ECONS Ultimate Rvs1.17

ECONS Ultimate Rvs1.17 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 6 หัวข้อหลัก ดังนี้


ระบบ ScriptCase : ปรับปรุงหน้าจอแสดงสถานะการประมวลผลรายการ ให้แสดงเลขที่เอกสารต่อท้ายชื่อรายการ
1. หน้าจอผ่านรายการตั้งลูกหนี้

ECN-1-1


2. หน้าจอผ่านรายการรับเงิน

ECN-1-2


3. หน้าจอผ่านรายการตั้งเจ้าหนี้

ECN-1-3


4. หน้าจอผ่านรายการจ่ายเงิน

ECN-1-4


5. หน้าจอผ่านรายการรับคืนสินค้า

ECN-1-5


Go Top


ระบบบัญชีลูกหนี้ : เพิ่มเมนูหน้าจอปรับปรุงหน้าจอใบกำกับภาษี

ECN-2-1


Go Top


ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย : ปรับปรุงหน้าจอบันทึกแก้ไขใบแจ้งหนี้ (Van sales)
เพิ่มให้มีข้อความแจ้งเตือนกรณี บันทึกสถานที่เก็บไม่ตรงกับจำนวนส่ง หรือยังไม่ได้กำหนดคลัง – สถานที่เก็บ

ECN-3-1


Go Top


ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย : ปรับปรุงหน้าจอบันทึกและรายงานต่างๆ ให้เรียงข้อมูลตามลำดับการบันทึกได้
โดยมีหน้าจอที่ปรับปรุง ดังนี้
1. หน้าจอบันทึกรับคืนสินค้า

ECN-4-1


2. ผ่านรายการไปที่หน้าตั้งหนี้ ลดหนี้

ECN-4-2

Go Top


ระบบบัญชีเจ้าหนี้ : ปรับปรุงหน้าจอบันทึกจ่ายเงิน
ปรับให้คำนวณจำนวนภาษีทันทีที่มีการบันทึก/แก้ไขยอดเงินฐานภาษี โดยให้คำนวณตาม Rate ภาษีที่กำหนด

ECN-5-1

Go Top


แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 13 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบบัญชีลูกหนี้ ปรับปรุงแก้ไขหน้าจอบันทึกใบแจ้งหนี้ (ขายเงินสด),หน้าจอใบสำคัญตั้งลูกหนี้ และหน้าจอบันทึกรายการลด/เพิ่มหนี้ โดยปรับให้ชื่อบริษัทที่รับวางบิล ที่ tab ชื่อและที่อยู่ แสดงข้อมูลตามฟิลด์ข้อมูลด้านบนทุกครั้งที่มีการแก้ไข

BUG-1-1

2 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขหน้าจอพิมพ์รายงานหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ) (ก่อนPost) ปรับให้กรณีพิมพ์รายงานมากกว่า 1 รายงาน จะต้อง Running เลขที่ให้โดยอัตโนมัติ

BUG-2-1

3 ระบบบัญชีลูกหนี้ แก้ไขหน้าจอยกเลิกประมวลผลการตั้งลูกหนี้
1. แก้ไขช่องกำหนดวันที่ใบแจ้งหนี้ กรณีเลือกเป็น “ระหว่าง” ปรับให้กำหนดได้แค่ วันที่/เดือน/ปี เท่านั้น
2. เพิ่มการค้นหาด้วยชื่อบริษัทที่รับวางบิล

BUG-3-1


2. ปรับให้หน้าจอโหลดข้อมูลได้เร็วขึ้น โดยจะ load เฉพาะ เลขที่ใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ส่งรายการไป GL หรือ ถ้ามีการส่งรายการไป GL แล้ว จะ load ย้อนหลัง 10 ปี นับจากปีบัญชีปัจจุบัน

BUG-3-2


3. ตัวเลข 10 ปี มาจากการที่กรมสรรพากรสามารถตรวจย้อนหลังได้สูงสุด 10 ปี
4 ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขรายงานมูลค่าสินค้าคงเหลือตามสถานที่เก็บ ปรับคอลัมน์ราคาต่อหน่วยให้มีทศนิยม 5 ตำแหน่ง

BUG-4-1

5 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขรายงานสรุปรายการทางบัญชีแสดงตามรหัสบัญชี (AP) แบบละเอียด โดยมีการแก้ไข ดังนี้
 • รายการแจ้งหนี้จะแสดงชื่อตามที่บันทึกในใบแจ้งหนี้
 • รายการลดหนี้ /เพิ่มหนี้ จะแสดงชื่อตามที่บันทึกในใบแจ้งหนี้ที่อ้างถึง
 • รายการจ่ายเงิน ถ้าอ้างถึงใบแจ้งหนี้จะแสดงชื่อในใบแจ้งหนี้ที่ทำการจ่าย
 • รายการจ่ายเงิน ที่เป็น EXPENSE , WHT จะแสดงชื่อตามที่บันทึกในหน้าใบสำคัญจ่ายเงิน
6 ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขหน้าจอผ่านรายการตั้งหนี้ (ขายเงินสด) ให้คำนวณยอดรวมอย่างถูกต้อง กรณีบันทึกสินค้าที่มีหน่วยนับคลัง และหน่วยนับลูกค้าไม่ตรงกัน
7 ระบบบัญชีลูกหนี้ แก้ไขหน้าจอรายการแจ้งหนี้ ดังนี้
 • แก้ไขชื่อปุ่ม “อนุมัติใบสำคัญตั้งลูกหนี้” เป็น “อนุมัติใบสำคัญ”
 • BUG-5-1


 • ปรับปรุงให้สามารถอนุมัติรายการลดหนี้ เพิ่มหนี้ได้
 • BUG-5-2

8 ระบบบัญชีทั่วไป แก้ไขหน้าจอสอบถามบัญชีแยกประเภท ปรับให้แสดงยอดรวมสุทธิที่ท้ายรายงาน

BUG-6-1

9 ระบบบริหารเงินสด ปรับปรุงหน้าจอกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และหน้าจอยกเลิกกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ดังนี้
 • แก้ไขชื่อคอลัมน์ “วันที่ใบสำคัญ” เป็น “วันที่ถึงกำหนด”
 • เพิ่มคอลัมน์ “วันที่ใบสำคัญ”

BUG-7-1

10 ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขการพิมพ์เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับคืนสินค้า ให้แสดงตามลำดับการบันทึกรับคืนสินค้า
 • รายงานใบรับคืนสินค้า
 • BUG-8-1


 • รายงานใบแจ้งหนี้
 • BUG-8-2


 • พิมพ์เอกสารใบลดหนี้/รับคืนสินค้า
 • BUG-8-3

11 ระบบบัญชีลูกหนี้ แก้ไขหน้าจอรับเงิน ในกรณีที่มีการเรียกรายการรับเงินขึ้นมาแก้ไขมูลค่ารับเงิน ทำให้รายงานทะเบียนคุมใบสำคัญรับแสดงยอดไม่ถูกต้อง
12 ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขหน้าจอสอบถามประวัติการรับ-จ่ายสินค้า โดยมีการปรับแก้ไข ดังนี้
 • นำคอลัมน์ราคาขายระดับที่ 1 ออกจากหน้าจอสรุป เพื่อป้องกันการคำนวณราคาที่ไม่ถูกต้อง
 • BUG-9-1


 • ปุ่มเพิ่มลดคอลัมน์ ปรับให้สามารถเลือกการซ่อน/แสดงคอลัมน์ได้ทั้งหมด
 • BUG-9-2


13 ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขหน้าจอตรวจสอบข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง กรณีประวัติความเคลื่อนไหวสินค้ามีการโหลดข้อมูลมากเกินไป

BUG-10-1

Go Top

Posted in ECONS SC Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*