ECONS V2.13E Rvs 650011 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 650011 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 1 หัวข้อหลัก ดังนี้


แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขการพิมพ์หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้รองรับการกำหนดเลขที่หนังสือรับรอง 12 ตัวอักษร

ECON-1


โดยแก้ไขหน้าจอที่เกี่ยวข้องดังนี้
 1. หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ก่อนผ่านรายการ) (ระบบบัญชีเจ้าหนี้ -> STDAP6040)
 2. หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ก่อนผ่านรายการ) (ระบบเงินทดรองจ่าย -> STDAV6015)
 3. หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ก่อนผ่านรายการ) (ระบบเงินสดย่อย -> STDPC6009)
 4. หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ระบบบัญชีเจ้าหนี้ -> STDAP637)
2 ระบบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร แก้ไขหน้าจอยกเลิกรายการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ให้แสดงมูลค่าที่ทำการกระทบยอดให้ถูกต้อง รองรับการกำหนดเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบที่ทาง “ผู้จ่าย” ทำการชำระภาษีให้แทน “ผู้มีเงินได้”

ประเภทเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 1. หัก ณ ที่จ่าย
 2. ออกให้ตลอด
 3. ออกให้ครั้งเดียว
 4. ออกภาษีให้
 5. อื่นๆ

ECON-2


ตัวอย่างแสดงมูลค่าในหน้าจอยกเลิกรายการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 1. กรณีกำหนดประเภทเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นเงื่อนไขที่ “1 – หัก ณ ที่จ่าย” (หักภาษีจากรายได้ของผู้มีเงินได้)

  ECON-3


 2. กรณีกำหนดประเภทเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นเงื่อนไขที่ “2 – 5” (ผู้นำส่งภาษีจะชำระภาษีให้แทน โดยไม่หักรายได้จากผู้มีเงินได้)

  ECON-4


 3. หน้าจอยกเลิกรายการกระทบยอดหลังจากทำการกระทบยอดเงินฝากไปแล้ว

  ECON-5


  • เลขที่ใบสำคัญ “12PV00038EE” จะเป็นใบสำคัญจ่ายที่กำหนดเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นเงื่อนไข ที่ 1
  • เลขที่ใบสำคัญ “12PV00039EE” จะเป็นใบสำคัญจ่ายที่กำหนดเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นเงื่อนไข ที่ 2-5
3 ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขเงื่อนไขการกำหนดค่าเริ่มต้นให้รหัสคลัง และสถานที่เก็บสินค้า หน้าจอบันทึกคำสั่งขาย ใน Tab “2 .การบันทึกรายละอียดการขายสินค้า”

ECON-6


 • กรณีที่กำหนดรหัสคลังสินค้าใน Tab “1.3.ชื่อ-ที่อยู่และข้อมูลจัดส่ง” ให้กำหนดค่าเริ่มต้นของคลังสินค้าใน Tab “2 .การบันทึกรายละอียดการขายสินค้า” ส่วน สถานที่เก็บจะเป็นค่าว่างให้ user กำหนดเอง

ECON-7


Tab 1.3. ชื่อ -ที่อยู่และข้อมูลจัดส่ง


 • กรณีที่ไม่ได้กำหนดรหัสคลังสินค้าใน Tab “1.3.ชื่อ-ที่อยู่และข้อมูลจัดส่ง” กรณีที่มีการระบุรหัสสินค้า ให้กำหนดค่าเริ่มต้นของคลัง และสถานที่เก็นสินค้า ใน Tab “2 .การบันทึกรายละอียดการขายสินค้า” ตามข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง (ระบบสินค้าคงคลัง -> B.แฟ้มข้อมูลหลักระบบงาน -> A.-ข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง)

ECON-8


หน้าจอข้อมูลหลักสินค้าคงคลังในส่วนของการกำหนดรหัสคลัง – สถานที่เก็บ


 • กรณีที่ค่าใช้จ่าย (ลำดับรายการขึ้นต้นด้วย “BXP” ) จะกำหนดค่าเริ่มต้นของคลัง และสถานที่เก็นสินค้า ใน Tab “2 .การบันทึกรายละอียดการขายสินค้า” เป็นค่าว่าง

Go Top

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*