ECONS Ultimate Rvs1.09

ECONS Ultimate Rvs1.09 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 11 หัวข้อหลัก ดังนี้

ECONS_logo


ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย : ปรับปรุงหน้าจอบันทึกขายเงินสด (vansales)
 1. เพิ่มปุ่ม “หักเงินมัดจำ” สำหรับใช้ทำรายการหักเงินมัดจำ (DEPOSIT)
 2. ECN-1


 3. ปรับปรุงหน้าจอกำหนดส่วนลด เมื่อมีการเพิ่มรายการใหม่เสร็จ โปรแกรมจะย้อนกลับไปที่หน้าจอแสดงรายการส่วนลดทั้งหมดทันที
 4. เพิ่มการแสดงคอลัมน์ ยอดรวม , ภาษี , ยอดรวมสุทธิที่หน้าจอเริ่มต้น และเพิ่มการแสดงคอลัมน์ส่วนลดที่หน้าจอรายละเอียด และปรับให้มียอดรวมของแต่ละรายการแสดงไว้ด้านล่าง
 5. ปรับปรุงกรณีขายสินค้าเป็น Bundle
 6. – กรณีที่ขายสินค้าเป็น bundle โปรแกรมจะ generate สินค้าชุดให้เฉพาะสินค้าที่มีการกำหนด “จำนวนที่ใช้” มากกว่า 0 เท่านั้น

  – แก้ไขให้กรณีขายสินค้า bundle แล้ว บันทึกจำนวนใช้ไม่ครบตามสูตรก็ได้ ไม่ถือว่าเป็นการระบุจำนวนสินค้าไม่ครบ ให้ผ่านรายการได้

  – สามารถเพิ่มรายการสินค้าเข้าไปใหม่ได้แต่ต้องเป็นเฉพาะสินค้าที่กำหนดเป็น bundle ของสินค้านั้น เท่านั้น

Go Top


ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง : ปรับปรุงรายงานตรวจสอบการปรับปรุงสินค้า เพิ่มการแสดงชื่อบัญชีในรายงาน

ECN-2-1

Go Top


ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย : ปรับปรุงหน้าจอรายละเอียดตั้งลูกหนี้ ให้สามารถปัดเศษทศนิยม 2 ตำแหน่งได้
ปรับปรุงหน้าจอรายละเอียดตั้งลูกหนี้ ให้สามารถปัดเศษทศนิยม 2 ตำแหน่งได้ โดยแสดงเป็น 4 ตำแหน่ง แต่ปัดเศษตามที่กำหนดที่ค่าเริ่มต้น

ECN-3-1


ECN-3-2

Go Top


ระบบบัญชีลูกหนี้ : เพิ่มเมนูสำหรับพิมพ์รายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้และปรับปรุงรายงานใบสำคัญรับ
เพื่อใช้ตรวจสอบรายการขายเงินสด ทั้งที่ผ่านรายการและยังไม่ผ่านรายการ ดังนี้
 1. เพิ่มเมนูสำหรับพิมพ์รายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้
 2. ECN-4-1


 3. ปรับปรุงรายงานใบสำคัญรับให้แสดงชื่อลูกค้า และแสดงหมายเหตุ
 4. ECN-4-2


Go Top


ระบบบัญชีเจ้าหนี้ : ปรับปรุงหน้าจอบันทึกแก้ไขภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ปรับปรุงให้สามารถแก้ไขชื่อผู้ขาย,เลขที่ประจำตัว,เลขที่บัตรประชาชนได้

ECN-5-1


Go Top


ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง : หน้าจอรายการปรับปรุงยอดสินค้าคงคลัง ปรับปรุงการแสดงข้อมูลรายละเอียดของรหัสสินค้า
ปรับปรุงตัว Lookup รหัสสินค้า โดยเพิ่มให้แสดงหน่วยนับ และจำนวนคงเหลือด้วย

ECN-6-1


Go Top


ระบบบัญชีเจ้าหนี้ : ปรับปรุงรายงานใบสำคัญจ่าย เพิ่มให้แสดงหมายเหตุในรายงาน

ECN-7-1

Go Top


ระบบบัญชีลูกหนี้ : ปรับปรุงหน้าจอบันทึกนำฝากธนาคาร เพิ่มให้สามารถบันทึกด้วยเลขที่เช็คได้

ECN-8-1

Go Top


ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย : เพิ่มหน้าจอสอบถามวิเคราะห์การขาย-แยกตามระดับกลุ่มลูกค้า และหน้าจอสอบถามประวัติการขาย-แยกตามพนักงานขาย
 1. หน้าจอสอบถามวิเคราะห์การขาย-แยกตามระดับกลุ่มลูกค้า
 2. ECN-9-1


 3. หน้าจอสอบถามประวัติการขาย-แยกตามพนักงานขาย
 4. ECN-9-2

Go Top


ระบบบัญชีลูกหนี้ : ปรับปรุงหน้าจอผ่านรายการรับเงิน
ปรับปรุงหน้าจอผ่านรายการรับเงิน โดยปรับให้มีคอลัมน์แสดงสถานะของเอกสารบนหน้าจอว่ามีการประมวลผลแล้วหรือยัง

ECN-10-1

ผู้ใช้ต้องกดปุ่ม Refresh เพื่อตรวจสอบสถานะว่าประผลเรียบร้อยแล้วหรือไม่

Go Top


แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 18 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขหน้าจอผ่านรายการตั้งหนี้ (ขายเงินสด) ปรับให้ไม่ต้องกำหนดหมายเลข Serial No. ก็สามารถผ่านรายการได้
2 ระบบบัญชีลูกหนี้ แก้ไขหน้า generate รายการรับเงิน กรณีไม่สามารถค้นหาข้อมูลที่มีเงื่อนไขเป็นค่าว่างได้
โดยแก้ประเภทเงื่อนไขในการเลือกเลขที่ใบเสร็จ ดังนี้
 1. แก้ไข Label ของประเภทเงื่อนไข “ค่าว่าง” เป็นคำว่า “มีการกำหนดค่า” โปรแกรมจะไม่กรองข้อมูล (เฉพาะรายการที่มีใบเสร็จ)
 2. เพิ่มประเภทเงื่อนไข “ค่าว่าง” โปรแกรมจะไม่กรองข้อมูล (เฉพาะรายการที่ไม่มีใบเสร็จ)
 3. Default ประเภทเงื่อนไข เป็น “เท่ากับ” หากไม่ระบุค่า โปรแกรมจะดึงข้อมูลมาทั้งหมด ทั้งรายการที่มีใบเสร็จและไม่มีใบเสร็จ
 4. BUG-1-1

3 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขรายงานใบสำคัญจ่ายให้แสดงรายการบัญชีตามรายละเอียดที่บันทึกและแก้ไขการบันทึกข้อมูลเดบิตให้ถูกต้อง
4 ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขหน้าจอบันทึกแก้ไขราคารายการ ให้สามารถบันทึกราคาสั่งซื้อได้ง่ายขึ้น

BUG-4-1

5 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขรายงานใบสำคัญจ่าย ให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง

BUG-5-1

6 ระบบบัญชีลูกหนี้ แก้ไขหน้าจอผ่านรายการรับเงิน โดยปรับคอลัมน์จำนวนเงินให้แสดงหน่วยทศนิยมด้วย

BUG-6-1

7 ระบบบัญชีลูกหนี้ แก้ไขหน้าจอบันทึกรายละเอียดลด/เพิ่มหนี้ กรณีที่ลบส่วนลดแล้วกดบันทึก โปรแกรมจะต้องไม่คำนวณส่วนลดให้

BUG-7-1

8 ระบบบัญชีลูกหนี้ แก้ไขหน้าบันทึกรายการวางบิล กรณีไม่สามารถอ้างถึงใบลดหนี้ได้เมื่อเลือกใบแจ้งหนี้ที่เป็นติดลบ

BUG-8-1

9 ระบบบัญชีลูกหนี้ แก้ไขหน้าบันทึกรายการลด/เพิ่มหนี้ กรณีไม่มีการกำหนดส่วนลด หรือกำหนดส่วนลดเองแล้วไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้

BUG-9-1

10 ระบบบัญชีลูกหนี้ แก้ไขหน้าจอบันทึกใบเสร็จรับเงิน กรณีไม่สามารถอ้างถึงใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ผ่านรายการได้

BUG-10-1

11 ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขหน้าจอบันทึกขายสินค้า(Van sales) โดยเพิ่มให้สามารถบันทึกรหัสแผนกได้

BUG-11-1

12 ระบบบัญชีลูกหนี้ แก้ไขหน้าจอบันทึกรายการรับเงิน กรณีหน้าจอแสดงยอดจำนวนเงินไม่ถูกต้อง

BUG-12-1

13 ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขหน้าจอข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง กรณีเพิ่มสินค้าใหม่ แล้วแก้ไข Multi location ไม่ได้

BUG-13-1

14 ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขรายงานการขายและรับคืนสินค้า กรณีไม่ได้เลือกรหัสลูกค้า ให้มีข้อความแจ้งเตือนก่อนพิมพ์รายงานเสมอ

BUG-14-1

15 ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขรายงานตรวจสอบรายการแจ้งหนี้กรณีจำนวนเงินแสดงไม่ถูกต้อง

BUG-15-1

16 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขหน้าจอบันทึกรายการจ่ายเงิน กรณีบันทึกรายการที่เป็น WHT ให้เปิดฟิลด์สำหรับบันทึกเฉพาะยอดฐานภาษี และข้อมูลส่วนของภาษีหัก ณ ที่จ่าย

BUG-16-1

17 ระบบบัญชีทั่วไป แก้ไขหน้าจอสอบถามงบทดลอง กรณียอดยกไปฝั่งเดบิตและเครดิตแสดงยอดไม่ตรงกัน

BUG-17-1

18 ระบบควบคุมการผลิต แก้ไขหน้าจอยกเลิกรายการผ่านรายการปิดคำสั่งผลิต ให้ทำงานได้ถูกต้อง

BUG-18-1

Go Top

Posted in ECONS SC Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*