• ระบบงานด้านการบริหารการเงินและการบัญชี
  (Financial Control System)
 • ระบบบัญชีลูกหนี้
  (Accounts Receivable)
 • ระบบบัญชีเจ้าหนี้
  (Accounts Payable)
 • ระบบบริหารเงินสด
  (Cash Management)
 • ระบบควบคุมสินทรัพย์ถาวร
  (Fixed Assets Control)
 • ระบบควบคุมงบประมาณ
  (Budget Control)

ระบบบัญชีทั่วไป (General Ledger)

เป็นระบบบัญชีแยกประเภทซึ่งง่ายและสะดวกในการใช้งาน เช่น สามารถกลับรายการให้อัตโนมัติ (Reversing Voucher) และยังสามารถรองรับรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เช่นรายการชำระค่างวดต่างๆ (Recurring Voucher) รวมถึงยังสามารถกำหนดสูตรในการทำการจัดสรรบัญชีต่างๆ ได้อัตโนมัติ สามารถทำงานร่วมกันหลายๆ บริษัทฯ หรือ หลายๆ หน่วยงาน สามารถกำหนดรายงานได้ตามความต้องการ (Report Writer) เพื่อจัดทำงบการเงินและรายงานอื่นๆ ได้ตามต้องการ

ระบบบัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable)

ระบบลูกหนี้รองรับการจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกิดจากการรับ เช่น ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ใบกำกับภาษี (Tax Invoice) รวมทั้งบันทึกลูกหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งการขายสินค้าหรือบริการ ทั้งขายสด, ขายเชื่อ, การรับเงินมัดจำ และการขายเป็นสัญญาระยะยาวๆ ส่วนของการรับชำระเงินทำได้ทั้งส่วนที่เป็นเงินสด เช็ค และการโอนเงินผ่านธนาคารโดยตรง สามารถรองรับการวางบิล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งขายสินค้าและขายบริการ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช็คลงวันที่รับล่วงหน้า การขายในสกุลเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น รายงานในระบบงานจะช่วยทำให้คุณสามารถบริหารลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมสำหรับผู้บริหารในระดับต่างๆ ของบริษัท

ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Accounts Payable)

เป็นระบบที่รองรับการตั้งเจ้าหนี้ที่เกิดขึ้นจากการซื้อ และค่าใช้จ่ายรองรับการชำระเงินทั้งที่เป็นเงินสด เช็คและการโอนเงินผ่านธนาคาร สามารถรองรับทั้งการรับวางบิล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งซื้อและบริการภาษีหัก ณ ที่จ่ายเช็คลงวันที่จ่ายล่วงหน้าการซื้อและชำระด้วยเงินตราสกุลต่างๆเป็นต้นรายงานในระบบงาน สามารถทำให้คุณบริหารภาระ หนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทราบสถานะหนี้และวางแผนการใช้เงินได้อย่างครบถ้วนรวดเร็ว

ระบบบริหารเงินสด (Cash Management)

เป็นระบบงานที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับช่วยในการจัดทำรายการโอนเงินระหว่างธนาคารของบริษัท กล่าวคือระบบจะจัดทำใบสำคัญจ่ายเช็คจากธนาคารหนึ่ง และจัดทำใบสำคัญรับเงินสดเข้าอีกธนาคารหนึ่ง ผู้ใช้เพียงแค่จัดทำใบสำคัญเงินโอนธนาคาร ซึ่งช่วยให้ฝ่ายการเงินสามารถทำรายการโอนเงินระหว่างธนาคารได้สะดวกขึ้น

เป็นระบบงานที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการควบคุมการใช้เงินสดย่อย โดยที่ระบบงานจะควบคุมการเบิกชดเชยเงินสดย่อยที่ใช้ไป ด้วยมูลค่าค่าใช้จ่ายที่ได้ทำการเบิกไปเสมอ นอกจากควบคุมการใช้เงินสดย่อยแล้ว ระบบงานเงินสดย่อยยังเป็นระบบงานที่ช่วยให้การบันทึกค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ ที่มีภาษีซื้อ สามารถบันทึกได้สะดวกรวดเร็วขึ้นซึ่งระบบเงินสดย่อย จะทำการสรุปรายการที่มีภาษีซื้อกลับไปที่รายงานภาษีซื้อให้อัตโนมัติ

เป็นระบบงานที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับควบคุมการเบิก และเคลียร์เงินที่พนักงานเบิกไปล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยที่ระบบงานนี้จะเก็บรายละเอียดการเบิกเงินทดรองที่ได้มีการจ่ายเงินให้กับพนักงานซึ่งสามารถจ่ายได้ทั้งจากการทำเช็คจ่าย หรือจ่ายจากเงินสดย่อย เมื่อพนักงานกลับมาสรุปค่าใช้จ่ายที่ใช้ไป ระบบงานจะบันทึกการสรุป(เคลียร์) เงินทดรองที่พนักงานนั้นใช้ไปให้อัตโนมัติจากค่าใช้จ่ายที่พนักงานแจ้งมาและสามารถที่จะสอบถามหรือพิมพ์รายงานสรุปการเบิกและการเคลียร์เงินทดรองได้ตลอดเวลา

นอกจากนั้น ระบบงานเงินทดรองจ่าย จะส่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการจ่ายเงินหรือการรับเงินที่เหลือคืนตลอดจนข้อมูลรายการภาษีซื้อและหัก ณ ที่จ่ายที่เกิดขึ้นให้กับระบบงานบัญชีเจ้าหนี้ ระบบงานบัญชีลูกหนี้ และระบบงานบัญชีทั่วไปอีกด้วย

เป็นระบบงานที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับกระทบยอดรายการรับและจ่ายเงินที่เกิดขึ้น จากระบบบัญชีลูกหนี้และบัญชีเจ้าหนี้ เข้าบัญชีธนาคารที่ระบบบัญชีทั่วไป โดยที่รายการรับเงินทุกรายการ (เงินสด, เช็ค, เงินโอน) และรายการจ่ายเงิน (เช็ค, เงินโอน) จะถูกบันทึกบัญชีพักลูกหนี้และเจ้าหนี้ไว้ก่อน เพื่อล้างหนี้เมื่อทำรายการกระทบยอดเงินฝาก ระบบจะทำการกลับรายการบัญชีพักข้างต้นด้วยบัญชีธนาคารนั้นๆ

นอกจากนั้น ระบบยังสามารถพิมพ์รายงานสถานะเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ต่างๆ ให้ได้ทันที โดยที่ยังไม่ต้องทำการกระทบยอดเงินฝากด้วยก็ได้

ระบบควบคุมสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Control)


เป็นระบบงานที่ใช้ในการเก็บรวบรวมรายละเอียดของข้อมูลทรัพย์สินทั้งข้อมูลด้านการเงิน การประกันภัย การจัดซื้อและภาษี สามารถคำนวณและเก็บประวัติของค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง (Straightline) จัดทำรายการบัญชีค่าเสื่อมราคาและเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป นอกจากนั้นแล้วยังสามารถจัดทำรายการการจำหน่ายทรัพย์สิน

ระบบควบคุมงบประมาณ (Budget Control)

เป็นระบบที่ใช้ในการจัดทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้าหรือใช้คำนวณต้นทุนสำหรับสินค้าใหม่หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยสามารถลอกแบบมาจากสินค้าเดิมได้ทั้งในส่วนของโครงสร้างผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการผลิตแล้วนำมาแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมตามความต้องการได้