ECONS V2.13E Rvs 610007 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610007 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

ปรับปรุงรายงานงบทดลอง – ระบบบัญชีทั่วไป(GL)
รายงานงบทดลอง (STDGL6006) ได้ปรับเพิ่มเงื่อนไขรหัสส่วนงานจาก – ถึง เพื่อช่วยในการคัดกรองข้อมูลส่วนงาน ทำให้สามารถตรวจสอบงบแยกตามส่วนงานได้ โดยผู้ใช้สามารถคลิกเลือกทั้งหมดหรือระบุเฉพาะส่วนงานที่สนใจได้

ปรับปรุงจอภาพการจ่ายเงิน – ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP)
ปรับปรุงจอภาพการสร้างรายการจ่ายอัตโนมัติ ให้สามารถกำหนดรายละเอียดหนังสือรับการหัก ณ ที่จ่าย ได้แก่ กลุ่มที่ใช้ในการ Running, เลขที่หนังือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย
แบบที่ใช้ยื่นรายการ และรหัสประเภทเงินได้พึงประเมิน โดยสามารถกำหนดแบบที่ใช้ยื่นรายการและรหัสประเภทเงินได้พึงประเมินแยกตามรายการที่ทำการจ่ายได้ ดังรูป

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 9 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 All แก้ไขโปรแกรมให้ตัด Space ด้านหน้าของข้อมูล Lot No. ออกในหน้าบันทึกต่าง ๆ ได้แก่ บันทึกปรับปรุงสินค้าคงคลัง, บันทึกโอนสินค้าระหว่างคบัง, บันทึกรับสินค้า(PO), บันทึกปิดคำสั่งผลิต, บันทึกรับคืนสินค้า, บันทึกเบิกวัตถุดิบ, บันทึกรับคืนวัตถุดิบ
2 บัญชทั่วไป แก้ไขหน้าจอบันทึกใบสำคัญทั่วไป กรณีปุ่มพิมพ์ใบสำคัญ ไม่ Active ให้กด
3 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขการยกเลิกการประมวลผลรายการรับคืนสินค้าที่เป็นการรับคืนเข้าสถานะสินค้าที่ Holdcode ไม่ใช่ค่าว่าง เช่น รับคืนสินค้าเข้าสถานะ H เมื่อประมวลผลยกเลิกพบว่าโปรแกรมไม่ลบรายการรับคืนนี้ออกจากประวัติการเคลื่อนไหวสินค้า และไม่หักยอดสินค้าคงเหลือออกจากคลัง
4 ควบคุมการผลิต แก้ไขจอภาพยกเลิกรายการปิดคำสั่งผลิต กรณีเป็นการรับสินค้าผลพลอยได้ เมื่อทำการยกเลิกให้ทำการลบประวัติการเคลื่อนไหวสินค้าด้วย
5 ควบคุมการจัดซื้อ แก้ไขจอภาพบันทึกรายการส่งคืนสินค้า ให้การกำหนดสถานะสินค้าไปอยู่ที่จอภาพจ่ายออกจากสถานที่เก็บ และเมื่อทำการประมวลผลให้โปรแกรมอ่านค่าสถานะสินค้าจากจอภาพจ่ายออกจากสถานที่เก็บ
6 ควบคุมการผลิต แก้ไขจอภาพลบคำสั่งผลิต ให้ทำการลบข้อมูล QR Code ด้วย
7 บัญชีลูกหนี้,เจ้าหนี้ แก้ไขจอภาพจอภาพตั้งลูกหนี้, จอภาพบันทึกลดหนี้, จอภาพบันทึกรับเงิน, จอภาพบันทึกจ่ายเงิน, จอภาพบันทึกตั้งเจ้าหนี้ กรณีกำหนด Deltran = T และเปิดจอภาพบันทึกค้างไว้ จากนั้นไปทำการประมวลผล โปรแกรมจะต้องไม่ให้ทำการบันทึกรายการดังกล่าวได้อีก
8 ควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขจอภาพสอบถามข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง ยอดยกมาแสดงไม่ถูกต้อง เนื่องจากไม่รองรับกรณีรายการเบิกจ่าย Tooling
9 ควบคุมการผลิต แก้ไขจอภาพบันทึกเวลาประจำวัน 1. แก้ไขกรณีเลือกข้อมูลโดยการกด F4 แล้ว record เลื่อนไป record แรก เสมอ
2. แก้ไขกรณีกด F4 แล้วใช้การ filter โปรแกรม ERROR

Back

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*