Enterprise Control System (ECONS)ECONS_logo

Foundation software for your business.

ระบบงาน ECONS เป็นระบบงานที่ออกแบบขึ้นมาจากแนวคิดของระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมตลอดกระบวนการธุรกิจได้แก่ การจัดการด้านการเงิน การจัดการด้านการกระจายสินค้า และการจัดการด้านการผลิต เหมาะกับทุกประเภทกิจการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการบริการ, การจัดจำหน่ายสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรม

อ่านต่อ

ความเชื่อมโยงของระบบงาน ECONS

Overview_ECONS

การประยุกต์ใช้ระบบงาน ECONS ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน และสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

ระบบงาน ECONS เป็นระบบ Client/Server ทำให้เราสามารถ Share การใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ และข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดต้นทุนในการติดตั้งระบบ

ระบบงาน ECONS สามารถรองรับปริมาณข้อมูล และ Transaction ปริมาณมากได้อย่างไม่มีปัญหา สามารถใช้งานร่วมกับระบบการจัดการฐานข้อมูลได้หลายระบบเช่น MS SQL Server, Oracle

ระบบงาน ECONS เป็นระบบที่มี Model มาตรฐานการบริหารจัดการมากมาย ให้ลูกค้าเลือกนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับแต่ละองค์กรได้อย่างรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันระบบงาน ECONS ก็สามารถ Customize ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ หากลูกค้ามีความต้องการเฉพาะธุรกิจ

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบงาน ECONS เพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจ และเหมาะสมกับการใช้งาน ในแต่ละองค์กรธุรกิจ ซึ่งแบ่งระบบงานออกเป็น 5 ส่วนดังนี้

 

ระบบงานพื้นฐาน
(Base System)
 • ระบบบริหารระบบงาน (System Manager)
 • ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control)
 • ระบบแจ้งเตือนผู้ใช้อัตโนมัติ (Automatic Notifying System)

ระบบงานด้านการบริหารการผลิต
(Manufacturing Control System)
 • ระบบโครงสร้าง และขั้นตอนการผลิต (Bill of Materials and Routing)
 • ระบบวางแผนการผลิต (Requirements Planning)
 • ระบบควบคุมการผลิต (Shop Floor Control)
 • ระบบควบคุมการผลิตส่วนเพิ่ม (Enhanced Shop Floor Control)
 • ระบบควบคุมคุณภาพ (Quality Management)
 • ระบบต้นทุนการผลิต (Product Costing)

ระบบงานด้านการควบคุมการจัดจำหน่าย
(Distribution Control System)
 • ระบบควบคุมการจัดซื้อ (Purchasing Control)
 • ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (Customer Order Control)
 • ระบบกำหนดและจัดทำใบเสนอราคา (Cost Estimating)

ระบบงานด้านการบริหารการเงินและการบัญชี
(Financial Control System)
 • ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)
 • ระบบบัญชีลูกหนี้ (Account Recievable)
 • ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Account Payable)
 • ระบบควบคุมสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets)
 • ระบบบริหารเงินสด (Cash Management)
 • ระบบควบคุมงบประมาณ (Budgeting Control)

ระบบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(Human Resource Management System)
 • ระบบเงินเดือน ค่าแรง และประมวลผลเวลา (Payroll System)
 • ระบบข้อมูลประวัติส่วนบุคคลของพนักงาน (Extended Employee Profiler)
 • ระบบการจัดการการลาขอพนักงาน (Leave Management)

[collapse]

รู้ต้นทุนที่แท้จริง

การทำธุรกิจโดยไม่ทราบถึงต้นทุนที่แท้จริงนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับการขับรถโดยเอาผ้าปิดตาไว้ ไม่ว่าจะทำอะไรท่านก็จะกังวลไปหมด รู้ตัวอีกทีก็เจ็บตัวหนักซะแล้ว ECONS จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น

ผลิตทันกำหนดส่ง

ECONS จะทำการเตือนท่านเสมอว่าท่านต้องการวัตถุดิบตัวไหนเมื่อไหร่ ทำให้ท่านมีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิตเสมอ ซึ่งจะส่งผลให้ท่านผลิตสินค้าทันตามกำหนดส่งโดยไม่ต้องให้ลูกค้าคนสำคัญของท่านบ่นกับท่านเลย

รายงานถูกต้อง ครบถ้วน

ผู้บริหารจำเป็นจะต้องตัดสินใจทางธุรกิจ ดังนั้นข้อมูลและระบบรายงานที่ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้บริหาร ระบบ ECONS จะทำให้ท่านสามารถวางใจได้ว่า ข้อมูลจากรายงานต่างๆเหล่านี้จะถูกส่งให้กับผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว