ECONS Ultimate Rvs1.17

ECONS Ultimate Rvs1.17 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 6 หัวข้อหลัก ดังนี้ ระบบ ScriptCase : ปรับปรุงหน้าจอแสดงสถานะการประมวลผลรายการ ให้แสดงเลขที่เอกสารต่อท้ายชื่อรายการ ระบบบัญชีลูกหนี้ : เพิ่มเมนูหน้าจอปรับปรุงหน้าจอใบกำกับภาษี ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย : ปรับปรุงหน้าจอบันทึกแก้ไขใบแจ้งหนี้ (V ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS Ultimate Rvs1.16

ECONS Ultimate Rvs1.16 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 10 หัวข้อหลัก ดังนี้ ระบบบัญชีทั่วไป : เพิ่มเมนูหน้าจอกำหนดบัญชีระหว่างกัน,หน้าจอ Consolidate Company Account และหน้าจอ Consolidation Processing ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง : ปรับปรุงหน้าจอสอบถามประวัติการรับ-จ่ายสินค้า ระบบบัญชีทั่วไป : ปรับปรุ ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS Ultimate Rvs1.15

ECONS Ultimate Rvs1.15 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 10 หัวข้อหลัก ดังนี้ ระบบบัญชีลูกหนี้ : ปรับปรุงหน้าจอพิมพ์เอกสารการรับเงิน ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย : หน้าจอตรวจสอบข้อมูลลูกค้า ปรับปรุงการแสดงผลของหน้าจอใบแจ้งหนี้คงค้าง และหน้าจอความเคลื่อนไหวใหม่ ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง : ปรับปรุงหน้าจอสอ ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS Ultimate Rvs1.14

ECONS Ultimate Rvs1.14 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 5 หัวข้อหลัก ดังนี้ ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย : ปรับปรุงหน้าบันทึก/แก้ไขใบแจ้งหนี้ (ขายเงินสด) ให้สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นโปรแกรมคำนวณส่วนลดได้ ระบบบัญชีลูกหนี้ : ปรับปรุงหน้าจอ Generate รายการรับเงิน ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย : ปรับปรุงหน้าจอราย ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS Ultimate Rvs1.13

ECONS Ultimate Rvs1.13 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 10 หัวข้อหลัก ดังนี้ ระบบต้นทุนการผลิต : ปรับปรุงหน้าจอพิมพ์รายงานรายการบัญชีต้นทุน ระบบบัญชีลูกหนี้ : ปรับปรุงรายงานใบนำฝากธนาคาร ให้แสดงเลขที่ใบนำฝากต่อท้ายชื่อผู้นำฝาก ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย : ปรับปรุงหน้าจอรายงานตรวจสอบรายการแจ้งหนี้ ร ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS Ultimate Rvs1.12

ECONS Ultimate Rvs1.12 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 8 หัวข้อหลัก ดังนี้ ระบบบัญชีลูกหนี้ : เพิ่มให้สามารถพิมพ์รายงานใบนำฝากธนาคาร TTB ได้ ระบบบัญชีลูกหนี้ : เพิ่มให้สามารถพิมพ์รายงานใบแจ้งหนี้ (เอกสารการขายต่างประเทศ) ได้ ระบบบัญชีลูกหนี้ : ปรับปรุงรายงานระบบบัญชีลูกหนี้ใหม่ ระบบบัญชีลูกหนี้ ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS Ultimate Rvs1.11

ECONS Ultimate Rvs1.11 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 8 หัวข้อหลัก ดังนี้ ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง : หน้าจอบันทึกแก้ไขการโอนย้าย เพิ่มให้สามารถสร้างรายการโอนจากเอกสารอื่นๆ ได้ ระบบวางแผนการผลิต : เพิ่มให้สามารถพิมพ์รายงานคำสั่งซื้อใหม่ได้ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ : เพิ่มให้สามารถพิมพ์รายงานประวัติภาษีซ ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS Ultimate Rvs1.10

ECONS Ultimate Rvs1.10 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 8 หัวข้อหลัก ดังนี้ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ : ปรับปรุงหน้าจอบันทึกใบกำกับภาษีหลายใบ ระบบบัญชีลูกหนี้ : ปรับปรุงหน้าจอบันทึกรายการรับเงิน ให้มีปุ่ม Export และสามารถเพิ่ม/ลดคอลัมน์,ส่งออก และบันทึกรูปแบบได้ ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย : ปรับปรุงหน้าจอพ ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS Ultimate Rvs1.09

ECONS Ultimate Rvs1.09 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 11 หัวข้อหลัก ดังนี้ ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย : ปรับปรุงหน้าจอบันทึกขายเงินสด (vansales) ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง : ปรับปรุงรายงานตรวจสอบการปรับปรุงสินค้า เพิ่มการแสดงชื่อบัญชีในรายงาน ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย : ปรับปรุงหน้าจอรายละเอียดตั้งลูกห ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS Ultimate Rvs1.08

ECONS Ultimate Rvs1.08 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 11 หัวข้อหลัก ดังนี้ ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย : เพิ่มการกำหนดบัญชีรายได้และบัญชีรับคืนสินค้าแยกตามกลุ่มลูกค้าและหมวดสินค้า ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย : เพิ่มให้สามารถบันทึกขายสินค้าประเภท "ค่าใช้จ่าย" ได้ ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย : เพิ่มการบันทึ ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS V2.13E Rvs 660004 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 660004 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 2 หัวข้อหลัก ดังนี้ ระบบบัญชีลูกหนี้ : หน้าจอ Generate ใบวางบิลปรับเพิ่มให้ตอน Generate ใบวางบิล สามารถกำหนดกลุ่มเอกสารใบวางบิลได้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) ระบบบัญชีลูกหนี้ : หน้าจอ Generate ใบวางบิลปรับเพิ่มให้ต ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS V2.13E Rvs 660003 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 660003 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 1 หัวข้อหลัก ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ระบบบัญชีลูกหนี้ แก้ไขข้อผิดพลาด การ Running เลขที่เอกสารไม่ถูกต้อง (เลขที่เอกสารในหน้า ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS V2.13E Rvs 660001 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 660001 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 3 หัวข้อหลัก ดังนี้ ระบบรักษาความปลอดภัย : เพิ่มการกำหนดฐานข้อมูลที่ใช้ในการเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (Audit Trail) ให้เก็บรวมในฐานข้อมูลกลาง หรือแยกตามฐานข้อมูลของแต่ละบริษัท ระบบรักษาความปลอดภัย : เพิ่มเงื่อนไขในรายงานการเปลี่ยนแปล ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS V2.13E Rvs 650012 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 650012 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 1 หัวข้อหลัก ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขหน้าจอสอบถามข้อมูลสินค้าคงคลังในส่วนของตารางแสดงรหัสสินค้า ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS V2.13E Rvs 650011 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 650011 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 1 หัวข้อหลัก ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขการพิมพ์หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้รองรับการกำหนดเลขที่หน ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS V2.13E Rvs 650010 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 650010 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 2 หัวข้อหลัก ดังนี้ ระบบรักษาความปลอดภัย : เพิ่มนโยบายการกำหนดค่าความปลอดภัยของรหัสผ่านเพิ่มเติม แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed) ระบบรักษาความปลอดภัย : เพิ่มนโยบายการกำหนดค่าความปลอดภัยของรหัสผ่านเพิ่มเติม เพิ่มนโยบายกา ...
อ่านเพิ่มเติม

BySide V1.88 Release Note

BySide V1.88 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 1 หัวข้อหลัก ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมจำนวน 1 เรื่อง แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ระบบบัญชีลูกหนี้ ทำการปรับ Structure เพื่อแก้ไขการทำงานในส่วนของการรับเงินมัดจำในหน้าบันทึกรับเงิน ▲Go To ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS V2.13E Rvs 650009 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 650009 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 1 หัวข้อหลัก ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขหน้าจอยกเลิกรายการประจำวัน กรณีที่ยกเลิกรายการจ่าย ที่อ้างถึงใบส ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

No images found!
Try some other hashtag or username

Instagram #BBSECONS

No images found!
Try some other hashtag or username

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่

ป้ายกำกับ

BOM e-tax PDF/A-3 QR CODE Utility Van Sales ขั้นตอนการผลิต ควบคุมคุณภาพ คำสั่งผลิต ค่าขนส่ง ต้นทุน บริหารโครงการ บัญชีแยกประเภททั่วไป ปิดบัญชี ผลิต ผู้ขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (Van Sales) ระบบควบคุมการจัดซื้อ ระบบควบคุมการผลิต ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบบัญชีทั่วไป ระบบบัญชีลูกหนี้ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ระบบรักษาความปลอดภัย รับคืนสินค้า ลูกหนี้ สต๊อกการ์ด สินค้าคงคลัง สินทรัพย์ถาวร ส่งสินค้า เงินทดรองจ่าย เงินมัดจำ เงินสดย่อย เจ้าหนี้ โอนย้ายสินค้าคงคลัง ใบขอซื้อ ใบสั่งขาย ใบสั่งซื้อ ใบสั่งผลิต ใบเบิกวัตถุดิบ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้