ECONS V2.13E Rvs 610012 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610012 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 8 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

ปรับปรุงจอภาพบันทึกข้อมูลหลักลูกหนี้ และข้อมูลหลักเจ้าหนี้ – ระบบบัญชีลูกหนี้ และเจ้าหนี้ (AR,AP)

สามารถค้นหาเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีและสาขาที่ได้

เพิ่มจอภาพปรับแผนการผลิต – ระบบการวางแผนการผลิต (PL)

เดิมการปรับแผนการผลิตจะทำได้ที่ละรหัสสินค้าเท่านั้นโดยทำการประมวลที่จอภาพการวางแผนตารางการผลิต ใน Version นี้ได้เพิ่มจอภาพปรับแผนการผลิตเพื่อให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขการปรับแผนการผลิตได้มากกว่า 1 รหัสสินค้า

ปรับปรุงจอภาพการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร – ระบบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (BR)

เพิ่มให้สามารถคลิกจัดเรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก หรือมากไปน้อยได้ ที่คอลัมน์ วันที่ใบสำคัญ, เลขที่ใบสำคัญ และเลขที่เช็ค

ปรับปรุงจอภาพบันทึกแก้ไขเลขที่ใบกำกับภาษี – ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP)

เพิ่มให้สามารถแก้ไขสาขาที่ได้

ปรับปรุงจอภาพบันทึกแก้ไขการจ่ายเงิน – ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP)

เพิ่มให้สามารถคลิกเลือกสถานะการพิมพ์เช็คจ่ายได้ที่ ส่วนของจอภาพอนุม้ติใบสำคัญจ่าย เพิ่มการทำงานให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ปรับปรุงการแจ้งเตือนการอนุมัติรายการขอซื้อใน MERQry

MERQry ปรับปรุงให้มีการแจ้งเตือนการอนุมัติหรือไม่อนุมัติรายการขอซื้อไปยังผู้ใช้งานในระบบ ECONS ทำให้ผู้ใช้สามารถรับทราบสถานะได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
และได้ปรับปรุงการแจ้งเตือนที่ Mobile กรณีมีข้อความเข้าทำให้ผู้ใช้สามารถรับทราบข่าวสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเช่นกัน

เพิ่มการกำหนดกลุ่มเอกสารให้สามารถ Running เลขที่เอกสารได้สูงสุดถึง 12 Digit – ระบบ CS, ES

เพิ่มการกำหนดกลุ่มเอกสารให้สามารถ Running เลขที่เอกสารจากเดิม 8 Digit ได้สูงสุดถึง 12 Digit ซึ่งปรับทั้งจอภาพและรายงานที่เกี่ยวข้องสามารถกำหนดกลุ่มเอกสารให้ Running ได้ถึง 12 Digit และแสดงข้อมูลเอกสาร 12 Digit

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 เงินทดรองจ่าย แก้ไขจอภาพเบิกเงินทดรอง ให้สามารถแก้ไขประเภทการเบิกได้
2 บัญชีเจ้าหนี้ จอภาพบันทึกรายการจ่าย แก้ไขการตรวจสอบเลขที่เอกสารซ้ำกรณีผู้ใช้ทำการบันทึกเลขที่ด้วยตนเอง

Back

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , , , , ,