ECONS V2.13E Rvs 640009 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 640009 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 4 หัวข้อหลัก ดังนี้

 

ระบบควบคุมการจัดซื้อ ปรับการทำงานของเมนูบันทึก/แก้ไข Invoice (ใบแจ้งหนี้)

ปรับการทำงาน เมื่อต้องการกำหนดรหัสกลุ่มเอกสารแจ้งหนี้ หรือเลขที่ใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ โดยจากเดิมจะให้ระบุเลขที่รับสินค้า ที่ต้องการกำหนดกลุ่มเอกสาร หรือเลขที่ใบแจ้งหนี้ ด้วยการคีย์เข้าไปโดยตรง ซึ่งสามารถคีย์เลขที่อะไรก็ได้ระบบไม่ได้มีการตรวจสอบ เปลี่ยนเป็นให้คีย์ หรือเลือกจาก Lookup ของเลขที่รับสินค้าที่มีอยู่ในระบบจริงๆ เท่านั้น

 

Invoice

 

Go Top

 

ระบบควบคุมการจัดซื้อ ปรับเมนูผ่านรายการ Invoice (ใบแจ้งหนี้) ให้แสดงรายละเอียดและเลือกผ่านรายการเฉพาะที่สนใจได้

 
ผ่านรายการ Invoice

 

ปรับปรุงจอภาพผ่านรายการ Invoice (ใบแจ้งหนี้) เพื่อช่วยให้เลือกรายการที่จะผ่านรายการได้ง่ายขึ้น ดังนี้

(1)ปรับเงื่อนไขจากเดิม กรองเฉพาะรายการที่ วันที่ใบแจ้งหนี้ไม่เกินวันที่ ที่ระบุในหน้าจอ เป็นสามารถกำหนดช่วงวันที่ของใบแจ้งหนี้ที่สนใจ

(2)เพิ่มเงื่อนไขกำหนดช่วงของเลขที่ใบแจ้งหนี้ที่สนใจ

(3)ปุ่มกดแสดงผล จะกรองข้อมูลที่สนใจตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วแสดงข้อมูลในรูปแบบของตาราง โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกผ่านรายการเฉพาะที่ต้องการได้ โดยรายละเอียดที่แสดงมีดังนี้

● เลขที่ใบแจ้งหนี้

● วันที่ใบแจ้งหนี้

● กลุ่มเอกสารใบสำคัญตั้งเจ้าหนี้

● เลขที่รับสินค้า

● เลขที่ใบสั่งซื้อ และลำดับในใบสั่งซื้อ

● รหัสสินค้าที่สั่งซื้อ

 

Go Top

 

 

ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย ปรับการกำหนดคลัง – สถานที่เก็บในเมนูบันทึก/แก้ไขการส่งสินค้า

 
บันทึกส่งสินค้า

 

ปรับการกำหนดคลัง – สถานที่เก็บเริ่มต้น เพื่อใช้ในการส่งสินค้าให้อัตโนมัติ โดยจะมีลำดับในการกำหนดดังนี้

(1)กำหนดคลัง – สถานที่เก็บเริ่มต้น จากข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง

(2)กรณีที่เป็นการบันทึกส่งสินค้าไม่ใช่รายการแรก โปรแกรมจะกำหนดคลัง – สถานที่เก็บเริ่มต้นให้ตามรายการก่อนหน้า แต่ถ้าสินค้าที่ทำการบันทึกส่งไม่มีอยู่ในคลัง-สถานที่เก็บดังกล่าว โปรแกรมจะกำหนดคลัง – สถานที่เก็บเริ่มต้น จากข้อมูลหลักสินค้าคงตลังให้แทน

Go Top

 

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบบัญชีทั่วไป แก้ไขการสร้างรายงานทางการเงินในส่วนของการกำหนดบรรทัดที่เป็นการคำนวณ ให้โปรแกรมทำการปัดทศนิยม 2 ตำแหน่งก่อน แล้วถึงนำมาคำนวณตามสูตรคำนวณ
 

ข้อกำหนดทางการเงิน

 

2 ระบบควบคุมการผลิต แก้ไขการทำงานผิดพลาดในหน้าจอการบันทึกปิดคำสั่งผลิตทั้งเมนูที่ปิดคำสั่งผลิตแบบเดิม และปิดคำสั่งผลิตแบบหลายสถานที่เก็บ ดังนี้
 

(1)เมื่อคีย์ Prefix ของเลขที่คำสั่งผลิตถูกต้องแล้ว ENTER Lookup ค้นหาข้อมูลไม่แสดง LIST เลขที่คำสั่งผลิตตาม Prefix นั้นขึ้นมาให้เลือก

(2)เมื่อกลับมาจากหน้าจออนุมัติปิดคำสั่งผลิต ข้อมูลในหน้าจอปิดคำสั่งผลิตที่บันทึกอยู่จะหายไปต้องทำการเลือกใหม่

(3)แก้ไขข้อความและปรับการตรวจสอบการบันทึกวันที่ผลิตเสร็จในกรณีที่ เป็นการปิดคำสั่งผลิตจริงใน โดยวันที่ผลิตเสร็จจะต้องไม่น้อยกว่า

● วันที่เบิกวัตถุดิบล่าสุด

● วันที่บันทึกเวลาล่าสุด

● วันที่ทยอยปิดคำสั่งผลิตล่าสุด

 
ปิดคำสั่งผลิต
 

ถ้าวันที่ผลิตเสร็จไม่ถูกต้อง โปรแกรมจะขึ้นข้อความเตือน พร้อมทั้งเปลี่ยนวันที่ผลิตเสร็จให้เป็นวันที่ล่าสุดที่ตรวจสอบพบ

Go Top

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*