ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 630001 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630001 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพบันทึกใบวางบิล - เพิ่มการแสดงมูลค่าแจ้งหนี้รวมของใบวางบิล แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง ปรับปรุงจอภาพบันทึกรับวางบิล - ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP)          เพิ่มการแสดงผล มูลค่าแจ้งหนี้รวมของบันทึกรับวางบิล Ba ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.61 Release Note

BySide V1.61 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงการแสดงผลรายงาน ประมาณการกระแสเงินสดแสดงมูลค่าจำนวนเงินค้างรับ และจำนวนเงินค้างส่งเป็นมูลค่าที่รวม VAT แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 6 เรื่อง (Bug Fixed) การแสดงผลรายงานประมาณการกระแสเงินสด ระบบบัญชีทั่วไป ปรับปรุงการแสดงผลรายงา ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620012 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620012 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ ปรับการทำงานในหน้าบันทึกรายการสั่งซื้อ โดยให้กำหนด QR Code Tag อ้างอิงตาม ค่าตั้งต้นระบุการ สร้าง QR Code ที่กำหนดไว้ในข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง ปรับปรุงจอภาพบันทึกใบวางบิล - เพิ่มการแสดงมูลค่าแจ้งหนี้รวมของใบวางบิล ปรับการแสดงผล ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSPRS

PAYROLL Rvs.620012 Release Note

PAYROLL Rvs.620012  ไม่มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมจำนวน 3 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 Payroll ปรับการทำงานของหน้าจอการปรับเงินเดือน เมื่อเข้ามาครั้งแรกให้ ระบุค่าเริ่มต้นในการปรับเงินเดือนย้อ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.60 Release Note

BySide Version 1.60 ไม่มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมจำนวน 2 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขหน้าจอตรวจสอบข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง หน้าจอค้างเมื่อมีการกดปุ่มแสดงสินค้า  เนื่องจ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V 1.59 Release Note

BySide Version 1.59 ไม่มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมจำนวน 3 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1  ระบบพื้นฐาน แก้ไขการแสดงผล ตารางแสดงกลุ่มพนักงาน ในหน้าจอรายชื่อผู้ใช้ MERQry ให้ดูง่ายขึ้น 2  ระบบควบคุ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620011 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620011 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพบันทึกใบรับคืนสินค้า ( กำหนดเลขที่รับคืน ) - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) ; เพิ่มให้สามารถแก้ไขรหัสกลุ่มลูกค้า ,รหัสพนักงานขาย ได้ และ เพิ่มการแสดงกลุ่มพนักงานตามพนักงานขาย  แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.58 Release Note

BySide Version 1.58 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1. เพิ่มรูปแบบรายงานบัญชีแยกประเภท "แบบละเอียด"แสดงหมายเหตุเอกสาร 2. แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมจำนวน 2 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มรูปแบบรายงานบัญชีแยกประเภท "แบบละเอียด (แสดงหมายเหตุในใบสำคัญ) " เพิ่มรูปแบบรายงานใหม่ ในรายงานบัญชีแย ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620010 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620010 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ จอภาพบันทึกการรับเงิน – ระบบบัญชีลูกหนี้ เพิ่มการบันทึกหมายเหตุในหน้ารายละเอียดการรับเงิน(AR) จอภาพบันทึกการจ่ายเงิน – ระบบบัญชีเจ้าหนี้ เพิ่มการบันทึกหมายเหตุในหน้ารายละเอียดการจ่ายเงิน (AP) แก้ไขหน้าจอบันทึกขออนุมัติการขอเบิ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620009 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620009 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพ ANS ให้สามารถลบข้อความแจ้งเตือนได้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงจอภาพ ANS ปรับปรุงจอภาพ ANS ให้สามารถลบข้อความแจ้งเตือนได้ Back แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) ร ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.57 Release Note

BySide Version 1.57 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า(Stock Card) แบบไม่แสดงต้นทุน - ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า(Stock Card) แบบไม่แสดงต้นทุน - ระบบควบคุมสิน ...
อ่านเพิ่มเติม
Capture

TO BE ECONS ERP CONSULTANT

เมื่อวันที่ 1/09/2562 ทางแผนก Counsult ได้มีการอบรม ภาพรวมของโปรแกรม ECONS  โดยทุกคนสามารถเปิดเอกสารอ่านได้ตามลิ้งค์ด้านล่างค่ะ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620008 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620008 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 8 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 8 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขจอภาพตรวจสอบลูกค้า ใน Tab 3.Order คงค้าง เนื่องจากแสดงเลขที่คำสั่งซื้ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.56 Release Note

BySide Version 1.56 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ควบคุมสินทรัพย์ถาวร รายงานทะเบียนสินทรัพย์ แก้ไขการแสดงมูลค่าทรัพย์สินและยอดค่าเสื่อมยกมาไม่ถูกต้อง ก ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSPRS

PAYROLL Rvs 620006 : Release Note

PAYROLL Rvs 620006 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ เพิ่มค่าลดหย่อนปี 2562 ตามประกาศของกรมสรรพากร เพิ่มค่าลดหย่อนตามประกาศของกรมสรรพากร ตามที่กรมสรรพากรประกาศเพิ่มค่าลดหย่อนในปี 2562 จึงได้มีการปรับปรุงระบบงาน Payroll ให้รองรับการทำงานดังกล่าว โดยเพิ่มฟิลด์ให้บันทึกค่าลดหย่อนที่จอภาพค่ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620007 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620007 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพบันทึก/แก้ไขใบตรวจนับ – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) : ให้สามารถ Scan QR Code ได้ ปรับปรุงจอภาพเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าตรวจสอบ - ระบบควบคุมคุณภาพ (QM) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 9 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงจอภาพบ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.55 Release Note

BySide Version 1.55 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ เพิ่มประเภทรายงานประมาณการกระแสเงินสดแบบสรุป - ระบบบัญชีทั่วไป (GL) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มประเภทรายงานประมาณการกระแสเงินสดแบบสรุป - ระบบบัญชีทั่วไป (GL) Back แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง ...
อ่านเพิ่มเติม
dbd_manual_word

รวมคำศัพท์เทคนิค ภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เอกสารเผยแพร่)

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำหรับ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ที่กำลังแปลภาษา Web Site หรือ Software ครับ ครั้งนี้เป็นเกี่ยวกับ ทะเบียนธุรกิจ ครับ จำได้ว่ามีในส่วนงานบุคคลหรือประกันสังคมอยู่ด้วย จะไปค้น Link มาแปะไว้ให้ครับ ส่วนงานผลิตจะไปขอให้ อ.ต้น ช่วย post ให้ครับ Link ไปยังต้นฉบับ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

No images found!
Try some other hashtag or username

Instagram #BBSECONS

No images found!
Try some other hashtag or username

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่