จดหมายข่าว ECONS : มีนาคม 2560
ECONSNEWS0360
 

เรียน BBS Valued Customer,

 

บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

 
 
 
 

  BySideV109.1

  Update Feature in BySide
  BySide Version 1.27 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้
      • เพิ่มรายงานตรวจสอบรายการตั้งเจ้าหนี้แสดงตามเลขที่บัญชี – ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP)
      • เพิ่มรายงานสรุปยอดขายสินค้า แยกตามลูกค้า – ระบบควบคุมการจำหน่าย (CO)
      • แก้ไขรายงานรายงานมูลค่าสินค้าคงเหลือตามสถานที่เก็บ – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง(IC)
      • เพิ่มจอภาพสร้างรายการยอดปรับปรุงจำนวนส่ง – ระบบควบคุมการจำหน่าย (CO)
      • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  ECONS_logo

  Update Feature in ECONS Version 2.13E
  ECONS V2.13E Rvs 600003 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 8 รายการ ดังนี้

   

  • ปรับปรุงจอภาพผ่านรายการตั้งหนี้ของเจ้าหนี้ – ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) : เพิ่มแสดงเลขที่ใบแจ้งหนี้
  • ปรับการบันทึกข้อมูล และการแสดงผลรายงานให้แสดงเลขที่ใบแจ้งหนี้ และใบกำกับภาษีได้ 30 Digit : ปรับปรุงเพิ่มเติมที่ระบบ AV, PC
  • ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการแจ้งหนี้ – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) : เพิ่มคอลัมน์วันที่ตั้งหนี้ที่ Lookup ค้นหาข้อมูล
  • ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการรับเงิน – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) : เพิ่มแสดงจำนวนรายการและยอดรวมทีปุ่ม Generate การรับเงิน
  • ปรับปรุงจอภาพบันทึกใบเสนอราคา และจอภาพสร้างคำสั่งขายและคำสั่งผลิต – ระบบกำหนดและจัดใบเสนอราคา (ES) : เพิ่มการกำหนดกลุ่มเอกสารสำหรับใช้ Running เลขที่คำสั่งขาย, คำสั่งผลิต
  • ปรับปรุงจอภาพรับสินค้าและบันทึกรายการ Invoice – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) : ให้แก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนได้
  • ปรับปรุงจอภาพยกเลิกรายการส่งสินค้า – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO)
  • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  article

   etaxinvoicebyemailstartrdetaxinvoicebyemailwebsitepowerpoint-tip-embed-fontsinventoryvaluationspreadsheetestimate_netprofit