BySideV109.1

BySide V 1.59 Release Note

BySide Version 1.59 ไม่มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมจำนวน 3 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1  ระบบพื้นฐาน แก้ไขการแสดงผล ตารางแสดงกลุ่มพนักงาน ในหน้าจอรายชื่อผู้ใช้ MERQry ให้ดูง่ายขึ้น 2  ระบบควบคุ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620011 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620011 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพบันทึกใบรับคืนสินค้า ( กำหนดเลขที่รับคืน ) - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) ; เพิ่มให้สามารถแก้ไขรหัสกลุ่มลูกค้า ,รหัสพนักงานขาย ได้ และ เพิ่มการแสดงกลุ่มพนักงานตามพนักงานขาย  แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.58 Release Note

BySide Version 1.58 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1. เพิ่มรูปแบบรายงานบัญชีแยกประเภท "แบบละเอียด"แสดงหมายเหตุเอกสาร 2. แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมจำนวน 2 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มรูปแบบรายงานบัญชีแยกประเภท "แบบละเอียด (แสดงหมายเหตุในใบสำคัญ) " เพิ่มรูปแบบรายงานใหม่ ในรายงานบัญชีแย ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620010 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620010 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ จอภาพบันทึกการรับเงิน – ระบบบัญชีลูกหนี้ เพิ่มการบันทึกหมายเหตุในหน้ารายละเอียดการรับเงิน(AR) จอภาพบันทึกการจ่ายเงิน – ระบบบัญชีเจ้าหนี้ เพิ่มการบันทึกหมายเหตุในหน้ารายละเอียดการจ่ายเงิน (AP) แก้ไขหน้าจอบันทึกขออนุมัติการขอเบิ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620009 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620009 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพ ANS ให้สามารถลบข้อความแจ้งเตือนได้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงจอภาพ ANS ปรับปรุงจอภาพ ANS ให้สามารถลบข้อความแจ้งเตือนได้ Back แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) ร ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.57 Release Note

BySide Version 1.57 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า(Stock Card) แบบไม่แสดงต้นทุน - ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า(Stock Card) แบบไม่แสดงต้นทุน - ระบบควบคุมสิน ...
อ่านเพิ่มเติม
Capture

TO BE ECONS ERP CONSULTANT

เมื่อวันที่ 1/09/2562 ทางแผนก Counsult ได้มีการอบรม ภาพรวมของโปรแกรม ECONS  โดยทุกคนสามารถเปิดเอกสารอ่านได้ตามลิ้งค์ด้านล่างค่ะ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620008 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620008 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 8 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 8 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขจอภาพตรวจสอบลูกค้า ใน Tab 3.Order คงค้าง เนื่องจากแสดงเลขที่คำสั่งซื้ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.56 Release Note

BySide Version 1.56 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ควบคุมสินทรัพย์ถาวร รายงานทะเบียนสินทรัพย์ แก้ไขการแสดงมูลค่าทรัพย์สินและยอดค่าเสื่อมยกมาไม่ถูกต้อง ก ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSPRS

PAYROLL Rvs 620006 : Release Note

PAYROLL Rvs 620006 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ เพิ่มค่าลดหย่อนปี 2562 ตามประกาศของกรมสรรพากร เพิ่มค่าลดหย่อนตามประกาศของกรมสรรพากร ตามที่กรมสรรพากรประกาศเพิ่มค่าลดหย่อนในปี 2562 จึงได้มีการปรับปรุงระบบงาน Payroll ให้รองรับการทำงานดังกล่าว โดยเพิ่มฟิลด์ให้บันทึกค่าลดหย่อนที่จอภาพค่ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620007 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620007 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพบันทึก/แก้ไขใบตรวจนับ – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) : ให้สามารถ Scan QR Code ได้ ปรับปรุงจอภาพเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าตรวจสอบ - ระบบควบคุมคุณภาพ (QM) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 9 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงจอภาพบ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.55 Release Note

BySide Version 1.55 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ เพิ่มประเภทรายงานประมาณการกระแสเงินสดแบบสรุป - ระบบบัญชีทั่วไป (GL) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มประเภทรายงานประมาณการกระแสเงินสดแบบสรุป - ระบบบัญชีทั่วไป (GL) Back แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง ...
อ่านเพิ่มเติม
dbd_manual_word

รวมคำศัพท์เทคนิค ภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เอกสารเผยแพร่)

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำหรับ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ที่กำลังแปลภาษา Web Site หรือ Software ครับ ครั้งนี้เป็นเกี่ยวกับ ทะเบียนธุรกิจ ครับ จำได้ว่ามีในส่วนงานบุคคลหรือประกันสังคมอยู่ด้วย จะไปค้น Link มาแปะไว้ให้ครับ ส่วนงานผลิตจะไปขอให้ อ.ต้น ช่วย post ให้ครับ Link ไปยังต้นฉบับ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620006 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620006 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงรายงานใบสำคัญรับเงิน และรายงานใบเสร็จรับเงิน - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการรับคืนสินค้า(กำหนดเลขที่รับคืน) – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงร ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.54 Release Note

BySide Version 1.54 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานรายทะเบียนทรัพย์สิน - ระบบควบคุมสินทรัพย์ถาวร (FA) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มรายงานรายทะเบียนทรัพย์สิน - ระบบควบคุมสินทรัพย์ถาวร (FA) เป็นรายงานใหม่ในระบบ FA แสดงข้อมูลของทรัพย์สินทั้งหมดแยกต ...
อ่านเพิ่มเติม
icon

ECONS : Sales Force

Salesforce SalesForce เป็น Mobile Application ที่ใช้สำหรับการจัดจำหน่าย ได้แก่ การตรวจสอบยอดขาย, การตรวจสอบเป้าการขาย, การตรวจสอบสินค้าพร้อมขาย, การตรวจสอบการรับชำระของลูกค้า และที่สำคัญสามารถบันทึกการขายสินค้าผ่าน salesforce ได้ รวมทั้งหัวหน้าทีมสามารถอนุมัติหรือไม่อนุมัติคำสั่งขายที่มีราคาขายไม่เป ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / คู่มือ, ห้องสมุด
epaymentseminar

รู้เรื่องกฎหมายใหม่ เข้าใจ e-Payment (เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร)

สัมมนาล่าสุดกับกรมสรรพากรครับ 27,31 พ.ค. และ 4 มิ.ย. 62 หัวข้อสัมมนา ความหมายของ e-Payment พรบ. e-Payment คืออะไร เริ่มใช้เมื่อไหร่ บัญชีการเงินที่เข้าข่ายต้องส่งให้กรมสรรพากร ประโยชน์ที่ได้จาก พรบ. e-Payment ไขข้อสงสัยผู้ขายของออนไลน์เกี่ยวกับ พรบ. e-Payment เช่น กรมสรรพากรเข้าถึงข้อมูลอะไรบ้าง หรื ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620005 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620005 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงเมนูบันทึกรายการวางบิล - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) เพิ่มการกำหนดกลุ่มเอกสารให้สามารถ Running เลขที่เอกสารได้สูงสุดถึง 12 Digit – ระบบ CO แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 9 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงเมนูบันทึกรายการวางบิล - ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

 • 1 ปี ago by bbs_since1992 ข่าวดี​ ข่าวดี​ ปีนี้​ Depa​ แจกส่วนลดค่าซอฟต์แวร์​รายละ 10,000​บาท​ และลดย่อนภาษีได้ถึง​ 200% หากท่
 • 2 ปี ago by bbs_since1992 สวัสดี​ปีใหม่​ 2562​ BBS​ ขอขอบพระคุณ​ลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นกับเรามาโดยตลอด​ และขอ​ขอบคุณ​
 • 2 ปี ago by bbs_since1992 เมื่อวัน​ที่​ 14​ ธันวาคม​ 2561​ บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ได้รับคำปรึกษา​จาก อ
 • 1 ปี ago by bbs_since1992 ข่าวดีสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับการบริหาร​ทรัพยากร​อย่างมีประสิทธิภาพ​ ทาง มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยีพระจ
 • 24
  12 เดือน ago by bbs_since1992 24 สิงหาคม 2562 เป็นวันครบรอบ 27 ปี ❤️บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด❤️ ในนามของตัวแทนพนักงา
 • 1 ปี ago by bbs_since1992 วันนี้คุณกิตติศักดิ์ เปรมกิจ ผู้จัดการแผนกที่ปรึกษา และคุณสราลักษณ์ แต้อุดมกุล ที่ปรึกษา เข้าให้คำปร
 • 2 ปี ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่​ 21​ ธันวาคม​ ที่ผ่านมานี้​ ผู้บริหาร​ของเรา​ คุณพรเทพ​ รัตนสถาพร​ และคุณกิตติศักดิ์​ เป
 • 1 ปี ago by bbs_since1992 บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ผ่านการรับรองมาตรฐาน​ “โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
 • 1 ปี ago by bbs_since1992 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท บิสซ
 • 1 ปี ago by bbs_since1992 สวัสดี​ค่ะ​ วันนี้แอดมินมีภาพบรรยากาศ​งาน​ K2K ERP THINKING บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ​ มาฝากก
 • 2 ปี ago by bbs_since1992 คุณกิตติศักดิ์​ เปรมกิจ​ ​ผู้บริหารของ​ BBS​ นำทีมพนักงานฝ่ายต่างๆเข้าอบรม​  #ISO29110  Requirements M
 • 2 ปี ago by bbs_since1992 ประกาศวันหยุด​บริษัท​ออกแล้วค่ะ❤️ สำหรับ​เจ้าหน้าที่​ทุกท่านแพ็คกระเป๋าแพลนวันท่องเที่ยวกันได้เลย สำ

Instagram #BBSECONS

 • Kick off N
  9 เดือน ago Kick off New Project ERP Implementation โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ #bbsecons 
 • 11 เดือน ago วันนี้มาอัด YouTube Channel CU radio ที่จุฬาฯ รายการ Inovative Wisdom หัวข้อ Lean รายการจะออกอากาศต้
 • 11 เดือน ago ถึงเวลาต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการธุรกิจ วันนี้มาให้ความรู้เรื่องระบบ ERP ที่บริษัทผลิตสายไ
 • Informal g
  11 เดือน ago Informal group meeting To be ERP Consultant  #bbsecons 
 • 24
  12 เดือน ago 24 สิงหาคม 2562 เป็นวันครบรอบ 27 ปี ❤️บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด❤️ ในนามของตัวแทนพนักงา
 • 12 เดือน ago ปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2562 อย่างเป็นทางการ ขอแสดงความยินดี
 • ECONSir In
  1 ปี ago ECONSir Intelligence Report on Mobile โรงงานผลิตขิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์  #bbsecons 
 • 1 ปี ago ปัญหาที่เรื้อรัง ฝังรากลึกมาเป็นเวลาหลายปี ทำให้หมดไปได้ด้วยความร่วมมือของคนทั้งองค์กร ปิดโครงการเพิ
 • 1 ปี ago เมื่อคนสอนตั้งใจ และคนเรียนตั้งใจ จึงได้รับผลจากการพัฒนาองค์กรอย่างเต็มที่ ประทับใจครับ ปิดโครงการเพ
 • Work shop
  1 ปี ago Work shop BI Technic ช่วยลดเวลาในการจัดทำรายงานเพื่อผู้บริหาร พนักงานส่วนใหญ่ใช้เวลาในการจัดทำรายงาน
 • 100
  1 ปี ago 100 เรื่องที่ปรับปรุงสำเร็จภายใน 3 เดือนด้วยแนวคิด Agile ติดตามผลการเพิ่มผลิตภาพโรงงานผลิตสายไฟฟ้า #
 • 1 ปี ago บรรยายเรื่องระบบต้นทุนการผลิต โรงงานผลิตยางรถยนต์  #bbsecons 

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่