• ระบบงานด้านการควบคุมการจัดจำหน่าย
    (Distribution Control System)

ระบบควบคุมการจัดซื้อ (Purchasing Control)

เป็นระบบที่รับเอาแผนความต้องการวัตถุดิบจากระบบการวางแผนการผลิตมาใช้ในการจัดซื้อ ทำให้ผู้ควบคุม ระบบงานจัดซื้อ สามารถควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังที่ต้องสั่งซื้อให้สอดคล้องกับความต้องการผลิต หรือการขาย

มีความสามารถจัดทำใบขอซื้อและอนุมัติ การจัดทำใบสั่งซื้อ การรับสินค้า การส่งคืนสินค้า ติดตามสถานะของขั้นตอนต่างๆ และจัดทำรายงานการรับสินค้า,การตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่รับ, ตารางแสดงแผนงานการรับสินค้าในแต่ละวัน และรายงานแสดงการล่าช้าของการส่งของ

สามารถจัดส่งข้อมูลการรับสินค้าไปยังระบบงานเจ้าหนี้และระบบการวางแผนการผลิตอย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องบันทึกซ้ำ

ระบบการควบคุมการจัดจำหน่าย (Customer Order Control)

เป็นระบบงานที่ใช้ในการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าและการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าระบบงานที่ยืดหยุ่นอย่างมากในการกำหนดราคาสินค้าในแต่ละประเภท/ชนิด หรือกำหนดตามกลุ่มหรือตามลูกค้าแต่ละราย มีตารางการ กำหนดค่าคอมมิชชั่นได้หลายรูปแบบ ในขณะที่จัดการรับคำสั่งซื้อ (Customer Order) เครื่องจะรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับท่านใช้พิจารณาประกอบได้ทันที เช่น ปริมาณสินค้าในคลังสินค้า ปริมาณสินค้าที่คาดว่าจะมีในวันที่ส่งสินค้า กำลังการผลิตจำเป็นต้องใช้ในแต่ละศูนย์ผลิตและวงเงินเครดิตที่ยังเหลืออยู่ของลูกค้ารายนั้นๆสามารถรองรับการขายแบบเป็นชุด , Van Sales และ ฝากขายได้อย่างครบถ้วนอีกด้วย เป็นต้น

ระบบการกำหนดราคาสินค้า และการทำใบเสนอราคา (Cost Estimating)

เป็นระบบที่ใช้ในการจัดทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้าหรือใช้คำนวณต้นทุนสำหรับสินค้าใหม่หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยสามารถลอกแบบมาจากสินค้าเดิมได้ทั้งในส่วนของโครงสร้างผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการผลิตแล้วนำมาแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมตามความต้องการได้