• ระบบงานพื้นฐาน
    (Base System)

ระบบบริหารระบบงาน (System Manager)

ระบบงาน Enterprise Control System (ECONS) ได้รับการพัฒนามาเพื่อเป็นระบบงานพื้นฐานของธุรกิจอุตสาหกรรม ระบบงานได้รับการออกแบบเพื่อรองรับการปฏิบัติงานเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติประจำวัน ระบบงาน ECONS เป็นชื่อที่เรียกรวมของระบบงาน สองระบบงานประกอบด้วย ระบบงาน Enterprise Control System V. 2.13E (ECONS V. 2.13E) และระบบงาน Enterprise Control System Payroll (ECONS/PRS) ระบบงานทั้งสองมีพื้นฐานการปฏิบัติงาน และลักษณะการติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ในลักษณะเดียวกัน

โปรแกรมระบบงาน ECONS เป็นระบบงานที่ใช้กับเครื่องแม่ข่าย (Server) ระบบปฏิบัติการ Windows Server, เครื่องลูกข่าย (Client) ระบบปฏิบัติการ Windows และฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ซึ่งเครื่องลูกข่ายสามารถใช้งานได้พร้อมๆ กันหลายเครื่อง ด้วยการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ Client/Server

วิธีการกำหนดสิทธิ ในระบบงาน ECONS สามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงได้ 3 ระดับ ประกอบด้วย

1. สิทธิการเข้าถึงเมนู ระบบงาน ECONS สามารถกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานในแต่ละเมนูของระบบ ECONS และการเข้าใช้งานราย เป็นกลุ่มสิทธิ โดยไม่จำกัดจำนวน User ในแต่ละกลุ่มสิทธิ

2. สิทธิการใช้ข้อมูล เป็นการกำหนดการมองเห็นข้อมูลในแต่ละหน้าจอบันทึกข้อมูล โดยสามารถกำหนดได้ถึงระดับ Field

3. การจัดการข้อมูล เป็นการกำหนดสิทธิในการจัดการข้อมูล ทั้งในส่วนของการเพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล และลบข้อมูล

นอกจากนี้ ระบบงาน ECONS ยังเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายงานเป็นของตนเองได้ โดยเพิ่ม Function การแก้ไขรายงานเข้าไปใน ระบบงาน ECONS

ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control)

เป็นระบบงานที่ใช้สำหรับควบคุมระบบงาน แสดงสถานะการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังทั้งหมดของระบบงาน ECONS ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ, สินค้าสำเร็จรูป, สินค้ากึ่งสำเร็จรูป, วัสดุสิ้นเปลือง, เครื่องมืออะไหล่ต่างๆ

มีระบบงานสำหรับการตรวจนับสินค้าคงคลัง ทั้งการตรวจนับประจำปีและการตรวจนับแบบหมุนเวียน

สามารถรองรับการจัดเก็บสินค้าได้หลายคลังสินค้า (Warehouse), หลายที่เก็บ (Location), แยก Lot / Serial และวันหมดอายุของสินค้า

สามารถกำหนดอัตราเปลี่ยนหน่วยนับได้ สำหรับการจัดเก็บสินค้าที่มีหลายหน่วยนับได้ไม่จำกัด

ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้อัตโนมัติ (Automatic Notifying System)

ระบบ Automatic Notifying System

เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการจัดการในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ใช้สร้างระบบการทำงานอัตโนมัติ ซึ่งเป็นงานที่สามารถกำหนดให้โปรแกรมทำการประมวลผลซ้ำๆ ในช่วงเวลาที่กำหนด หรือทำเพียงครั้งเดียว ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการทำงานอัตโนมัติอาจจำเป็นต่อการบริหารงาน เช่น เจ้าหนี้คงค้าง ลูกหนี้คงค้าง สินค้าคงเหลือ เป็นต้น

2. การทำงานอัตโนมัติ สามารถทำงานได้กับฐานข้อมูลที่มีมากกว่า 1 ฐานข้อมูลพร้อมๆ กันในครั้งเดียว

3. สามารถส่งข้อมูลข่าวสารที่ได้จากการทำงานอัตโนมัติไปยังผู้ใช้ในระบบ ECONS และบุคคลภายในและภายนอกได้ด้วยการส่ง E-mail ได้หลายๆ คนในครั้งเดียวกัน

4. ใช้ในด้านการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้ใช้ระบบงาน ECONS และบุคคลภายนอกได้ด้วยการส่ง E-mail โดยมีรูปแบบที่เป็นข้อความ และเอกสารแนบ

5. รายงานใน Listing และรายงานในเมนูรายงานผู้ใช้กำหนด ในระบบ ECONS ทั้งหมด สามารถจัดพิมพ์และส่งให้กับกลุ่มผู้ใช้ระบบงาน ECONS และ/หรือบุคคลภายนอกได้ด้วยการส่ง E-mail ได้หลายๆ คนในครั้งเดียว โดยสามารถจัดส่งในรูปแบบไฟล์ .TXT, .XLS, .DBF, .CSV, .RPT จากหน้าจอการพิมพ์รายงาน

6. บันทึกเหตุการณ์เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบงานถึงผลลัพธ์ในการทำงานอัตโนมัติว่าสำเร็จ หรือไม่ เวลาเริ่มต้นและเสร็จสิ้นการทำงาน และอื่นๆ