ECONS V2.13E Rvs 610011 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610011 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการส่งคืนสินค้า – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO)
เพิ่มให้สามารถบันทึกรายการส่งคืนสินค้าด้วย Barcode หรือ QR Code ได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ทำการกำหนดเลขที่รายการส่งคืนสินค้า
2. กดปุ่ม ส่งคืนด้วย Barcode หรือ QR Code
3. ยิงคำสั่ง rcdno เพื่อเลือกเลขที่ใบรับสินค้าที่ต้องการส่งคืน
4. ยิง ฺBarcode หรือ QR Code ของสินค้าที่ต้องการส่งคืน พร้อมระบุจำนวนที่ต้องการส่งคืน
5. ต้องการลบสินค้าบางรายการให้คลิกเลือกรายการที่ต้องการลบแล้ว ยิงคำสั่ง delete
6. ต้องการยกเลิกการบันทึกทั้งหมด ยิงคำสั่ง cancel
7. ต้องแก้ไขจำนวนส่งคืน ให้คลิกเลือกรายการที่ต้องการแล้ว ยิงคำสั่ง qty
9. ต้องการบันทึกรายการ ยิงคำสั่ง save
โปรแกรมจะทำการสร้างรายการส่งคืนสินค้าให้อัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถไประบุคลังที่จ่ายออก และทำการผ่านรายการได้ตามปกติ

เพิ่มการกำหนดกลุ่มเอกสารให้สามารถ Running เลขที่เอกสารได้สูงสุดถึง 12 Digit – ระบบ SF, PL
เพิ่มการกำหนดกลุ่มเอกสารให้สามารถ Running เลขที่เอกสารจากเดิม 8 Digit ได้สูงสุดถึง 12 Digit มีจอภาพที่สามารถกำหนดกลุ่มเอกสารให้ Running ได้ถึง 12 Digit ดังนี้✤ ระบบ PL
1. การวางแผนตารางการผลิต
2. สร้างคำสั่งผลิต
3. วางแผนความต้องการวัตถุดิบ
4. ตรวจสอบตารางการผลิต

✤ ระบบ SF
1. บันทึกคำสั่งผลิต
2. บันทึกเบิกวัตถุดิบ
3. บันทึกรับคืนวัตถุดิบ
4. บันทึกเวลาประจำวัน
5. บันทึกปิดคำสั่งผลิต

ปรับปรุงการตรวจสอบสถานะของรายการขอซื้อใน MERQry
MERQry ปรับปรุงการแสดงใบขอซื้อให้แยกหมวดหมู่ของใบขอซื้อที่รออนุม้ติ และใบขอซื้อที่อนุมัติแล้ว เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบรายการขอซื้อที่รออนุมัติ และรายการขอซื้อที่อนุมัติแล้ว
และเพิ่มให้แสดงจำนวนรายการขอซื้อของแต่ละผู้ขาย ดังรูป

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 9 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 บัญชีลูกหนี้ แก้ไขรายงานภาษีขาย โดยเพิ่มให้แสดง Vat 0 แยกคอลัมน์ และแสดงยอดรวมของแต่ละหน้า
2 ควบคุมการจัดซื้อ แก้ไขจอภาพผ่านรายการ Invoice ให้สามารถใช้เครื่องมือเลื่อน Record ที่ Toolbar ได้ และเพิ่มคอลัมน์ให้แสดงกลุ่มเอกสารใบแจ้งหนี้ที่ปุ่มอนุมัติรายการ Invoice
3 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขจอภาพบันทึกรายการส่งสินค้า กรณี New ใบส่งสินค้าใหม่ให้โปรแกรมไป Focus ที่ฟิลด์ รหัสกลุ่มเอกสาร
4 ควบคุมการจัดซื้อ แก้ไขปัญหาการพิมพ์ใบขอซื้อเป็น PDF เพื่อนำส่งผ่าน ANS พบว่าบางครั้งจะหา File PDF เพื่อ Attach File ไม่ได้ หรือบางครั้ง PDF ก็ไม่แสดงข้อมูลใดๆ
5 วางแผนการผลิต แก้ไขจอภาพการวางแผนตารางการผลิต ไม่ให้แสดงรายการใบสั่งผลิตที่เป็น PO ประเภทจ้างผลิต
6 ควบคุมการผลิต แก้ไขจอภาพปิดคำสั่งผลิตหลายสถานที่เก็บ ดังนี้
1. ให้ Support กรณีรับสินค้าเข้าคลังและสถานที่เก็บเดียวกัน แต่แตกต่างสถานะ
2. กรณีที่กำหนดข้อมูลการจัดเก็บ Multi Location เป็น Y จอภาพจะต้องปิดฟิลด์ LOT และวันที่หมดอายุ ไม่ให้บันทึก
7 ควบคุมการผลิต แก้ไขจอภาพผ่านรายการปิดคำสั่งผลิต กรณีเป็นสินค้าพลอยได้ ให้โปรแกรมบันทึกประวัติความเคลื่อนไหวสินค้าเป็นประเภท IR-MO
8 ควบคุมการจัดซื้อ แก้ไขจอภาพบันทึกรายการสั่งซื้อ เพิ่มการตรวจสอบการกำหนดรหัสบัญชีของแต่รายการสั่งซื้อเสมอ
9 บัญชีลูกหนี้ แก้ไขจอภาพบันทึกรายการลด/เพิ่มหนี้ ไม่ให้แสดงรายการที่ผ่านรายการไปแล้ว

Back

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*