BySide V.1.24 Release Note

BySide Version 1.24 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 6 รายการ ดังนี้

BySideV109.1

เพิ่มจอภาพบันทึกรหัสพื้นที่ขนส่ง – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO)

เพื่อใช้บันทึกค่าขนส่ง(ค่าขนส่งคิดรวมราคาขาย และค่าขนส่งจ่ายผู้ให้บริการ) ของแต่ละพื้นที่ขนส่งสินค้า สามารถแยกราคาขนส่งได้ตามน้ำหนัก และสถานที่ขึ้นสินค้า

ข้อมูลนี้จะนำไปใช้ในการคำนวณรวมกับราคาขายที่จอภาพบันทึกรายการขายสินค้า พร้อมเก็บเป็นประวัติค่าขนส่งเก็บไว้

และนำไปใช้ในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า เพื่อสร้างรายการตั้งเจ้าหนี้ค่าขนส่งสินค้าได้อัตโนมัติการกำหนดค่าขนส่ง สามารถกำหนดได้ดังนี้

1. คลังสินค้า ที่เป็นสถานที่ขึ้นสินค้า (กรณีมีหลายคลังสินค้าและแต่ละคลังมีผลทำให้ค่าขนส่งเปลี่ยน)

2. นน. (กก) ของสินค้าที่ใช้กำหนดราคาค่าขนส่ง

3. กำหนดค่าขนส่งขาย และค่าขนส่งจ่าย

4. รวมค่าขนส่งในราคาสินค้า หมายถึง ให้นำค่าขนส่งขายไปบวก(I) หรือไม่บวก(E) เพิ่มในราคาขายสินค้า
Back

เพิ่มจอภาพบันทึกข้อมูลหลักรถบรรทุก – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO)

เพื่อใช้บันทึกข้อมูลรถบรรทุกส่งของ ข้อมูลนี้จะนำไปใช้ระบุในรายการจัดส่งสินค้า และนำไปใช้ในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า เพื่อสร้างรายการตั้งเจ้าหนี้ค่าขนส่งสินค้าได้อัตโนมัติกำหนดรายละเอียดรถบรรทุก ดังนี้

1. ทะเบียนรถ, ชื่อรถ และขนาดรถ

2. รายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ ขนาดบรรทุก, ชื่อพนักงานขับรถ, ขนาดบรรทุกต่ำสุด-สูงสุด, จังหวัดที่จดทะเบียน, เส้นทางขนส่ง

3. กำหนดรหัสเจ้าของรถ คือรหัสเจ้าหนี้ เพื่อใช้ระบุเจ้าของรถบรรทุก และนำไปใช้ในการสร้างรายการตั้งเจ้าหนี้ค่าขนส่งสินค้า

4. กำหนดการตั้งจ่ายค่าขนส่ง กรณีกำหนด Y เมื่อผ่านรายส่งสินค้าโปรแกรมจะสร้างรายการส่งสินค้าไว้ที่จอภาพสร้างรายการใบแจ้งหนี้ค่าขนส่งเพื่อให้ผู้ใช้ทำการ Generate รายการใบตั้งหนี้ค่าขนส่งต่อไป และกรณีกำหนด N โปรแกรมจะไม่สร้างรายการดังกล่าวให้
Back

เพิ่มรายงานประวัติขาย(รวมเฉลี่ยส่วนลดท้ายบิล) – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO)

เป็นรายงานแสดงประวัติการขายสินค้าแยกตามสินค้า และแยกตามลูกค้า โดยคำนวณยอดขายที่หักส่วนลดท้ายบิลแล้ว

สำหรับส่วนลดท้ายบิลที่นำมาหักยอดขาย จะขึ้นอยู่กับการกำหนดให้โปรแกรมเฉลี่ยส่วนลดท้ายบิล(Y) หรือไม่เก็บข้อมูลเฉลี่ยส่วนลดท้ายบิล(N)

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ECONS V2.13E Rvs. 590012 หัวข้อปรับปรุงให้มีการบันทึกข้อมูลเฉลี่ยส่วนลดท้ายบิล)การแสดงผลรายงานประวัติการขาย แยกตามสินค้า

1. แสดงประวัติขายแยกตามสินค้า ซึ่งแต่ละสินค้าจะแยกเป็นข้อมูลใบกำกับภาษี และข้อมูลใบเพิ่มหนี้/ลดหนี้

2. แสดงรายการประวัติขายตามเลขที่ใบแจ้งหนี้ และใบเพิ่มหนี้/ลดหนี้

3. แสดงจำนวนส่งสินค้า และราคา/หน่วย ตามหน่วยลูกค้า

4. ส่วนลด เป็นยอดรวมของส่วนลด Item และส่วนลดท้ายบิล

5. สามารถกำหนดเงื่อนไข ให้รวมยอดหรือไม่รวมยอดของใบลดหนี้/เพิ่มหนี้เนื่องจากการปรับราคา


การแสดงผลรายงานประวัติการขาย แยกตามลูกค้า

1. แสดงประวัติขายแยกตามลูกค้า โดยแสดงรายการเป็นรายสินค้า

2. แสดงจำนวนขาย, จำนวนของแถม, จำนวนรับคืน และจำนวนขายสุทธิ

3. สำหรับคอลัมน์มูลค่าขาย เป็นยอดขายที่หักส่วนลด Item และท้ายบิลแล้ว

4. เพิ่มหนี้ เป็นยอดเพิ่มหนี้ประเภทราคา (P)

5. ลดหนี้/รับคืน เป็นยอดรับคืนสินค้า และยอดลดหนี้ประเภทราคา (P)

6. สามารถกำหนดเงื่อนไข ให้รวมยอดหรือไม่รวมยอดของใบลดหนี้/เพิ่มหนี้เนื่องจากการปรับราคา

7. แสดงต้นทุนขาย และต้นทุนรับคืน พร้อมคำนวณหากำไรขั้นต้น

Back

แก้ไขรายงานสินค้าค้างส่ง – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO)

เพิ่มให้แสดงวันที่กำหนดส่ง เพื่อสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลที่ค้างส่ง ดังรูป
Back

แก้ไขรายงานสถานะโครงการแบบสรุป – ระบบบริหารโครงการ

โดยแก้ไขรายงานทั้ง 2 ประเภทคือ รายงานสรุปโครงการ และรายงานสรุปโครงการแสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือระหว่างทำ มีรายละเอียด ดังนี้

1. แก้ไขการคำนวณมูลค่าโครงการ ให้คำนวณจาก Sum(ยอดหนี้)- Sum(หักเงินมัดจำ )

2. ส่วนของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มแสดงยอดรายการปรับปรุง IA และยอดตามใบตั้งหนี้ให้รวมยอดเฉพาะที่เป็นประเภท NON Inventory

3. เพิ่มการแสดงใบสั่งซื้อคงค้าง
Back

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 บัญชีลูกหนี้ รายงานการรับเงินมัดจำ แก้ไขไม่ให้แสดงรายการที่ทำการยกเลิกรายการประจำวันไปแล้ว
2 บริหารโครงการ รายงานทั้งหมดในระบบบริหารโครงการ แก้ไขไม่ให้แสดงรายการที่ทำการยกเลิกรายการประจำวันไปแล้ว
3 ควบคุมการผลิต แก้ไขรายงาน Material Variance Report กรณี Export เป็น Excel แล้วชื่อสินค้าไม่แสดง และเดิมการแสดงผลข้อมูลในรายงานจะคัดกรองให้แสดงรายการที่มีวันที่ปิดน้อยกว่าวันที่ทำ Prelim ได้แก้ไขให้แสดงรายการกรณีที่วันที่ปิดเท่ากับวันที่ Prelim ด้วย

Back

Posted in BySide Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*