จดหมายข่าว ECONS : พฤษภาคม 2563
ECONSNEWS0563
 

เรียน BBS Valued Customer,

 

บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

 
 
 
 

  BySideV109.1

  Update Feature in BySide
  BySide Version 1.65 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้
      • ระบบบัญชีเจ้าหนี้ เพิ่มเมนูรายงาน ทะเบียนใบรับรอง หักภาษี ณ ที่จ่าย
      • ระบบบริหารโครงการ ปรับหน้าบันทึกรหัสโครงการการดำเนินงานให้สามารถกำหนดกลุ่มเอกสาร เพื่อใช้กำหนดรหัสโครงการอัตโนมัติได้
      • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  ECONS_logo

  Update Feature in ECONS Version 2.13E
  ECONS V2.13E Rvs 630005 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้

   

  • ระบบบัญชีเจ้าหนี้ เพิ่ม Feature การบันทึกจ่ายเงินให้รองรับกรณีจ่ายเงินที่มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยกำหนดประเภทเงื่อนไขเป็นการออกภาษีให้แทน
  • ระบบบัญชีลูกหนี้ ปรับการแสดงผล รายงานแสดงข้อมูลหลักลูกค้า ในเมนูข้อมูลหลักลูกค้า เพิ่มการแสดงผล ข้อมูลใน Tab “ข้อมูลอื่นๆ”
  • ระบบควบคุมการจัดซื้อ ปรับปรุงเมนูบันทึกใบสั่งซื้อ และบันทึกขอซื้อ ให้สามารถใช้อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินตามวันที่บันทึกรายการได้
  • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก