ECONS Ultimate Rvs1.16

ECONS Ultimate Rvs1.16 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 10 หัวข้อหลัก ดังนี้

ECONS_logo


ระบบบัญชีทั่วไป : เพิ่มเมนูหน้าจอกำหนดบัญชีระหว่างกัน,หน้าจอ Consolidate Company Account และหน้าจอ Consolidation Processing
1. หน้าจอการกำหนดบัญชีระหว่างกัน

ECN-1-1


2. หน้าจอ Consolidate Company Account

ECN-1-2


3. หน้าจอ Consolidation Processing

ECN-2-1


Go Top


ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง : ปรับปรุงหน้าจอสอบถามประวัติการรับ-จ่ายสินค้า
1. หน้าจอแบบละเอียด

ECN-3-1


2. หน้าจอแบบสรุป

ECN-3-2

Go Top


ระบบบัญชีทั่วไป : ปรับปรุงหน้าจอบัญชีแยกประเภท
1. ปรับเพิ่มให้แสดงคำอธิบายรายการและปรับปรุงลำดับการเรียงข้อมูลใหม่

ECN-4-1


2. ปรับให้สามารถแสดงข้อมูลตามเลขที่บัญชี และรหัสบัญชีหลัก

Go Top


ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย : เพิ่มเมนูหน้าจอตรวจสอบรายการรับคืนสินค้า
เพิ่มเมนูหน้าจอตรวจสอบรายการรับคืนสินค้า

ECN-5-1

Go Top


ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย : ปรับปรุงหน้าจอสอบถามประวัติการขาย – แยกตามพนักงานขาย
ปรับปรุงหน้าจอสอบถามประวัติการขาย – แยกตามพนักงานขาย

ECN-6-1

Go Top


ปรับปรุงหน้าจอการรับเงิน เพิ่มให้แสดงคอลัมน์การอนุมัติรายการ
ปรับปรุงหน้าจอการรับเงิน เพิ่มให้แสดงคอลัมน์การอนุมัติรายการ

ECN-7-1

Go Top


ระบบบัญชีทั่วไป : ปรับการส่งข้อมูลบัญชีจากระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) ให้ส่งหมายเหตุที่บันทึกในหน้าจอปรับปรุงยอดสินค้าคงคลัง ไปยังระบบบัญชีทั่วไป (GL)
แก้ไขให้ “หมายเหตุ” ที่บันทึกในหน้าจอบันทึกรายการปรับปรุงสินค้าคงคลัง ส่งข้อมูลไปแสดงในระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปด้วย หลังจากที่ทำการปรับปรุงบัญชีสินค้าคงคลัง และมีการผ่านรายการจากบัญชีจากระบบสินค้าคงคลัง (IC) ไปยังระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (GL)

ECN-8-1


ECN-8-2

ECN-8-3

Go Top


ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย : เพิ่มเมนูรายงานวิเคราะห์ขายเปรียบเทียบต้นทุน/ราคา
เพิ่มเมนูรายงานวิเคราะห์ขายเปรียบเทียบต้นทุน/ราคา

ECN-9-1

Go Top


ระบบพิมพ์รายงานบน ScriptCase : ปรับปรุงรายงานให้รองรับการใช้รูปภาพลายเซ็นต์ได้
รายงานที่รองรับการใช้รูปภาพลายเซ็นต์ มีดังนี้
 • ใบแจ้งหนี้
 • ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า
 • ใบสำคัญตั้งลูกหนี้
 • ใบลดหนี้/รับคืนสินค้า
 • ใบสำคัญตั้งเจ้าหนี้
 • ใบสำคัญจ่าย
 • ใบวางบิล
 • ใบเสร็จรับเงิน
 • ใบสำคัญรับเงิน
 • ใบปรับปรุงสินค้า
 • ใบโอนย้ายสินค้า
 • ใบขอซื้อ
 • ใบสั่งซื้อ
 • ใบรับสินค้า
 • ใบส่งคืนสินค้า
 • ใบสั่งขาย
 • ใบส่งสินค้า
 • ใบรับคืนสินค้า
 • ใบเบิกเงินทดรองจ่าย
 • ใบสำคัญจ่าย
 • ใบเคลียร์เงินทดรองจ่าย
 • ใบจ่ายเช็ค-เพิ่ม
 • ใบสำคัญรับคืนเงินทดรอง
 • ใบสำคัญเงินโอนธนาคาร
 • ใบเบิกเงินสดย่อย
 • ใบสรุปขอเบิกชดเชยเงินสดย่อย
 • ใบสำคัญจ่าย
 • ใบเสนอราคา
 • ใบสำคัญทั่วไป
 • ใบสั่งผลิต
 • ใบเบิกวัตถุดิบ
 • ใบรับคืนวัตถุดิบ

Go Top


แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 8 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบบัญชีทั่วไป แก้ไขหน้าจอบันทึกใบสำคัญ ให้แสดงข้อความที่ถูกต้อง

BUG-1-1

BUG-1-2

2 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขหน้าจอพิมพ์รายงานตรวจสอบรายการรับวางบิล ให้ทำงานอย่างถูกต้อง

BUG-2-1

3 ระบบพิมพ์รายงาน ScriptCase แก้ไขให้สามารถพิมพ์รายงานทีละหลายรายงานพร้อมกันได้

BUG-5-1

4 ระบบบัญชีลูกหนี้ แก้ไขรายงานภาษีขาย โดยขยายความกว้างของคอลัมน์ชื่อลูกค้าให้กว้างขึ้น เพื่อให้สามารถตรวจสอบรายชื่อได้อย่างถูกต้อง

BUG-3-1

5 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขรายงานทะเบียนคุมเจ้าหนี้ ให้แสดงผลข้อมูลที่ถูกต้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. แก้ไขให้แสดงยอดยกไปถูกต้อง
 • กรณีที่มี ผลต่างปริวัตร และ ผลต่างจากการปัดเศษ จะแสดงเพิ่มอีกบรรทัดนึง
 • บรรทัดที่แสดงผลต่างปริวัตร (กําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน) จะแสดงข้อความ ภาษาอังกฤษ เป็น “Gains/Losses Exchg. Rate” จำนวนเงินที่แสดงจะเป็นค่า บวก หรือ ลบ ก็ได้แล้วแต่ว่ากำไรหรือขาดทุน
 • บรรทัดที่แสดงผลต่างจากการปัดเศษ จะแสดงข้อความ ภาษาอังกฤษ เป็น “Gains/Losses Calculate” จำนวนเงินที่แสดงจะเป็นค่า บวก หรือ ลบ ก็ได้แล้วแต่ว่ากำไรหรือขาดทุน
2. แก้ไขยอดรวมยอดยกมาให้แสดงจำนวนเงินที่ถูกต้อง
6 ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขหน้าจอยกเลิกผ่านรายการตั้งลูกหนี้ (ขายเงินสด) ให้สามารถยกเลิกรายการ Item ที่บันทึกเป็น BXP ได้
7 ระบบควบคุมการสั่งซื้อ แก้ไขหน้าจอการรับคืนสินค้า และรายงานใบรับคืนสินค้า ให้แสดงข้อมูลหน่วยนับที่ถูกต้อง
8 ระบบบัญชีลูกหนี้ แก้ไขรายงานสรุปรายการทางบัญชีไป GL แสดงตามรหัสบัญชี ให้แสดงรูปแบบรายงานที่ถูกต้องตามการเลือกประเภทการพิมพ์รายงาน

BUG-4-1

Go Top

Posted in ECONS SC Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*