ECONS V2.13E Rvs 610004 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 610004 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

ปรับปรุงจอภาพเบิกวัตถุดิบ- ระบบควบคุมการผลิต (SF)

เดิมการเลือกเบิกวัตถุจากสถานที่เก็บโปรแกรมแสดงจำนวนสินค้าคงเหลือคงคลังเท่านั้น ใน Version นี้ปรับให้แสดงจำนวนสินค้ารอผ่านรายการ และจำนวนสุทธิ เพื่อให้ผู้ใช้ได้มีข้อมูลในการตัดสินใจในการเบิกจ่ายวัตถุดิบ

ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการรับสินค้า – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO)

เพิ่มให้แสดงคำอธิบายสินค้า 2

ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการขายสินค้า – ระบบควบคุมการขายสินค้า (CO)

ที่จอภาพบันทึกรายการขายสินค้า เพิ่มการเก็บข้อมูลกลุ่มพนักงานขายตามที่บันทึกไว้ที่ข้อมูลหลักพนักงานขาย โดยข้อมูลนี้จะจัดเก็บไว้ที่ประวัติการขายด้วยทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลกลุ่มพนักงานขายย้อนหลังได้ ทั้งนี้กรณีทำการรับคืนสินค้าที่อ้างถึงคำสั่งขายโปรแกรมก็จะจัดเก็บกลุ่มพนักงานขายตามคำสั่งขายที่อ้างถึงด้วย

ปรับปรุงการบันทึกข้อมูลการผลิต, ข้อมูลสาเหตุ Downtime – ระบบ Enhanced Shop Floor (EH)
เดิมข้อมูลศูนย์การผลิต, ข้อมูลรหัสพนักงาน, ข้อมูลสาเหตุการ Downtime มีปริมาณข้อมูลมาก ทำให้เสียเวลาค้นหารหัสที่ต้องการบันทึก จึงทำการปรับปรุงให้ฟิลด์ต่าง ๆ เหล่านี้จาก Combo Box เป็น Auto Complete Text File ซึ่งมีส่วนช่วยในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 11 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ควบคุมการผลิต ปรับความเร็วจอภาพบันทึกแก้ไขการใช้วัตถุดิบ
2 ควบคุมการผลิต ปรับความเร็วจอภาพปรับปรุงการผลิต
3 ควบคุมสินทรัพย์ถาวร แก้ไขปัญหาการยกเลิกรายการโอนย้ายทรัพย์สินไม่ได้ เนื่องจากตรวจสอบงวด/ปีบัญชีไม่ถูกต้อง
4 บัญชีเจ้าหนี้ จอภาพบันทึกรายการตั้งหนี้ แก้ไขปัญหาดังนี้
1. กรณีเมื่อบันทึกรายการเป็นเงินตราต่างประเทศ โปรแกรมจะฟ้องว่า “จำนวนเงินที่ตั้งหนี้เกินกว่าจำนวนเงินที่เปิด PO” เนื่องจากคำนวณมูลค่าไม่ถูกต้อง
2. แก้ไขให้สามารถบันทึกรายการที่มีมูลค่าเป็น 0 ได้
5 ควบคุมการผลิต แก้ไขจอภาพบันทึกคำสั่งผลิต เมื่อกดปุ่มค้นหาข้อมูลแล้ว Cursor ไม่ Focus ที่รายการแรก
6 ควบคุมการจัดจำหน่าย จอภาพบันทึกรายการส่งสินค้า แก้ไขปัญหาการประมวลผลรายการส่งสินค้าจากปุ่ม บันทึกส่งอัตโนมัติ ไม่ได้
7 ควบคุมการจัดซื้อ จอภาพบันทึกใบขอซื้อ แก้ไขไม่ให้ทำการบันทึกเลขที่ใบขอซื้อและลำดับที่ซ้ำกัน
8 ควบคุมการจัดจำหน่าย จอภาพผ่านรายการส่งสินค้า ปรับความเร็วในการตรวจสอบข้อผิดพลาดรายการส่งสินค้า
9 บัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขจอภาพบันทึกรายการจ่ายเงิน, จอภาพประมวลผลรายการจ่ายเงินและรายงานใบสำคัญจ่าย กรณีบันทึกจ่ายโดยอ้างถึงใบตั้งเจ้าหนี้ติดลบและใบตั้งเจ้าหนี้นั้นเป็นภาษีซื้อบริการและมี WHT ด้วย พบว่าแสดงคู่บัญชีไม่ถูกต้อง
10 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขจอภาพบันทึกส่งสินค้า กรณีส่งสินค้า Bundle เมื่อทำการ generate รายการจากปุ่ม ส่งสินค้าอัตโนมัติ หรือ บันทึกรายการละเอียดด้วยตนเอง จากนั้นเข้าไปแก้ไขและบันทึกสถานที่เก็บโปรแกรมจะขึ้น update conflict
11 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขจอภาพบันทึกรายการแจ้งหนี้ (Vansale) ระบบ CO เม่ื่อลบ Item สินค้า แล้วโปรแกรมไม่ลบข้อมูลสถานที่เก็บให้

Back

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*