ECONS V2.13E Rvs 650004 Release Note

ECONS Rvs.650004 มีการแก้ไข ปรับปรุงการทำงานของโปรแกรมจำนวน 1 เรื่อง 1. ระบบบัญชีเจ้าหนี้ : แก้ไขข้อผิดพลาดกรณีบันทึกจ่ายด้วยรหัสผู้ขาย ONETIMEแก้ไขข้อผิดพลาดกรณีบันทึกจ่ายเงิน ที่เป็นผู้ขาย ONETIME หรือเป็นผู้ขายปกติแต่มีการเปลี่ยนแปลงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในหน้าบันทึกจ่ายเงิน(แก้ไขหลังจาก default ...
อ่านเพิ่มเติม

BySide V1.83 Release Note

BySide V1.83 มีการแก้ไข ปรับปรุงการทำงานของโปรแกรมจำนวน 2 เรื่อง 1. ระบบรักษาความปลอดภัย : ปรับปรุง เพิ่ม List เมนูสำหรับการกำหนด Permission ให้เป็นปัจจุบัน 2. ระบบบัญชีลูกหนี้ : หน้าจอตรวจสอบลูกค้าแก้ไข Lookup เลขที่เอกสารเพิ่มเติมให้รองรับการกำหนดเลขที่เอกสาร 12 ตัวอักษรดังนี้ ● Lookup เลขที่คำสั่ ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS V2.13E Rvs 650003 Release Note

ECONS Rvs.650003 มีการแก้ไข ปรับปรุงการทำงานของโปรแกรมจำนวน 4 เรื่อง 1. ปรับปรุงให้ระบบงาน ECONS สามารถใช้งานบนระบบปฏิบัติงาน Windows11 ได้แก้ไขให้ ECONS Application สามารถรองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติงาน Windows 11 2. ระบบรักษาความปลอดภัย : เพิ่มการเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (Audit trail) โดยใช้ ...
อ่านเพิ่มเติม

BySide V1.82 Release Note

BySide V1.82 มีการแก้ไข ปรับปรุงการทำงานของโปรแกรมจำนวน 1 เรื่อง ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ปรับรายงานบัญชีพิเศษ และบัญชีคุมสินค้าให้แสดงหน่วยนับในรายงาน แก้ไขทั้งรายงานที่แสดงต้นทุน และไม่แสดงต้นทุน ▲Go Top ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS V2.13E Rvs 650002 Release Note

ECONS Rvs.650002 มีการแก้ไข ปรับปรุงการทำงานของโปรแกรมจำนวน 4 เรื่อง 1. ปรับปรุงให้ระบบงาน ECONS สามารถใช้งานบนระบบปฏิบัติงาน Windows11 ได้แก้ไขให้ ECONS Application สามารถรองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติงาน Windows 11 2. ระบบควบคุมการจัดซื้อ : เพิ่ม Function “เพิ่มใบกำกับสินค้า” ในหน้าจอปรับปรุงแก้ไข QR ...
อ่านเพิ่มเติม

Sales Force

Sales Force SalesForce เป็น Mobile Application ที่ใช้สำหรับการจัดจำหน่าย ได้แก่ การตรวจสอบยอดขาย, การตรวจสอบเป้าการขาย, การตรวจสอบสินค้าพร้อมขาย, การตรวจสอบการรับชำระของลูกค้า และที่สำคัญสามารถบันทึกการขายสินค้าผ่าน salesforce ได้ รวมทั้งหัวหน้าทีมสามารถอนุมัติหรือไม่อนุมัติคำสั่งขายที่มีราคาขายไม่เ ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS V2.13E Rvs 640012 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 640012 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 2 เรื่อง ดังนี้ ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย ปรับปรุงหน้าจอบันทึกคำสั่งขายเพิ่มการแสดงเลขที่คำสั่งขายชั่วคราวจากระบบ Salesforce ระบบขายลดเช็ค(ระบบงานย่อยในระบบบริหารเงินสด) แก้ไขหน้าจอในระบบขายลดเช็ค ให้รองรับการกำหนดเลขที่เอกสาร 12 Digit ...
อ่านเพิ่มเติม

BySide V1.81 Release Note

BySide V1.81 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 เรื่่อง ดังนี้ ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ปรับรายงานบัญชีสรุปยอดสินค้าคงเหลือทั้งประเภทรายงานที่แสดงต้นทุนสินค้า และไม่แสดงต้นทุนสินค้า เพิ่มการแสดงหน่วยนับของสินค้า เพิ่มแสดงยอดรวมของยอดยกมา ในส่วนของการยอดสรุปท้ายรายงาน ▲Go Top ...
อ่านเพิ่มเติม

BySide V1.80 Release Note

BySide V1.80 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 หัวข้อหลัก ดังนี้ ระบบลูกค้าสัมพันธ์ ปรับการเพิ่มผู้ใช้งานระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ในส่วนของ User ที่ใช้งานบน Mobile Application(Salesforce) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมจำนวน 1 เรื่อง ระบบลูกค้าสัมพันธ์ ปรับการเพิ่มผู้ใช้งานระบบลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS V2.13E Rvs 640010 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 640010 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 2 หัวข้อหลัก ดังนี้ ระบบบัญชีทั่วไป เพิ่มการกำหนดประเภทรายละเอียดการส่งข้อมูลรายการบัญชีจากระบบเจ้าหนี้กรณีเป็นรายการเบิกจากระบบเงินสดย่อย ระบบกระทบยอดเงินฝาก ปรับการทำงานเมนูยกเลิกการกระทบยอดเงินฝากธนาคารให้สามารถกำหนดกลุ่มเอกสาร และวันที ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS V2.13E Rvs 640009 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 640009 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 4 หัวข้อหลัก ดังนี้ ระบบควบคุมการจัดซื้อ ปรับการทำงานของเมนูบันทึก/แก้ไข Invoice (ใบแจ้งหนี้) ระบบควบคุมการจัดซื้อ ปรับเมนูผ่านรายการ Invoice (ใบแจ้งหนี้ ) ให้แสดงรายละเอียดและเลือกผ่านรายการเฉพาะที่สนใจได้ ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย ปรับการก ...
อ่านเพิ่มเติม

BySide V1.79 Release Note

BySide V1.79 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 หัวข้อหลัก ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมจำนวน 1 เรื่อง แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ระบบบัญชีทั่วไป แก้ไขรายงานงบทดลอง (RPT_BSTGL6006) รายงานงบทดลองแบบสรุปตามรหัสบัญชีหลัก บางรายการไม่แสดงชื่อ ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS V2.13E Rvs 640008 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 640008 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 4 หัวข้อหลัก ดังนี้ ระบบบริหารระบบงาน แก้ไขการแสดงผลรายงานสิทธิ์การใช้เมนูในส่วนของการแสดงรหัสผู้ใช้ระบบงาน ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขข้อผิดพลาดกรณี เมื่อมีการเปิดคำสั่งขายสินค้าเป็นชุด (Bundle) แล้วทำการกำหนดให้ระบบสร้างคำสั่งผลิตอัตโน ...
อ่านเพิ่มเติม

ECONS V2.13E Rvs 640007 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 640007 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 3 หัวข้อหลัก ดังนี้ ระบบบัญชีลูกหนี้ ปรับการทำงานเรื่องรับ และเคลียร์เงินมัดจำให้รองรับเงินมัดจำที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ปรับการโอนย้ายสินค้าให้สามารถบันทึกโอนย้าย LOT การผลิต และโอนย้ายเพื่อเปลี่ยน EXPIRE DATE(วันห ...
อ่านเพิ่มเติม

BySide V1.78 Release Note

BySide V1.78 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 หัวข้อหลัก ดังนี้ ระบบบัญชีลูกหนี้ ปรับการทำงานหนังสือยืนยันยอดหนี้คงเหลือ(AR) ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ปรับการทำงานหนังสือยืนยันยอดหนี้คงเหลือ(AP) ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง เพิ่มเงื่อนไขการแสดงรายงานรายการทางบัญชี(IC) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมจำนวน 3 เรื่ ...
อ่านเพิ่มเติม

BySide V1.77 Release Note

BySide V1.77 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 หัวข้อหลัก ดังนี้ ระบบบัญชีลูกหนี้ ปรับหน้าจอตรวจสอบลูกค้าในส่วนของการวิเคราะห์ลูกค้า และแสดงผลใบแจ้งหนี้คงค้าง ระบบบัญชีลูกหนี้ เพิ่มประเภทรายงานแสดงเงื่อนไขการชำระเงิน ในรายงานลูกหนี้ค้างชำระ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ปรับรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ เพิ่มให ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

No images found!
Try some other hashtag or username

Instagram #BBSECONS

No images found!
Try some other hashtag or username

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่

ป้ายกำกับ

BOM e-tax PDF/A-3 QR CODE Utility Van Sales ขั้นตอนการผลิต ควบคุมคุณภาพ คำสั่งผลิต ค่าขนส่ง ต้นทุน บริหารโครงการ บัญชีแยกประเภททั่วไป ปิดบัญชี ผลิต ผู้ขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (Van Sales) ระบบควบคุมการจัดซื้อ ระบบควบคุมการผลิต ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบบัญชีทั่วไป ระบบบัญชีลูกหนี้ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ระบบรักษาความปลอดภัย รับคืนสินค้า ลูกหนี้ สต๊อกการ์ด สินค้าคงคลัง สินทรัพย์ถาวร ส่งสินค้า เงินทดรองจ่าย เงินมัดจำ เงินสดย่อย เจ้าหนี้ โอนย้ายสินค้าคงคลัง ใบขอซื้อ ใบสั่งขาย ใบสั่งซื้อ ใบสั่งผลิต ใบเบิกวัตถุดิบ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้