ECONS V2.13E Rvs 600012 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600012 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการรับสินค้า – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO)

ปรับปรุง Lookup ลำดับที่ เพิ่มคอลัมน์แสดงคำอธิบายรายการ 2 และสามารถค้นหาได้

ปรับปรุงจอภาพปรับปรุงยอดสินค้าคงคลัง – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC)

กรณีมีการอ้างถึงรหัสโครงการดำเนินงาน เพิ่มให้แสดงชื่อโครงการดำเนินงานด้วย

ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการตั้งหนี้ (Van Sales) – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO)
เดิมฟิลด์มูลค่าภาษีขายเกิดจากระบบงานคำนวณมาให้และไม่เปิดให้แก้ไข เพื่อแก้ไขปัญหาการปัดเศษทศนิยมใน Version นี้จึงเปิดฟิลด์ให้สามารถแก้ไขมูลค่า Vat ได้ไม่เกิน 0.01

ปรับปรุงจอภาพการวางแผนตารางการผลิต และจอภาพปรับปรุงคำสั่งผลิต – ระบบการวางแผนการผลิต (PL)
ระบบ PL ปรับปรุงการวางแผนการผลิต ดังนี้
1. แก้ไขเมนู PL-D-A: การวางแผนตารางการผลิต
1.1 คอลัมน์จำนวนผลิต เพิ่มให้ดึงจำนวนการผลิตจากคำสั่งที่รอผลิตมารวมด้วย (ORDHOLD)
1.2 คอลัมน์จำนวนผลิต เปลี่ยนการตรวจสอบการลงคาบการผลิตในกรณีที่เป็นจำนวนผลิตเปลี่ยนจาการใช้วันที่ครบกำหนด เป็น วันที่ครบกำหนด + 1 วัน
1.3 ยกเลิกการใช้งาน ปุ่มปรับแผนการผลิต ซึ่งแต่เดิมปุ่มนี้จะทำการประมวลผลทุกคอลัมน์ในปุ่มเดียว ใน Version นี้ได้เพิ่มปุ่มเพื่อแยกการประมวลผลต่าง ๆ ดังนี้
        1.3.1 เพิ่มปุ่มปรับยอดขายและจำนวนผลิต เพื่อใช้สำหรับประมวลผลดึงยอดขาย และจำนวนผลิต
        1.3.2 เพิ่มปุ่มปรับแผนการผลิต เพื่อใช้ประมวลผลคอลัมน์แผนการผลิต และเพิ่มให้สามารถกำหหนดวันที่เริ่มปรับแผนได้
        1.3.3 เพิ่มปุ่มประมาณการขาย เพื่อใช้ประมวลผลคอลัมน์ประมาณการขาย และเพิ่มให้สามารถกำหนดวันที่เริ่มประมาณการได้
1.4 เพิ่มการแสดง Yield ในจอภาพ

2. แก้ไขเมนู PL-D-C: ปรับปรุงคำสั่งผลิต
2.1 แก้ไขการดึงจำนวนสั่งผลิตให้รวมคำสั่งที่รอผลิตด้วย (ORDHOLD)
2.2 เปลี่ยนการตรวจสอบการลงคาบการผลิตในกรณีที่เป็นจำนวนผลิตเปลี่ยนจาการใช้วันที่ครบกำหนด เป็น วันที่ครบกำหนด + 1 วัน
2.3 ยกเลิก Process การปรับแผนการผลิตและการดึงข้อมูลประมาณการขาย โดยที่จอภาพนี้ให้ทำการคำนวณเฉพาะปรับยอดขาย และจำนวนผลิตเท่านั้น

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ควบคุมการจัดซื้อ แก้ไขจอภาพบันทึกรายการสั่งซื้อ, จอภาพลบรายการสั่งซื้อและจอภาพยกเลิกรายการสั่งซื้อ หากนำไปอ้างอิงในรายการจ่ายเงินมัดจำแล้ว ไม่ให้ลบหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนเลขที่ใบสั่งซื้อได้
2 ระบบพื้นฐาน จอภาพกำหนดบริษัท แก้ไขฟิลด์สาขาที่ ให้สามารถบันทึกได้ 5 digit
3 ควบคุมการจัดจำหน่าย จอภาพผ่านรายการส่งสินค้า แก้ไขให้บันทึกฟิลด์ UserdefT1,T2 จากจอภาพส่งสินค้าไปเก็บไว้ที่จอภาพตั้งหนี้ และจอภาพยกเลิกผ่านรายการส่งสินค้าหากยกเลิกรายการก็ให้นำฟิลด์ UserdefT1,T2 กลับมาบันทึกที่จอภาพส่งสินค้าด้วย

Back

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*