• ระบบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
    (Human Resource Management System)
  • ระบบเงินเดือน ค่าแรง และประมวลผลเวลา
    (Payroll System)

ระบบเงินเดือน ค่าแรง และประมวลผลเวลา (Payroll System)

ระบบการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง

เป็นระบบงานที่รองรับการปฏิบัติงานอันเกี่ยวกับการจ่ายเงินได้ของพนักงานในแต่ละเดือนของบริษัทที่มีลักษณะเป็นแบบ Multi-Companyให้ประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วในการทำงานและลดปัญหาความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีรายงานในการตรวจสอบการปฏิบัติงานและการคำนวณเงินได้ เงินหัก ต่างๆ ของพนักงานและรายงานแสดงตันทุนในการจ่ายเงินได้ให้กับพนักงานในแต่ละแผนกซึ่งสามารถแสดงหน้าจอและรายงานได้เป็น2 ภาษา สำหรับรายงานที่ใช้ในการติดต่อกับทางราชการจะแสดงเป็นภาษาไทยเท่านั้นส่วนการส่งข้อมูลที่เป็นลักษณะ Text File ไปยังธนาคาร หรือกองทุนต่างๆ สามารถเลือกรูปแบบ การส่งข้อมูลได้หลายรูปแบบ

การกำหนดค่าเริ่มต้น และตารางภาษี(Default and Table)

เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการกำหนด ค่าเริ่มต้นระบบงานของการคำนวณภาษี และการกำหนดค่าลดหย่อนต่างๆ ที่ใช้ในการคำนวณภาษีของพนักงาน รวมทั้งการกำหนดจำนวนเดือนและอายุงานในการจ่ายค่าชดเชย หรือเงินบำเหน็จ

การกำหนดข้อมูลหลักพนักงาน (Employee Master)

เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลหลักของพนักงานในบริษัท ซึ่งสามารถแยกได้เป็น พนักงานที่รับค่าจ้างเป็นรายวันและพนักงานรายเดือน โดยแบ่งข้อมูลในการบันทึกเป็นส่วนๆ ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ที่บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับค่าลดหย่อน ข้อมูลการรับเงิน ที่บันทึกรายละเอียดเงินเดือน และรับเงิน ข้อมูลที่อยู่ บันทึกรายละเอียดที่อยู่ เพื่อใช้ในการแสดงรายงาน ภงด.1 และหนังสือรับรองการหักภาษี ข้อมูล YTD เพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าของเงินได้ตั้งแต่ต้นปีข้อมูลค่าลดหย่อน บันทึกรายละเอียดของค่าลดหย่อนอื่นๆ เช่น ดอกเบี้ยเงิน

ระบบข้อมูลประวัติส่วนบุคคลของพนักงาน (Extended Employee Profile)

พบกันเร็วๆนี้

ระบบการจัดการการลาขอพนักงาน (Leave Management)

พบกันเร็วๆนี้