ECONS V2.13E Rvs 600006 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600006 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

ปรับปรุงจอภาพบันทึก/แก้ไขเวลาประจำวัน 2 – ระบบควบคุมการผลิต (SF)
มีรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้
1. ปรับวิธีการกรอกข้อมูลตาม จากเดิมจะเลือกการกรอกข้อมูลได้แบบเดียว Version นี้ปรับให้เลือกได้มากกว่า 1 แบบ ซึ่งโปรแกรมจะ Default ตามค่าที่เลือกไว้ไม่ว่าจะเลือกกี่แบบก็ตาม

2. ปรับการบันทึกรายการ ส่วนคอลัมน์กลุ่มค่าแรง เมื่อกดปุ่ม F4 ให้สามารถค้นหาชื่อได้
3. ปรับการบันทึกรายการ เพิ่มคอลัมน์ระบุเวลาเริ่มและเวลาเสร็จ เพื่อใช้คำนวณเวลาชั่วโมงการทำงานให้อัตโนมัติ

4. ปุ่ม F10-Post ที่เงื่อนไขเลขที่คำสั่งผลิตเริ่มต้น-สิ้นสุด เพิ่มคอลัมน์รหัสสินค้า และชื่อสินค้า เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลได้

ปรับปรุงจอภาพยกเลิกรายการบันทึกเวลา – ระบบควบคุมการผลิต (SF)
มีรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้
1. เงื่อนไขเลขที่คำสั่งผลิตเริ่มต้น-สิ้นสุด เพิ่มคอลัมน์รหัสสินค้า และชื่อสินค้า เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลได้
2. ปรับความเร็วในการคลิก Lookup เลขที่คำสั่งผลิตเริ่มต้น-สิ้นสุด
3. เงื่อนไขกลุ่มค่าแรง เพิ่มคอลัมน์ชื่อกลุ่มค่าแรง เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลได้

Back

ปรับปรุงจอภาพผ่านรายการเบิกวัตถุดิบ – ระบบควบคุมการผลิต (SF)

มีรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้
1. เพิ่มเงื่อนไขวันที่เบิกเริ่มต้น-สิ้นสุด เพื่อใช้คัดกรองข้อมูลตามวันที่เบิกได้
2. เพิ่มตารางแสดงรายการเบิกวัตถุดิบตามเงื่อนไขที่ระบุ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถคลิกเลือกรายการเบิกวัตถุดิบที่ต้องการได้

ปรับปรุงจอภาพผ่านรายการปิดคำสั่งผลิต – ระบบควบคุมการผลิต (SF)

มีรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้
1. เพิ่มเงื่อนไขวันที่ปิดคำสั่งผลิตจาก-ถึง เพื่อใช้คัดกรองข้อมูลตามวันที่ปิดคำสั่งผลิตได้
2. เพิ่มตารางแสดงรายการปิดคำสั่งผลิตตามเงื่อนไขที่ระบุ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถคลิกเลือกรายการปิดคำสั่งผลิตที่ต้องการได้

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 13 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 บัญชีลูกหนี้ จอภาพยกเลิกรายการตั้งลูกหนี้ (STDAR3070) กรณียกเลิกรายการลดหนี้ที่มี Type = I พบว่าไม่ลบรายการบัญชี
2 บัญชีลูกหนี้ จอภาพนำเงินฝากธนาคาร แก้ไข Lookup ใบเสร็จรับเงิน คอลัมน์ วันที่รับเงิน และจำนวนเงินรวม เป็นตัวอักษรปกติ
3 เงินสดย่อย จอภาพเบิกเงินสดย่อย แก้ไขดังนี้
1. แก้ไขไม่ให้ลบรายการเบิกเงินสดที่ Generate มาจากระบบเงินทดรอง
2. แก้ไขการแจ้งเตือนผู้ขอเบิกยังมียอดคงค้างเนื่องจากแจ้งเตือนไม่ถูกต้อง
3. แก้ไขการ Update วงเงินสดย่อยคงเหลือ เนื่องจากพบว่ามีปัญหาการบันทึกรายการเบิก โปรแกรม Update วงเงินสดย่อยคงเหลือไม่ถูกต้อง
4 เงินทดรองจ่าย มีรายละเอียดการแก้ไขจอภาพต่าง ๆ ดังนี้
1. จอภาพเบิกเงินทดรอง แก้ไขการแจ้งเตือนผู้ขอเบิกยังมียอดคงค้างเนื่องจากแจ้งเตือนไม่ถูกต้อง
2. จอภาพบันทึกการเคลียร์เงินทดรองแก้ไขการ Update วงเงินสดย่อยคงเหลือ กรณีจ่ายเพิ่มแบบเงินสดย่อย
5 ส่วนกลาง แก้ไขรายงานตรวจสอบสิทธิการใช้เมนู (SECNPMNU) ให้ Support กรณีกำหนดปิดระบบงานหลัก แต่ไม่ปิดรายการย่อย รายงานต้องไม่แสดงระบบงานหลักนั้น
6 ควบคุมการผลิต รายงานแสดงรายการวัตถุดิบ (STDSF6009) ไม่สามารถคลิก Lookup เลือกเงื่อนไขเลขที่คำสั่งผลิตเริ่มต้น-สิ้นสุดได้
7 ควบคุมการผลิต จอภาพบันทึก/แก้ไขเวลาประจำวัน 2 แก้ไขกรณีบันทึกโดยกำหนดการกรอกข้อมูลตามเลขที่ศูนย์การผลิตพบว่า Record แรกไม่ได้ Default ศูนย์การผลิตตามที่เลือกไว้
8 บัญชีทั่วไป ปรับความเร็วในการประมวลผลจอภาพจัดสรรยอดบัญชี
9 ควบคุมการผลิต จอภาพตรวจสอบความต้องการวัตถุดิบ แก้ไขกรณีบันทึกคำสั่งผลิตสินค้าเดียวกันแต่เลขที่โครงสร้างผลิตภัณฑ์ต่างกันและยังไม่ผ่านรายการอนุมัติการผลิต พบว่าจอภาพแสดงรายการวัตถุดิบโดยไม่ได้ Filter ตามเลขที่โครงสร้างผลิตภัณฑ์
10 ควบคุมคุณภาพ จอภาพจัดทำคำสั่งตรวจสอบ แก้ไขให้ทำการบันทึกคำอธิบายสินค้าด้วย
11 ควบคุมสินค้าคงคลัง จอภาพข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง แก้ไขกรณีบันทึกรหัสสินค้าใหม่โดยใช้วิธี Copy จากรหัสสินค้าเดิม โปรแกรมไม่เคลียร์ยอดสะสมของรหัสสินค้าเดิมให้ ได้แก่ฟิลด์ INV.YTDSLS, INV.YTDISS, INV.YTDRCT
12 ควบคุมสินค้าคงคลัง จอภาพยกเลิกรายการปรับปรุง แก้ไขกรณีกำหนดเงื่อนไขหมวดสินค้า, กลุ่มสินค้า แล้วมาเลือกรหัสสินค้าจะเกิด Err.
13 ต้นทุนการผลิต จอภาพสร้าง/ปรับต้นทุน แก้ไขปัญหาการประมวลผลกรณีเลือกช่วงรหัสสินค้าเกินกว่า 99,999 Item โปรแกรมจะ Err.

Back

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*