ECONS V2.13E Rvs 620005 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620005 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

ปรับปรุงเมนูบันทึกรายการวางบิล – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR)
ปรับปรุง Lookup ค้นหาเลขที่ใบแจ้งหนี้ โดยการเปลี่ยนคอลัมน์เลขที่อ้างถึงเป็นเลขที่ใบกำกับภาษี เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานมากยิ่งขึ้น

Back

เพิ่มการกำหนดกลุ่มเอกสารให้สามารถ Running เลขที่เอกสารได้สูงสุดถึง 12 Digit – ระบบ CO
เพิ่มการกำหนดกลุ่มเอกสารให้สามารถ Running เลขที่เอกสารจากเดิม 8 Digit ได้สูงสุดถึง 12 Digit ซึ่งปรับทั้งจอภาพและรายงานที่เกี่ยวข้องสามารถกำหนดกลุ่มเอกสารให้ Running ได้ถึง 12 Digit และแสดงข้อมูลเอกสาร 12 Digit

Back

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 9 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ควบคุมการผลิต แก้ไขจอภาพผ่านรายการเบิกวัตถุิดิบ เนื่องจากผ่านรายการเลขที่รายการเดียวกันพร้อมกัน 2 เครื่อง พบว่าโปรแกรมจะบันทึกรายการเคลื่อนไหว Double
2 เงินทดรองจ่าย จอภาพบันทึกการเคลียร์เงินทดรอง แก้ไขเลขที่หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายให้รองรับ 12 Digits ได้แก่
3 เงินสดย่อย จอภาพบันทึกเบิกเงินสดย่อยและจอภาพการอนุมัตเบิกชดเชย แก้ไขเลขที่หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย และเลขที่ใบสำคัญจ่าย ให้รองรับ 12 Digits พร้อมทั้งแก้ไขเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถระบุเลขที่ได้ด้วยตนเอง
4 ควบคุมการจัดซื้อ แก้ไขจอภาพยกเลิกการรับสินค้า เมื่อทำการยกเลิกให้ทำการลบข้อมูลการอ้างอิงรหัสโครงการด้วย
5 บัญชีทั่วไป แก้ไขรายงานแสดงรายการบัญชี STDGL6003 ไม่แสดงยอดยกมา และไม่แสดงมูลค่า DB,CR
6 บัญชีเจ้าหนี้ จอภาพผ่านรายการตั้งเจ้าหนี้ แก้ไขไม่ให้รายการที่ไม่ระบุรหัสสถาที่ผ่านรายการได้ โดยจะไม่แสดงรายการให้เลือกที่จอภาพ
7 ควบคุมการผลิต จอภาพบันทึก/แก้ไขเวลาประจำวัน แก้ไขปัญหาการพิมพ์รายงานแล้วไม่สามารถเข้าหน้า Printer Setup ได้
8 ควบคุมการจัดซื้อ จอภาพบันทึกรายการรับสินค้า แก้ไขกรณีกดปุ่ม Copy รายการรับแล้วทำการบันทึกทันทีให้โปรแกรมแจ้งข้อความกรณีรับเกินจำนวนสั่งซื้อ
9 ควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขจอภาพประมวลผลปรับปรุงเบื้องต้น และจอภาพ Recalculate Preliminary กรณีกำหนดประเภทบัญชีเป็น D-Periodic เมื่อทำการประมวลผลโปรแกรมจะต้องไม่ทำการสร้างรายการบัญชี

Back

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*