ECONS Ultimate Rvs1.08

ECONS Ultimate Rvs1.08 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 11 หัวข้อหลัก ดังนี้

ECONS_logo


ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย : เพิ่มการกำหนดบัญชีรายได้และบัญชีรับคืนสินค้าแยกตามกลุ่มลูกค้าและหมวดสินค้า
เพิ่มการกำหนดบัญชีรายได้และบัญชีรับคืนสินค้าแยกตามกลุ่มลูกค้าและหมวดสินค้า เพื่อใช้บันทึกที่จอภาพ การจัดทำใบแจ้งหนี้(ขายเงินสด) และจอภาพการรับคืนสินค้า มีรายละเอียดดังนี้
 1. เมนู F.A.A กำหนดค่าเริ่มต้นระบบ กรณีระบุเลขที่บัญชีขายตาม เป็นกลุ่มลูกค้า+หมวดสินค้า
 2. ECN-1


 3. เมนู F.B.G กลุ่มลูกค้า ก่อนการปรับปรุง กำหนดบัญชีรายได้และบัญชีรับคืนสินค้า ตามกลุ่มลูกค้า ดังรูป
 4. ECN-1-2


  หลังการปรับปรุง เปิด Tab. รายละเอียดบัญชีรายได้ เพื่อใช้บันทึกบัญชีรายได้และบัญชีรับคืนสินค้า แยกตามหมวดสินค้า ดังรูป


  ECN-1-3


 5. เมนู F.F.A บันทึก/แก้ไขใบแจ้งหนี้ (ขายเงินสด) โปรแกรม Default เลขที่บัญชีรายได้ โดยนำรหัสกลุ่มลูกค้าและหมวดสินค้าที่ระบุการขาย ไปค้นหาบัญชีรายได้ตามที่บันทึกไว้ที่ เมนู F.B.G กลุ่มลูกค้า สำหรับบัญชีต้นทุนสินค้าได้ปรับปรุงให้แสดงที่จอภาพบันทึกขายและสามารถแก้ไขได้ แต่การ Default เหมือนเดิมคือ Default บัญชีต้นทุนสินค้าตามหมวดสินค้า
 6. ECN-1-4


 7. เมนู F.G.A การรับคืนสินค้า โปรแกรม Default เลขที่บัญชีรับคืน โดยนำรหัสกลุ่มลูกค้าและหมวดสินค้าที่ระบุการรับคืน ไปค้นหาบัญชีรับคืนตามที่บันทึกไว้ที่ เมนู F.B.G กลุ่มลูกค้า และแก้ไขได้ เปิดให้แสดงบัญชีต้นทุนสินค้า และสามารถแก้ไขได้
 8. ECN-1-5

Go Top


ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย : เพิ่มให้สามารถบันทึกขายสินค้าประเภท “ค่าใช้จ่าย” ได้
แก้ไขที่เมนู F.A.A บันทึก/แก้ไขใบแจ้งหนี้ (ขายเงินสด) เมื่อทำรายการขายสินค้า ประเภทค่าใช้จ่ายโปรแกรมจะทำงานเหมือนการขายสินค้า แต่ผู้ใช้ไม่ต้องระบุบัญชีต้นทุน และคลังสินค้า ดังนั้นเมื่อผ่านรายการขายสินค้าข้อมูลการขายสินค้าประเภทค่าใช้จ่ายจะบันทึกเป็นประวัติขาย และประวัติรับคืนเท่านั้น ไม่บันทึกรายการความเคลื่อนไหวสินค้า

ECN-2-1

Go Top


ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย : เพิ่มการบันทึกข้อมูล Serial No.
 1. การบันทึก Serial No. ที่รายการขายสินค้า
 2. 1.1 เมนู D.B.B หมวดสินค้า ให้ระบุข้อกำหนดการกำหนด Serial No. ที่ฟิลด์ USERDEFN1 = 1

  ECN-3-11


  1.2 เมนู F.F.A บันทึก/แก้ไขใบแจ้งหนี้ (ขายเงินสด) เมื่อทำการขายสินค้าที่อยู่ในหมวดสินค้า ที่ระบุไว้ตามข้อ 3.1.1 โปรแกรมจะเปิด Tab. หมายเลขเครื่อง เพื่อทำการบันทึก Serial No. ตามจำนวนที่ขาย

  การผ่านรายการ เมื่อผ่านรายการแล้วโปรแกรมจะแสดงรายการ Serial No. ไว้ให้ตรวจสอบแก้ไขที่เมนู F.F.A.B รายการขายเครื่อง (*หากกำหนด Serial No. ไม่ครบโปรแกรมจะให้ผ่านรายการ)

  ECN-3-12


  1.3 เมนู F.F.A.B รายการขายเครื่อง เมนูเพิ่มใหม่เพื่อใช้บันทึก แก้ไขและตรวจสอบข้อมูล Serial No. ที่ได้จากการบันทึกที่จอภาพ บันทึก/แก้ไขใบแจ้งหนี้ (ขายเงินสด) และสามารถบันทึกรายการโดยตรงได้

  ECN-3-2

  รายการขายเครื่องสามารถระบุได้ว่ารหัสสินค้า-หมายเลขเครื่องนั้นๆ ขายให้กับลูกค้าใด ใบแจ้งหนี้ใด ราคาเท่าไร และกรณีขายให้กับ Dealer ยังสามารถระบุรหัสผู้ใช้งานได้อีกด้วย

Go Top


ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย : เพิ่มเมนู F.F.E รายงานตรวจสอบรายการแจ้งหนี้ และเมนู F.F.F ตรวจสอบรายการขายสินค้า
เพื่อใช้ตรวจสอบรายการขายเงินสด ทั้งที่ผ่านรายการและยังไม่ผ่านรายการ ดังนี้
 1. F.F.E รายงานตรวจสอบรายการแจ้งหนี้
 2. ECN-4-11

  ECN-4-012

  ECN-4-13


 3. F.F.F ตรวจสอบรายการขายสินค้า
 4. ECN-4-21

  ECN-4-022

  ECN-4-23


Go Top


ระบบบัญชีลูกหนี้ : เพิ่มการบันทึกรายการใบเสร็จรับเงิน
เพิ่มการบันทึกรายการใบเสร็จรับเงิน ดังนี้
 1. เมนู B.D.D บันทึก/แก้ไขใบเสร็จรับเงิน
 2. ECN-5-011

  ECN-5-12


  – สามารถระบุพนักงานเก็บเงินได้ เมนู B.B.J พนักงานเก็บเงิน

  ECN-5-13


  – สามารถระบุข้อมูลการรับชำระเงิน ได้แก่ ประเภทการรับชำระ เช่น เงินสด/เช็ค/เงินโอน, ระบุข้อมูลเช็ค, ข้อมูลเงินโอน, ยอดเงินที่รับชำระ

  – การอ้างถึงใบแจ้งหนี้ที่รับชำระ สามารถอ้างถึงใบแจ้งหนี้ทั้งที่ผ่านรายการและยังไม่ผ่านรายการ กรณีผ่านรายการจะ Default ยอดให้ตามหนี้คงเหลือ

  – สามารถออกใบเสร็จแบบไม่อ้างถึงใบแจ้งหนี้ได้

  – มีสถานะใบเสร็จ คือ กรณีเพิ่มใบเสร็จใหม่ จะมีสถานะ Open, เมื่อนำ Generate รายการรับเงินและผ่านรายการแล้วจะมีสถานะ Close และสถานะ Cancel

 3. การ Generate รายการรับเงิน โดยดึงจากใบเสร็จรับเงิน โปรแกรมจะสร้างรายการรับเงินตามข้อมูลใบเสร็จที่บันทึกไว้
 4. ECN-5-021


  – คลิกที่ปุ่ม Generate รายการรับเงิน กำหนดเงื่อนไข

  ECN-5-22


  – จากนั้นคลิกเลือกรายการใบเสร็จรับเงิน กดปุ่มประมวลผล

  ECN-5-23

Go Top


ระบบบัญชีทั่วไป : เมนู J.D.F เพิ่มหน้าจอ Rough Cut Capacity Review
 1. หน้าจอ Rough Cut Capacity Review
 2. ECN-11-1


 3. หน้าจอ Review
 4. ECN-11-2


 5. หน้าจอพิมพ์รายงาน
 6. ECN-11-3


Go Top


ระบบรักษาความปลอดภัย : ปรับปรุงหน้าจอ ผู้ใช้บันทึกการเข้าใช้ ให้สามารถลบ Logged Users ได้

Go Top


ระบบบัญชีเจ้าหนี้ : ปรับให้สามารถแกไขชื่อผู้ขาย,เลขที่ผู้เสียภาษี, สาขา,วันที่ใบแจ้งหนี้ได้ และเพิ่มคอลัมน์เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ECN-8-1

Go Top


ระบบบัญชีลูกหนี้ : เพิ่มรายงานใบนำฝากธนาคาร

ECN-9-1


ECN-9-02

Go Top


ระบบบัญชีเจ้าหนี้ : เพิ่มรายงานหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอน
เพิ่มให้สามารถพิมพ์รายงานหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ออกมาในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ และสามารถพิมพ์ครั้งเดียว ออกมาเป็น 4 สำเนาเลย
 1. พิมพ์รายงานแบบ A4 แนวตั้ง
 2. ECN-10-1

  ECN-10-2


 3. พิมพ์รายงานแบบ A4 แนวนอน
 4. ECN-10-4


 5. สามารถเพิ่มรูปภาพลายเซ็นได้
 6. ECN-10-3


Go Top


แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 7 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ เมนู C.F.A แก้ไขหน้าจอบันทึก/แก้ไขเลขที่ใบกำกับภาษี โดยแก้ไขไม่ให้ลบข้อมูลได้ และ ปรับเพิ่มการ Export ไฟล์ PDF/Excel

BUG-1-01

2 ระบบควบคุมการผลิต เมนู K.C.A แกไขหน้าจอบันทึกคำสั่งผลิตกรณีบาง Project ไม่สามารถใช้งานหน้าจอบันทึก MRP ได้


ก่อนแก้ไข

BUG-2-1


BUG-2-2หลังแก้ไข

BUG-2-3

3 ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขหน้าจอบันทึกขายเงินสด กรณีไม่ดึงราคาสินค้าลูกค้ามาให้เมื่อเลือกรหัสสินค้าลูกค้า

BUG-3-1

BUG-3-2

4 ระบบบัญชีลูกหนี้ แก้ไขหน้าจอนำเงินฝากธนาคาร กรณียอดเงินรวมแสดงยอดไม่ตรงตามใบสำคัญรับ

BUG-4-1

5 ระบบบัญชีลูกหนี้ แก้ไขรหัสประเภทการชำระเงินไม่แสดงข้อมูล กรณีรับเงินทันที ในหน้าจอบันทึกตั้งลูกหนี้ และเลขที่ใบสำคัญรับเงินไม่ Auto Running ให้ เมื่อกดปุ่มบันทึกข้อมูล

BUG-5-1

6 ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขหน้าจอบันทึกรับคืนสินค้าในส่วนของการระบุสถานที่เก็บ ให้มี field สำหรับบันทึกต้นทุนต่อหน่วย ซึ่งจะเปิดให้แก้ไขในกรณีที่เป็นสินค้าส่วนประกอบใน BUNDLE เท่านั้น

BUG-6-1

7 ระบบวางแผนการผลิต แก้ไขหน้าจอปรับวันที่ครบกำหนด เมื่อกดปุ่มประมวลผลแล้ว จะคำนวณวันที่ครบกำหนดตามวันที่วางแผนใหม่ และแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง

BUG-7-1

Go Top

Posted in ECONS SC Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*