ECONS V2.13E Rvs 640005 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 640005 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 3 หัวข้อหลัก ดังนี้

 

ระบบเงินทดรองจ่าย ปรับการส่งชื่อผู้ขอเบิกและชื่อผู้ขอเคลียร์เงินทดรอง ไปยังระบบเจ้าหนี้

ปรับการทำงานของระบบเงินทดรองจ่าย(AV) ในเมนูการประมวลผลเบิกเงินทดรอง และประมวลผลเคลียร์เงินทดรองในกรณีที่เป็นการจ่ายเงินด้วยเช็ค หรือเงินโอนธนาคาร เมื่อส่งข้อมูลไปยังระบบบัญชีเจ้าหนี้ให้ส่งชื่อผู้ขอเบิก (ลูกหนี้เงินทดรอง) ไปด้วย

 

ระบบเงินทดรองจ่าย(AV)
 

เมื่อการประมวลผลเบิกเงินทดรอง หรือ ประมวลผลเคลียร์เงินทดรองแล้ว เบื้องต้นสามารถตรวจสอบข้อมูลชื่อผู้ขอเบิกได้ผ่านระบบบัญชีเจ้าหนี้ในเมนูดังนี้

   – เมนูตรวจสอบประวัติการจ่ายเงิน (ระบบบัญชีเจ้าหนี้->สอบถามข้อมูล->ตรวจสอบประวัติการจ่ายเงิน)

   – รายงานแสดงเช็คจ่ายและเงินโอนที่ยังไม่กระทบยอด (STDAP6047)

 

หมายเหตุ รายงานแสดงเช็คจ่ายและเงินโอนที่ยังไม่กระทบยอด เพิ่มการแสดงเครื่องหมาย “ * ” เพื่อให้ทราบว่าเป็นรายการเช็ค หรือเงินโอนธนาคารที่ส่งจากระบบเงินทดรองจ่าย

 

Go Top

 

ระบบควบคุมการผลิต ปรับใบสั่งผลิตให้รองรับกรณีที่คำสั่งผลิตนั้นไม่มีโครงสร้างสินค้า หรือขั้นตอนการผลิต

ปรับปรุงใบสั่งผลิต (STDSF6008) ในกรณีที่คำสั่งผลิตนั้นไม่มีการกำหนดโครงสร้างสินค้า หรือขั้นตอนการผลิต ให้สามารถพิมพ์ใบสั่งผลิตได้ตามปกติ (ให้มีข้อความแสดงให้เห็นชัดเจนในใบสั่งผลิตด้วย)

 

ปรับปรุงใบสั่งผลิต
 

Go Top

 

 

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 8 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดในเมนูประมวลผลตั้งเจ้าหนี้ ในกรณีที่บันทึกภาษีแบบหลายใบกำกับภาษี ดังนี้

1.กรณีที่เป็นรายการลดหนี้ คำนวณมูลค่าภาษีไม่ถูกต้อง ทำให้รายงานภาษีซื้อ(STDAP6011) แสดงมูลค่าภาษีเป็นบวก(เพิ่มหนี้)

2.แก้ไขกรณีมีข้อผิดพลาดในขณะที่ประมวลผล โปรแกรมไม่ยกเลิกรายการภาษีซื้อกลับมา ทำให้ไม่สามารถประมวลผลซ้ำอีกครั้งได้

 

บันทึกภาษีแบบหลายใบกำกับภาษี
 

*เมนูประมวลผลตั้งเจ้าหนี้ (ระบบบัญชีเจ้าหนี้ -> การตั้งเจ้าหนี้ -> ผ่านรายการตั้งหนี้)

 

2 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ เมนูตรวจสอบประวัติการจ่ายเงิน ปรับการแสดงชื่อเจ้าหนี้ให้แสดงชื่อตามข้อมูลที่บันทึกในเอกสารการจ่ายเงินจริง แทนการแสดงชื่อผู้ขายจากข้อมูลหลักผู้ขาย
 
ตรวจสอบประวัติการจ่ายเงิน
 

*เมนูตรวจสอบประวัติการจ่ายเงิน (ระบบบัญชีเจ้าหนี้ -> สอบถามข้อมูล -> ตรวจสอบประวัติการจ่ายเงิน)

3 ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง เมนูตรวจสอบข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง แก้ไขการแสดงผลคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องกับเลขที่เอกสารประเภทต่างๆ ให้สามารถรองรับเลขที่เอกสาร 12 digit
 
ตรวจสอบข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง
 

*เมนูตรวจสอบข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง (ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง->สอบถามข้อมูล->ตรวจสอบข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง)

4 ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง เมนูนำเข้าข้อมูลสินค้าจาก MInT เพื่อสร้างรายการโอนย้าย แก้ไขการทำงานของโปรแกรม โดยเมื่อมีการสร้างรายการโอนย้ายสินค้าด้วยการอ่าน QR Code ผ่าน ECONSMInT ถ้า QR Code มีการส่งสินค้าหรือเบิกวัตถุดิบออกไปบางส่วนแล้ว ให้จำนวนสินค้าที่โอนได้เป็นจำนวนที่หักการทยอยส่งหรือทยอยเบิกออกไปแล้ว
 

*เมนูนำเข้าข้อมูลสินค้าจาก MInT เพื่อสร้างรายการโอนย้าย (ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง -> รายการโอนย้ายสินค้า -> นำเข้าข้อมูลสินค้าจาก MInT)

5 ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขเมนูนำเข้าข้อมูลการจัดส่งสินค้าจาก MInT กรณีที่ QR Code นั้นมีการโอนย้ายคลังหรือสถานที่เก็บผ่าน MInT เมื่อนำ QR Code นั้นมายิงส่งสินค้าและมีการนำเข้าในระบบงาน ECONS คลัง–สถานที่เก็บที่ใช้จ่ายสินค้าออกจากคลังต้องเป็นข้อมูลตามที่มีการโอนย้ายล่าสุด

 

*เมนูนำเข้าข้อมูลการจัดส่งสินค้าจาก MInT (ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย -> การส่งสินค้า -> นำเข้าข้อมูลการจัดส่งสินค้าจาก MInT)

6 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ เมนูยกเลิกประมวลผลเบิก-รับคืนวัตถุดิบ ปรับการทำงานของโปรแกรมให้ยกเลิกเอกสารการเบิก หรือรับคืนวัตถุดิบนั้นๆได้ ก็ต่อเมื่อทุกรายการในเอกสารไม่มีข้อผิดพลาดแล้ว และในกรณีที่มีข้อผิพลาดในบางรายการ โปรแกรมจะต้องไม่อนุญาตให้ยกเลิกเอกสารนั้นๆ ได้
 
เมนูยกเลิกประมวลผลเบิก-รับคืนวัตถุดิบ
 

*เมนูยกเลิกประมวลผลเบิก-รับคืนวัตถุดิบ (ระบบควบคุมการผลิต -> ประมวลผลวัตถุดิบ -> ยกเลิกประมวลผลเบิก-รับคืนวัตถุดิบ)

7 ECONS MInT แก้ไขโปรแกรม MInT (Mobile Inventory Tracking) แก้ไขเมนูส่งสินค้า ให้อนุญาตทำรายการส่งสินค้าโดยสามารถ Scan QR Code ชนิดพาเลท ได้มากกว่า 1 TAG ในการบันทึกข้อมูลรอบเดียวกัน (เดิมการ Scan ส่งสินค้ารอบเดียวกันจะ Scan QRCODE ได้พาเลทเดียว)
 
Mobile Inventory Tracking
 
Mobile Inventory Tracking
 

8 ECONS MInT แก้ไขขั้นตอนการเบิกวัตถุดิบด้วยการ Scan QR Code ผ่าน MInT ให้สามารถยิง QR Code ที่เป็น Tag สินค้าได้โดยไม่ต้อง Scan QR Code คลังที่จะตัดเบิก
 
ขั้นตอนการเบิกวัตถุดิบด้วยการ Scan QR Code ผ่าน MInT
 

หมายเหตุ: ดูรายละเอียดโปรแกรม MInT (Mobile Inventory Tracking) >> คลิกที่นี้

Go Top

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*