ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 630012 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630012 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ ระบบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (ในระบบบริหารเงินสด) : ปรับหน้าจอกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เพิ่มแสดงมูลค่ารวมของรายการที่ต้องการกระทบยอดเงินฝาก แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) ระบบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (ในระบบบริหารเ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 630011 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630011 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ ระบบควบคุมการผลิต : หน้าจอบันทึกปิดคำสั่งผลิตเมื่อทำการสร้างรายการปิดคำสั่งผลิตให้กำหนดค่าเริ่มต้นเป็น “รออนุมัติรายการ” (Hold) ไว้ ระบบบัญชีลูกหนี้ : หน้าจอบันทึกรับเงิน เพิ่มให้สามารถเลือกข้อมูลธนาคารลูกค้าจากข้อมูลเดิมได้ ห ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.71 Release Note

BySide V1.71 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ : รายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้เพิ่มประเภทรายงาน “ประเภทวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้แบบละเอียด แสดงเงื่อนไขการชำระเงิน” ระบบบัญชีลูกหนี้ : รายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้เพิ่มประเภทรายงาน “ประเภทวิเคราะห์อายุลูกหนี้แบบละเอียด แสดงเงื ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.70 Release Note

BySide V1.70 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ ระบบบัญชีทั่วไป : ใบสำคัญทั่วไป เพิ่มรูปแบบใบสำคัญทั่วไปแบบแสดงรายละเอียด ระบบบัญชีเจ้าหนี้ : ปรับรายงานวิเคราะอายุเจ้าหนี้ โดยแสดงคำอธิบายเงื่อนไขการชำระเงิน ต่อท้ายชื่อเจ้าหนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมจำนวน 3 เรื่อง (Bug Fixed) ร ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 630010 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630010 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ : หน้าจอบันทึก/แก้ไขรายการจ่ายเงิน ปรับหน้าจอสร้างรายการจ่ายอัตโนมัติให้สามารถระบุเลขที่เช็คจ่ายได้ , มีช่องสำหรับให้เลือกรายการที่แสดงทั้งหมดได้ ระบบบัญชีลูกหนี้ : ปรับให้ระบบทำการเก็บชื่อลูกหนี้ตามที่บันทึก ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 630009 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630009 นี้มีการแก้ไขการทำงานผิดพลาด (BUG FIXED) ของโปรแกรมจำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขการบันทึกโอนย้ายสินค้า แก้ไขการ Running เลข ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.69 Release Note

BySide V1.69 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม 2 เรื่อง ดังนี้ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ - เพิ่มรายงานตรวจสอบใบสำคัญจ่ายก่อนผ่านรายการ ระบบควบคุมการผลิต - เพิ่มประเภทรายงานใบปิดคำสั่งผลิต ให้แสดงรายละเอียดจำนวนสั่งผลิต,จำนวนที่รับไปแล้ว,จำนวนรับรวมทั้งสิ้น ระบบบัญชีเจ้าหนี้ - เพิ่มรายงานตรวจสอบใบสำคัญจ่ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSPRS

PAYROLL Rvs.630002 Release Note

PAYROLL Rvs.630002 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม 1 รายการและ BUG FIXED จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ รายงาน กท. 20 ก. เพิ่มให้สามารถกำหนดการแจกแจงรายได้ในส่วนของรายการเงินได้ตามแบบยื่นรายการ ภงด.1 ก. แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรมจำนวน 2 เรื่อง รายงาน กท. 20 ก. เพิ่มให้สามารถกำหนดการแจกแจงรายได้ในส่ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.68 Release Note

BySide V1.68 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม 3 เรื่อง และ BUG FIXED จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ เพิ่มเมนูสอบถามข้อมูล -> ตรวจสอบการจ่ายเงินในระบบบัญชีเจ้าหนี้ ปรับหน้าจอตรวจสอบผู้ขายใน Page ความเคลื่อนไหว ให้สามารถคลิ๊กเพื่อแสดงรายละเอียดการจ่ายเงิน ปรับหน้าจอบันทึกข้อมูลใบงาน ในระบบบริหารลูกค้าสัมพ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 630008 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630008 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการและ BUG FIXED จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ ปรับปรุงระบบควบคุมการจัดซื้อให้รองรับการกำหนดเลขที่เอกสารสูงสุด 12 ตัวอักษรทั้งระบบ เมนูบันทึกบันทึกใบแจ้งหนี้ ในระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (Van sale) ปรับเพิ่มให้สามารถบันทึกค่าบริการ และอ้างถึงภาษีบร ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 630007 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630007 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการและ BUG FIXED จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้ ระบบบัญชีลูกหนี้ - ปรับปรุงการบันทึกบัญชีกรณีรับเงิน ,นำฝากธนาคาร และกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ระบบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร - แก้ไขเลขที่บัญชีค่าธรรมเนียมที่หน้าบันทึกกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ระบบควบคุมทรัพย์ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.67 Release Note

BySide V1.67 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม 2 เรื่อง และ BUG FIXED จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ ระบบควบคุมการจัดซื้อ - ปรับเพิ่มประเภทรายงานให้สามารถแสดงข้อมูลตามเลขที่รับสินค้า ระบบบัญชีเจ้าหนี้ - รายงานเจ้าหนี้ค้างชำระ ปรับเพิ่มให้สามารถคลิกเลือกการค้นหาจากวันที่ใบเเจ้งหนี้ หรือวันที่ครบกำหนด แก้ไ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.66 Release Note

BySide V1.66 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม 1 เรื่อง และ BUG FIXED จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย เมนูใบจัดส่งสินค้าเพิ่มรูปแบบรายงานสำหรับไม่แสดงราคาสินค้า แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (BugFixed) ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย เมนูใบจัดส่งสินค้าเพิ่มรูปแบบรายงานสำหรับไม่แส ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 630006 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630006 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ เมนูบริหารระบบงาน ระบบรักษาความปลอดภัย ปรับเพิ่มหัวข้อการกำหนดนโยบายของรหัสผ่าน เมนูบริหารระบบงาน เพิ่มเมนูรายงานการตรวจสอบสิทธิ์การใช้เมนู ปรับการเรียกรายงานจากหน้าบันทึกข้อมูล ให้สามารถเรียกรายงานจากระบบงาน Byside ได้ ระบบคว ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 630005 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630005 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ และ FIX BUG จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ เพิ่ม Feature การบันทึกจ่ายเงินให้รองรับกรณีจ่ายเงินที่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยกำหนดประเภทเงื่อนไขเป็นการออกภาษีให้แทน ระบบบัญชีลูกหนี้ ปรับการแสดงผล รายงานแสดงข้อมูลหลักลูกค้า ในเมน ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.65 Release Note

BySide V1.65 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม 2 เรื่อง และ FIX BUG จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ เพิ่มเมนูรายงาน ทะเบียนใบรับรอง หักภาษี ณ ที่จ่าย ระบบบริหารโครงการ ปรับหน้าบันทึกรหัสโครงการการดำเนินงานให้สามารถกำหนดกลุ่มเอกสาร เพื่อใช้กำหนดรหัสโครงการอัตโนมัติได้ แก้ไขการทำงานผิดพลาด ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V1.64 Release Note

BySide V1.64 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม 1 เรื่อง และ FIX BUG จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ เพิ่มแสดงต้นทุนมาตรฐานในรายงานตรวจสอบโครงสร้างสินค้าแบบ Organization Chart แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (BugFixed) เพิ่มให้มีการแสดงต้นทุนในรายงานตรวจสอบโครงสร้างสินค้าแบบ Organization Chart เพิ่ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 630004 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630004 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ เมนูกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เพิ่มให้สามารถค้นหาข้อมูลตามเลขที่เช็คได้ เมนูบันทึกรายการปรับปรุงยอดสินค้าคงคลัง เพิ่มปุ่มลบเอกสารทั้งใบ ปรับรายงานตรวจสอบใบแจ้งหนี้แบบสรุป เพิ่ม column แสดงยอดรวมถาษี,จำนวนเงิน(ไม่รวมภาษี)และจำนวนเง ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

No images found!
Try some other hashtag or username

Instagram #BBSECONS

No images found!
Try some other hashtag or username

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่

ป้ายกำกับ