ECONS V2.13E Rvs 600004 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600004 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 7 รายการ ดังนี้
ECONS_logo

ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการรับเงิน – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR)

เพิ่มปุ่มพิมพ์รายงานใบเสร็จรับเงิน(STDAR6004) จากจอภาพบันทึกรายการรับเงิน โดยการเพิ่มรหัสข้อกำหนด AR-PRT006 แล้วอ้างถึงลำดับที่ของรายงานใบเสร็จรับเงินที่ เมนูการกำหนดข้อกำหนดหลักระบบงาน

ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายละเอียดขนส่ง – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR)

แก้ไข Lookup เงื่อนไขเลขที่ใบแจ้งหนี้เริ่มต้น – สิ้นสุด เพิ่มคอลัมน์เลขที่ใบส่งสินค้า เพื่อใช้ในการค้นหาและช่วยในการตรวจสอบข้อมูลได้

Back

ปรับปรุงจอภาพบันทึก/แก้ไขเวลาประจำวัน 2 – ระบบควบคุมการผลิต (SF)

แก้ไขการค้นหากลุ่มค่าแรง ให้สามารถค้นหาตามชื่อกลุ่มค่าแรงได้

เพิ่ม Feature การกำหนดรหัสผู้ขายจ่ายชำระ – ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP)

เพื่อการสั่งซื้อสินค้าจากหลาย ๆ Vendor แต่สามารถรวมใบแจ้งหนี้ไปที่ Vendor เดียว ดังนี้

1. จอภาพข้อมูลหลักผู้ขาย เพิ่มฟิลด์ให้กำหนดรหัสผู้ขายจ่ายชำระ
2. จอภาพรับสินค้า และจอภาพบันทึกรายการ Invoice เพิ่มฟิลด์ สร้างใบแจ้งหนี้ด้วยรหัสผู้ขายจ่ายชำระ ซึ่งจะเปิดให้ผู้ใช้กำหนดว่าต้องการสร้างหรือไม่สร้างใบแจ้งหนี้ด้วยรหัสผู้ขายจ่ายชำระ สำหรับฟิลด์นี้จะเปิดให้ระบุเฉพาะผู้ขายที่มีการกำหนดรหัสผู้ขายจ่ายชำระไว้เท่านั้น
3. เมื่อทำการผ่านรายการ Invoice รายการที่ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้เหมือนกันและระบุให้สร้างใบแจ้งหนี้ด้วยรหัสผู้ขายจ่ายชำระ โปรแกรมจะ Generate รายการตั้งเจ้าหนี้เป็นรายการเดียวด้วยรหัสผู้ขายจ่ายชำระ
4. ซึ่งการเก็บประวัติการสั่งซื้อจะยังคงเก็บตามรหัสเจ้าหนี้ที่สั่งซื้อ

ปรับปรุงจอภาพบันทึกการส่งสินค้า – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO)

ปรับปรุงวิธีบันทึกสถานที่เก็บสินค้าให้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนี้

1. จอภาพบันทึกการส่งสินค้า เมื่อทำการกดปุ่ม บันทึก/แก้ไขสถานที่เก็บ เข้าสู่จอภาพ บันทึก/แก้ไขสถานที่เก็บ
2. จากนั้นที่ Tab 1.ตารางแสดงรายการ ให้กดปุ่ม จ่ายออกจากสถานที่เก็บ เข้าสู่ตารางแสดงสถานที่เก็บ โปรแกรมจะแสดงเฉพาะคลังที่มีสินค้าคงเหลือมากกว่า 0
3. ที่จอภาพนี้ผู้ใช้สามารถคลิกเลือกคลังสินค้าที่ต้องการจัดส่งได้ครั้งละหลายคลัง และสามารถระบุจำนวนส่งของแต่ละคลังได้ จากนั้นกดปุ่ม OK โปรแกรมจะทำการ Generate รายการคลังสินค้าที่จัดส่งให้อัตโนมัติ

ปรับปรุงจอภาพปรับปรุงยอดสินค้าคงคลัง – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC)
ปรับปรุงวิธีบันทึกสถานที่เก็บสินค้าให้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนี้

1. จอภาพบันทึกรายการปรับปรุงสินค้า เมื่อทำการบันทึกรหัสสินค้าที่ต้องการปรับปรุงแล้ว
2. ให้ทำการกดปุ่ม บันทึก/แก้ไขสถานที่เก็บ โดยไม่ต้องกดปุ่มสร้างรายการใหม่ โปรแกรมจะเปิดหน้าต่าง ตารางแสดงสถานที่เก็บ
3. ที่จอภาพนี้ผู้ใช้สามารถคลิกเลือกคลังสินค้าที่ต้องการปรับปรุงได้ครั้งละหลายคลัง และสามารถระบุจำนวนสินค้าของแต่ละคลังได้ จากนั้นกดปุ่ม OK โปรแกรมจะทำการ Generate รายการคลังสินค้าที่ปรับปรุงให้อัตโนมัติ

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 6 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ควบคุมการจัดซื้อ จอภาพบันทึกรายการขอซื้อ แก้ไขไม่ให้บันทึกลำดับที่ซ้ำในใบขอซื้อเดียวกัน
2 เงินทดรองจ่าย แก้ไขจอภาพผ่านรายการเคลียร์เงินทดรอง กรณีจ่ายเพิ่มด้วยเงินสดย่อย การ Generate รายการเบิกเงินสดย่อยให้บันทึกข้อมูลรหัสผู้ขอเบิก, รหัสแหล่งเงินทุน, กลุ่มเอกสารเบิกเงินสดย่อย ตามที่กำหนดไว้ที่จอภาพเคลียร์เงินทดรอง
3 เงินสดย่อย แก้ไขจอภาพบันทึกเบิกเงินสดย่อย ให้ฟิลด์แหล่งเงินทุนเป็นฟิลด์ที่ต้องระบุก็ได้
4 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร แก้ไขจอภาพกระทบยอดเงินฝากธนาคาร โดยแก้ไขกรณีที่มีการทำตามขั้นตอนดังนี้
1. ทำการกระทบยอดเงินฝากไปแล้ว และมาทำการยกเลิกการกระทบยอดเงินฝากนั้น
2. จากนั้นมายกเลิกรายการรับเงินหรือจ่ายเงิน โดยทำการเปลี่ยนรหัสธนาคาร
3. จากนั้นไปทำการกระทบยอดเงินฝากอีกครั้ง โปรแกรมจะเกิด Err
5 ควบคุมการจัดจำหน่าย จอภาพบันทึกรายการส่งสินค้าทั้งแบบเดิม,แบบใหม่ แก้ไขไม่ให้มีการบันทึกรายการส่งสินค้า กรณีมีการบันทึกส่งสินค้าด้วยเลขที่คำสั่งขายและ Item เดียวกัน มากกว่า 1 รายการส่ง โดยเพิ่มให้โปรแกรมมีการตรวจสอบ 2 เรื่องคือ
1. ไม่ให้มีการกำหนดการปิดคำสั่งขายทั้ง 2 รายการ
2. ไม่ให้บันทึกรายการใหม่หลังวันที่ ที่บันทึกรายการส่งและกำหนดปิดคำสั่งขายไปแล้ว
6 ควบคุมการจัดจำหน่าย จอภาพประมวลผลส่งคืนสินค้า แก้ไขให้มีการตรวจสอบเลขที่ใบแจ้งหนี้ไม่ให้ซ้ำกับใบแจ้งหนี้ที่เคยใช้ไปแล้ว

Back

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*