ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 630007 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630007 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการและ BUG FIXED จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้ ระบบบัญชีลูกหนี้ - ปรับปรุงการบันทึกบัญชีกรณีรับเงิน ,นำฝากธนาคาร และกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ระบบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร - แก้ไขเลขที่บัญชีค่าธรรมเนียมที่หน้าบันทึกกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ระบบควบคุมทรัพย์ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.67 Release Note

BySide V1.67 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม 2 เรื่อง และ BUG FIXED จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ ระบบควบคุมการจัดซื้อ - ปรับเพิ่มประเภทรายงานให้สามารถแสดงข้อมูลตามเลขที่รับสินค้า ระบบบัญชีเจ้าหนี้ - รายงานเจ้าหนี้ค้างชำระ ปรับเพิ่มให้สามารถคลิกเลือกการค้นหาจากวันที่ใบเเจ้งหนี้ หรือวันที่ครบกำหนด แก้ไ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.66 Release Note

BySide V1.66 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม 1 เรื่อง และ BUG FIXED จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย เมนูใบจัดส่งสินค้าเพิ่มรูปแบบรายงานสำหรับไม่แสดงราคาสินค้า แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (BugFixed) ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย เมนูใบจัดส่งสินค้าเพิ่มรูปแบบรายงานสำหรับไม่แส ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 630006 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630006 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ เมนูบริหารระบบงาน ระบบรักษาความปลอดภัย ปรับเพิ่มหัวข้อการกำหนดนโยบายของรหัสผ่าน เมนูบริหารระบบงาน เพิ่มเมนูรายงานการตรวจสอบสิทธิ์การใช้เมนู ปรับการเรียกรายงานจากหน้าบันทึกข้อมูล ให้สามารถเรียกรายงานจากระบบงาน Byside ได้ ระบบคว ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 630005 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630005 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ และ FIX BUG จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ เพิ่ม Feature การบันทึกจ่ายเงินให้รองรับกรณีจ่ายเงินที่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยกำหนดประเภทเงื่อนไขเป็นการออกภาษีให้แทน ระบบบัญชีลูกหนี้ ปรับการแสดงผล รายงานแสดงข้อมูลหลักลูกค้า ในเมน ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.65 Release Note

BySide V1.65 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม 2 เรื่อง และ FIX BUG จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ เพิ่มเมนูรายงาน ทะเบียนใบรับรอง หักภาษี ณ ที่จ่าย ระบบบริหารโครงการ ปรับหน้าบันทึกรหัสโครงการการดำเนินงานให้สามารถกำหนดกลุ่มเอกสาร เพื่อใช้กำหนดรหัสโครงการอัตโนมัติได้ แก้ไขการทำงานผิดพลาด ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.64 Release Note

BySide V1.64 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม 1 เรื่อง และ FIX BUG จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ เพิ่มแสดงต้นทุนมาตรฐานในรายงานตรวจสอบโครงสร้างสินค้าแบบ Organization Chart แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (BugFixed) เพิ่มให้มีการแสดงต้นทุนในรายงานตรวจสอบโครงสร้างสินค้าแบบ Organization Chart เพิ่ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 630004 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630004 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ เมนูกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เพิ่มให้สามารถค้นหาข้อมูลตามเลขที่เช็คได้ เมนูบันทึกรายการปรับปรุงยอดสินค้าคงคลัง เพิ่มปุ่มลบเอกสารทั้งใบ ปรับรายงานตรวจสอบใบแจ้งหนี้แบบสรุป เพิ่ม column แสดงยอดรวมถาษี,จำนวนเงิน(ไม่รวมภาษี)และจำนวนเง ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 630003 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630003 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงหน้าบันทึกคำสั่งขาย เพิ่ม Lookup เเสดงรายชื่อผู้ติดต่อปัจจุบัน แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (BugFixed) ปรับปรุงหน้าบันทึกคำสั่งขาย เพิ่ม Lookup เเสดงรายชื่อผู้ติดต่อปัจจุบัน ปรับปรุงหน้าบันทึกคำสั่งขาย ดังนี ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.63 Release Note

BySide V1.63 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม 3 รายการดังนี้ เพิ่มรายงานทะเบียนคุมใบสำคัญรับแบบละเอียด – ระบบบัญชีลูกหนี้(AR) เพิ่มรายงานแสดงรายการตั้งเจ้าหนี้ ลดหนี้และเพิ่มหนี้แบบละเอียด – ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (BugFixed) เพิ่มรายงานทะเบียนคุมใบสำคัญรั ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSPRS

PAYROLL Rvs.630001 Release Note

PAYROLL Rvs.630001 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม 2 รายการดังนี้ ปรับปรุงโปรแกรมการคำนวณภาษีเงินได้ ให้รองรับการเพิ่มค่าลดหย่อนกรณีออมเงินในกองทุนรวมเพื่อการออม(SSF) และปรับเกณฑ์กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF)รูปแบบใหม่ ปรับรูปแบบของ ภงด.91 ให้เป็นไปตามรูปแบบของปีภาษี 2562 เพิ่มค่าลดหย่อนกรณี ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.62 Release Note

BySide V1.62 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ เพิ่มการแสดงหมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขแฟกซ์ ในหน้าจอตรวจจสอบลูกค้า แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) ปรับปรุงหน้าจอตรวจสอบลูกค้า เพิ่มการแสดงหมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขแฟกซ์ ในหน้าจอตรวจจสอบลูกค้า ▲Go Top แก้ไขการทำงานผิ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 630002 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630002 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงหน้าจอตั้งลูกหนี้ ให้สามารถกำหนดกลุ่มเอกสารถัดไปสำหรับการตั้งลูกหนี้แบบ Recurring ได้ (AR) ปรับปรุงหน้าจอตั้งเจ้าหนี้ ให้สามารถกำหนดกลุ่มเอกสารถัดไปสำหรับการตั้งเจ้าหนี้แบบ Recurring ได้ (AP) ปรับปรุงหน้าบันทึกส่งสินค้ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 630001 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630001 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพบันทึกใบวางบิล - เพิ่มการแสดงมูลค่าแจ้งหนี้รวมของใบวางบิล แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง ปรับปรุงจอภาพบันทึกรับวางบิล - ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP)          เพิ่มการแสดงผล มูลค่าแจ้งหนี้รวมของบันทึกรับวางบิล Ba ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.61 Release Note

BySide V1.61 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงการแสดงผลรายงาน ประมาณการกระแสเงินสดแสดงมูลค่าจำนวนเงินค้างรับ และจำนวนเงินค้างส่งเป็นมูลค่าที่รวม VAT แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 6 เรื่อง (Bug Fixed) การแสดงผลรายงานประมาณการกระแสเงินสด ระบบบัญชีทั่วไป ปรับปรุงการแสดงผลรายงา ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 620012 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620012 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ ปรับการทำงานในหน้าบันทึกรายการสั่งซื้อ โดยให้กำหนด QR Code Tag อ้างอิงตาม ค่าตั้งต้นระบุการ สร้าง QR Code ที่กำหนดไว้ในข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง ปรับปรุงจอภาพบันทึกใบวางบิล - เพิ่มการแสดงมูลค่าแจ้งหนี้รวมของใบวางบิล ปรับการแสดงผล ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSPRS

PAYROLL Rvs.620012 Release Note

PAYROLL Rvs.620012  ไม่มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมจำนวน 3 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 Payroll ปรับการทำงานของหน้าจอการปรับเงินเดือน เมื่อเข้ามาครั้งแรกให้ ระบุค่าเริ่มต้นในการปรับเงินเดือนย้อ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.60 Release Note

BySide Version 1.60 ไม่มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมจำนวน 2 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขหน้าจอตรวจสอบข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง หน้าจอค้างเมื่อมีการกดปุ่มแสดงสินค้า  เนื่องจ ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

No images found!
Try some other hashtag or username

Instagram #BBSECONS

No images found!
Try some other hashtag or username

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่

ป้ายกำกับ