่ Tab บันทึก/แก้ไขสถานที่เก็บ ให้แสดงเครื่องหมายดอกจันทร์ (*) สีแดงที่คอลัมน์ “ข้อมูลไม่สมบูรณ์” กรณีจำนวนบันทึกมีค่าเป็นศูนย์

  BUG-9-3

10 ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขหน้าจอบันทึก/แก้ไขการรับคืนสินค้า ให้แสดงข้อมูลที่ถูกต้อง โดยแก้ไข ดังนี้
 • กรณีมีการอ้างถึงใบแจ้งหนี้ เมื่อเลือกเลขที่คำสั่งขายแล้วโปรแกรมจะกรองแค่เลขที่คำสั่งขายตามเลขที่อ้างถึงเท้านั้น
 • แก้ไขจำนวนทศนิยมให้แสดงตัวเลขที่ถูกต้อง

  BUG-10-1

11 ระบบควบคุมการผลิต แก้ไขหน้าจอผ่านรายการบันทึกเวลาอัตโนมัติให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง กรณีทำผ่านรายการแล้วไม่สำเร็จ
12 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขหน้าจอผ่านรายการตั้งเจ้าหนี้ ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง กรณีทำผ่านรายการแล้วไม่สำเร็จ
13 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขหน้าจอยกเลิกผ่านรายการรับคืนสินค้า ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง กรณีทำผ่านรายการแล้วไม่สำเร็จ

Go Top

Posted in ECONS SC Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*