ECONS V2.13E Rvs 620006 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620006 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

ปรับปรุงรายงานใบสำคัญรับเงิน และรายงานใบเสร็จรับเงิน – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR)
ปรับส่วนของ Lookup การค้นหาเลขที่ใบสำคัญรับ และใบเสร็จรับเงิน ให้สามารถค้นหาชื่อลูกค้าได้

Back

ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการรับคืนสินค้า(กำหนดเลขที่รับคืน) – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO)
ปรับส่วนของ Lookup ลำดับที่ของสินค้าที่ต้องการรับคืน เพิ่มคอลัมน์คำอธิบายสินค้า และจำนวนส่งสินค้า, จำนวนรับคืน, จำนวนสุทธิ เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงจำนวนที่เคยส่งสินค้า, จำนวนที่รับคืนก่อนหน้า (ถ้ามี) และจำนวนสุทธิที่สามารถรับคืนได้

Back

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ควบคุมการจัดซื้อ แก้ไขจอภาพนำเข้าข้อมูลการรับสินค้าจาก MInT กรณีที่ใช้ราคา Invoice ในการคำนวณต้นทุน ให้สามารถ Generate ใบรับสินค้าได้
2 ควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขปัญหาการคำนวณต้นทุนไม่ถูกต้องของจอภาพประมวลผลปรับปรุงเบื้องต้น และจอภาพประมวลผลใหม่(ตามรหัสสินค้า) กรณีรายการรับคืนสินค้าที่อ้างถึงคำสั่งขายที่ Prelim แล้วหรือที่ประมวลผลปรับปรุงบัญชีสินค้าคงคลังไปแล้ว
3 ควบคุมการจัดจำหน่าย จอภาพผ่านรายการตั้งลูกหนี้ แก้ไขปัญหาการผ่านรายการแล้วข้อมูลบันทึกประเภทการคำนวณภาษีแบบ Include Vat และ Exclude Vat ไม่ถูกต้อง
4 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขจอภาพรับคืนสินค้า กรณีเพิ่ม Item ให้ทำการบันทึกวันที่ ARRTN.RTNDATE ตาม ARRTNH.RTNDATE
แก้ไขจอภาพผ่านรายการรับคืนสินค้า ให้ใช้รหัสภาษีจากใบแจ้งหนี้ที่อ้างถึง และให้บันทึกรายการความเคลื่อนไหวสินค้าตามเวลาจริง
5 ควบคุมการจัดจำหน่าย ยกเลิกผ่านรายการตั้งลูกหนี้ (Van Sales) แก้ไขปัญหากรณีรายการตั้งลูกหนี้มีส่วนลด By Item เมื่อทำการยกเลิกกลับมาให้โปรแกรมสร้างรายการส่วนลดให้ถูกต้อง

Back

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*