จดหมายข่าว ECONS : ธันวาคม 2561
ECONSNEWS1261
 

เรียน BBS Valued Customer,

 

บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

 
 
 
 

  ECONS_logo

  Update Feature in ECONS Version 2.13E
  ECONS V2.13E Rvs 610012 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 8 รายการ ดังนี้

   
   

  • ปรับปรุงจอภาพบันทึกข้อมูลหลักลูกหนี้ และข้อมูลหลักเจ้าหนี้ – ระบบบัญชีลูกหนี้ และเจ้าหนี้ (AR,AP) : สามารถค้นหาเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีและสาขาที่ได้
  • เพิ่มจอภาพปรับแผนการผลิต – ระบบการวางแผนการผลิต (PL)
  • ปรับปรุงจอภาพการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร – ระบบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (BR)
  • ปรับปรุงจอภาพบันทึกแก้ไขเลขที่ใบกำกับภาษี – ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP)
  • ปรับปรุงจอภาพบันทึกแก้ไขการจ่ายเงิน – ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP)
  • ปรับปรุงการแจ้งเตือนการอนุมัติรายการขอซื้อใน MERQry
  • เพิ่มการกำหนดกลุ่มเอกสารให้สามารถ Running เลขที่เอกสารได้สูงสุดถึง 12 Digit – ระบบ CS, ES
  • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  BySideV109.1

  Update Feature in BySide
  BySide Version 1.48 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้

   

  • ปรับปรุงรายงานสถานะคำสั่งผลิต – ระบบควบคุมการผลิต (SF)
  • ปรับปรุงรายงานใบสั่งซื้อคงค้าง – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO)
  • ปรับปรุงรายงานบัญชีสรุปยอดสินค้าคงเหลือ – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC)
  • ปรับปรุงรายงานบัญชีแยกประเภท – ระบบบัญชีทั่วไป (GL)
  • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก