ECONS V2.13E Rvs 620007 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 620007 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

ปรับปรุงจอภาพบันทึก/แก้ไขใบตรวจนับ – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC)

สามารถบันทึกรายการตรวจนับด้วยการอ่านจาก Barcode หรือ QR Code ได้

Back

ปรับปรุงจอภาพเคลื่อนย้ายสินค้าเข้าตรวจสอบ – ระบบควบคุมคุณภาพ (QM)

เพิ่มแสดงจำนวนที่สามารถจะเคลื่อนย้ายได้ และเพิ่มการตรวจสอบไม่ให้ทำการโอนย้ายสินค้าเกินจำนวนที่แสดง

Back

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 9 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขจอภาพผ่านรายการส่งสินค้า กรณีทำการบันทึกรายการส่งสินค้า Item เดียวแต่บันทึกมากกว่า 1 รายการในเลขที่ส่งเดียวกัน เมื่อผ่านรายการโปรแกรมบันทึกยอดส่งสินค้าไม่ถูกต้อง
2 บัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขรายงานใบสำคัญตั้งหนี้ (STDAP6007) ให้แสดงเลขที่ใบกำกับภาษีได้มากกว่า 1 เลขที่ กรณีทำการบันทึกภาษีแบบใบกำกับภาษีหลายใบ
3 บริหารระบบงาน แก้ไขจอภาพผู้ใช้ระบบงาน เนื่องจากโปรแกรมแสดงชื่อบริษัทไม่ถูกต้อง
4 บัญชีทั่วไป จอภาพบันทึกใบสำคัญ
1. แก้ไขกรณีทำการกำหนดเลขที่ใบสำคัญด้วยตนเองโปรแกรมไม่เปิดปุ่ม ดึงรายการจากรูปแบบ และดึงรายการจากเอกสารเดิม
2. แก้ไขการบันทึกรายการโดยการ ดึงรายการจากรูปแบบ ให้ทำการเรียงลำดับรายการตามรูปแบบที่บันทึกไว้
3. แก้ไขปัญหาการจัดพิมพ์รายงานใบสำคัญ จากปุ่ม พิพม์ใบสำคัญ ที่จอภาพไม่ได้
5 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขจอภาพยกเลิกรายการส่งสินค้า เนื่องจากบันทึกเวลาแก้ไขล่าสุดไม่ถูกต้อง โดยผู้ใช้ทำการยกเลิกจากนั้นไปแก้ไขรายการขาย ทำการบันทึกจะขึ้น Update conflict
6 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขจอภาพผ่านรายการรับคืนสินค้า เนื่องจากไม่สามารถเลื่อน Scroll Bar ลงได้
7 ควบคุมการผลิต แก้ไขจอภาพเปิดคำสั่งผลิต พบว่าเมื่อทำการประมวผลเปิดคำสั่งผลิตกรณีสินค้าดังกล่าวมีการเบิกวัตถุดิบที่อยู่ภายใต้การผลิตสินค้าจินตภาพ โปรแกรมทำการคำนวณความต้องการวัตถุดิบไม่ถูกต้อง
8 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขจอภาพบันทึกใบแจ้งหนี้ (Vansales) กรณีขายสินค้าชุดโปรแกรมตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือไม่ถูกต้อง
9 ควบคุมทรัพย์สินถาวร รายงานทะเบียนทรัพย์สิน เดิมจะไม่แสดงทรัพย์สินที่ค่าเสื่อมราคาเป็น 0 ใน Version นี้แก้ไขให้แสดงข้อมูลทรัพย์สินที่ยังไม่จำหน่ายทั้งหมด

Back

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*