จดหมายข่าว ECONS : เมษายน 2563
ECONSNEWS0463
 

เรียน BBS Valued Customer,

 

บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

 
 
 
 

  ECONS_logo

  Update Feature in ECONS Version 2.13E
  ECONS V2.13E Rvs 630004 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้

   
   

  • เมนูกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เพิ่มให้สามารถค้นหาข้อมูลตามเลขที่เช็คได้
  • เมนูบันทึกรายการปรับปรุงยอดสินค้าคงคลัง เพิ่มปุ่มลบเอกสารทั้งใบ
  • ปรับรายงานตรวจสอบใบแจ้งหนี้แบบสรุป เพิ่ม column แสดงยอดรวมถาษี,จำนวนเงิน(ไม่รวมภาษี)และจำนวนเงินรวมในใบแจ้งหนี้ที่เป็นสกุลเงินหลักของระบบ
  • ปรับปรุงระบบงานจัดซื้อให้รองรับการกำหนดเลขที่เอกสาร 12 ตำแหน่ง (ปรับปรุงเฉพาะในส่วนของการจัดทำใบขอซื้อ,การจัดทำใบสั่งซื้อ,การรับสินค้า และการบันทึกรายการใบแจ้งหนี้)
  • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  BySideV109.1

  Update Feature in BySide
  BySide Version 1.64 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้

   

  • เพิ่มแสดงต้นทุนมาตรฐานในรายงานตรวจสอบโครงสร้างสินค้าแบบ Organization Chart
  • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก