ECONS V2.13E Rvs 580003 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 580003 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 580003 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้

ปรับปรุงจอภาพ บันทึก/แก้ไข เวลาประจำวัน 2 – ระบบควบคุมการผลิต (SF)

จอภาพบันทึก/แก้ไขเวลาประจำวัน 2 มีการแก้ไข 2 รายการ ดังนี้
 

1. การบันทึกเวลาให้สามารถบันทึกเฉพาะเวลา Setup ได้ในกรณี Run Time เป็น 0: รองรับ บางขั้นตอนปฏิบัติงานที่มีลักษณะพิเศษ ที่มีระยะเวลาการทำงานเท่ากันทุกครั้ง ไม่ว่าจะมีปริมาณผลผลิตเท่าใด เช่น การตรวจรับ การตรวจสอบ และรองรับในกรณีการ Setup แล้วเครื่องจักรมีปัญหาไม่สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ ต้องย้ายไปใช้เครื่องจักรอื่น
ECONS V2.13E Rvs 580003 Release Note-001-1

2. การบันทึกเวลาในกรณีบันทึกเวลาสูญเสีย ไม่จำเป็นต้องระบุเลขที่คำสั่งผลิต : เพื่อให้สามารถระบุรายละเอียดของเวลาสูญเสียให้ละเอียดขึ้น เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ OEE
ECONS V2.13E Rvs 580003 Release Note-001-2

Back

เพิ่มการอ้างอิงโครงการบนเอกสาร อีก 5 ระบบงาน รวมเป็น 10 ระบบงาน

ตามที่เพิ่มเติมระบบบริหารโครงการในโปรแกรม BySide V1.04 ซึ่งใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดโครงการดำเนินงาน เพื่อนำไปใช้ในการอ้างอิงรายการในระบบงาน ECONS ทำให้สามารถตรวจสอบถึงรายการต่าง ๆ ที่นำมาดำเนินการในโครงการนั้น ๆ ได้ และใน ECONS V.2.13E Rvs 580002 (version ก่อนหน้านี้) มีระบบงานที่แก้ไขให้สามารถอ้างอิงโครงการดำเนินงานได้แล้ว จำนวน 5 ระบบงาน ประกอบด้วย
 
ECONS V2.13E Rvs 580003 Release Note-002

  1. ระบบกำหนดและจัดทำใบเสนอราคา (ES)
  2. ระบบควบคุมการจำหน่าย (CO)
  3. ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR)
  4. ระบบควบคุมการผลิต (SF)
  5. ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC)

และใน ECONS V.2.13E Rvs 580003 นี้ ได้เพิ่มเติมให้สามารถอ้างอิงโครงการดำเนินงานอีก 5 ระบบงาน ดังนี้

  1. ระบบบัญชีทั่วไป (GL)
  2. ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO)
  3. ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP)
  4. ระบบเงินทดรองจ่าย (AV)
  5. ระบบเงินสดย่อย (PC)

โครงการดำเนินงานที่นำมาอ้างอิงในรายการต่าง ๆ จะต้องมีข้อกำหนดดังนี้

  1. โครงการดำเนินงานอยู่ในสถานะ O – On going
  2. โครงการดำเนินงานนำไปอ้างอิงได้เฉพาะระบบที่เปิดให้สามารถนำไปอ้างอิงได้เท่านั้น
  3. โครงการดำเนินงานนำไปอ้างอิงได้เฉพาะรายการที่มีวันที่รายการอยู่ในระหว่างวันที่เริ่มต้น – สิ้นสุดโครงการเท่านั้น

ประโยชน์ที่ได้จากการอ้างอิงโครงการ คือ รายงานสถานะโครงการ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถจัดพิมพ์ได้ในโปรแกรม BySide ได้แก่

  1. รายงานสถานะโครงการ – การใช้วัตถุดิบ (BySide V.1.04)
  2. รายงานสถานะโครงการ – การใช้แรงงาน (ระหว่างดำเนินการ)
  3. รายงานสรุปสถานะโครงการ (ระหว่างดำเนินการ) : แสดงรายได้ รายละเอียดต้นทุน คชจ.จากระบบงานต่าง ๆ ตลอดจนกำไรขาดทุนของโครงการ

Back

ปรับปรุงการบันทึกรายการบัญชีกรณียกเลิกเช็ค – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR)

เดิมการบันทึกรับเงิน ประเภทเช็ค โดยมีประเภทภาษีเป็นภาษีค่าบริการ และมีการบันทึกการหักภาษีหัก ณ ทีจ่ายด้วย เมื่อผู้ใช้ทำการยกเลิกเช็คโปรแกรมจะสร้างรายการเพื่อหักยอดภาษีขายให้อัตโนมัติ พร้อมกลับรายการบัญชีภาษีค่าบริการ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้อัตโนมัติด้วย ซึ่งทำให้เกิดปัญหากรณีที่มีการนำส่งภาษีขาย และภาษีหัก ณ ที่จ่ายไปแล้ว
จึงได้ทำการแก้ไขการทำงานกรณีที่มีการยกเลิกเช็ค ดังนี้

 1. เมนูการยกเลิกเช็ค กรณีเป็นเช็ครับจากใบสำคัญรับประเภทภาษีค่าบริการ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย เมื่อประมวลผลยกเลิกเช็คจะไม่ทำการสร้างรายการและไม่กลับรายการบัญชีเพื่อหักยอดภาษีขาย และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 2. เมนูการรับเงิน เมื่อมีการบันทึกรับเงินครั้งต่อไป ผู้ใช้จะไม่ต้องบันทึกเลขที่ใบกำกับภาษี และรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายอีก
 3. เมนูผ่านรายการรับเงิน ไม่มีการสร้างรายการภาษีขายอีกกรณีที่เป็นการรับเงินอีกครั้งหลังจากยกเลิกเช็ค

แสดงรายละเอียดการทำงานของโปรแกรมโดยเปรียบเทียบคู่บัญชีก่อนและหลังแก้ไข ดังนี้

1. บันทึกรายการรับเงินครั้งที่ 1 ประเภทภาษีเป็นภาษีค่าบริการ และมีการบันทึกการหักภาษีหัก ณ ทีจ่ายด้วย พร้อมผ่านรายการการรับเงิน

  ECONS V2.13E Rvs 580003 Release Note-003-1ECONS-V2.13E-Rvs-580003-Release-Note-003-1A

 

2. ทำการยกเลิกเช็ค

  ECONS V2.13E Rvs 580003 Release Note-003-2ECONS-V2.13E-Rvs-580003-Release-Note-003-2A

 

รายงานภาษีขาย หลังผ่านรายการยกเลิกเช็ค : จะเห็นว่า รายการภาษีขายไม่ถูกยกเลิกไปด้วย เช่นเดียวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ไม่ถูกยกเลิกไปด้วยเช่นกัน

ECONS V2.13E Rvs 580003 Release Note-003-3
 

3. บันทึกรายการรับเงินครั้งที่ 2 พร้อมผ่านรายการการรับเงิน

  ECONS V2.13E Rvs 580003 Release Note-003-4ECONS-V2.13E-Rvs-580003-Release-Note-003-3A

 

รายงานภาษีขาย หลังผ่านรายการรับเงินครั้งที่ 2 ซึ่งจะไม่มีรายการภาษีขายเกิดขึ้นซ้ำอีก

ECONS V2.13E Rvs 580003 Release Note-003-5

Back

รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 บัญชีเจ้าหนี้ (AP) แก้ไขโปรแกรมเมื่อทำการ New รายละเอียดรายการเพิ่มเติมในใบแจ้งหนี้ในระบบ AP แล้วเกิดข้อผิดพลาด (SIR1504030)
2 บัญชีลูกหนี้ (AR) แก้ไขการพิมพ์ใบกำกับ ในกรณีเลือกเงื่อนไขเลขที่ใบกำกับไม่ถูกต้อง โปรแกรมฟ้อง Error  แล้วหลุดจากโปรแกรม Econs (SIR1505019)
3 เงินยืมทดรอง (AV) แก้ไขหน้าเบิกเงินทดรอง ,เคลียร์เงินทดรองให้กลุ่มเอกสารแสดงเฉพาะกลุ่มเอกสารของแต่ละประเภทเท่านั้น (ไม่รวมกลุ่มเอการการรับเงิน หรือจ่ายเงิน) (SIR1505019)
4 ควบคุมการขาย (CO) แก้ไขการสร้างคำสั่งขายไม่ถูกต้อง หลังจากยกเลิกการส่งสินค้า ข้อมูล วันที่สั่งซ์้อ ,วันที่ต้องการ เลขที่ใบแจ้งหนี้ไม่ถูกต้อง (ในกรณีที่มีส่งสินค้าหลายๆ คำสั่งขายในใบแจ้งหนี้เดียวกัน โปรแกรมจะใช้วันที่จากข้อมูลใบแจ้งหนี้มาลง แทนที่จะใช้จากประวัติ) (SIR1503037)
5 ควบคุมการขาย (CO) ปัญหาเรื่อง ผ่านรายการส่งสินค้า, แล้วมีข้อความว่า “Error Sysem 1526”  สาเหตุเกิดจากการบันทึกส่งสินค้าที่อ้างถึงคำสั่งขายเดียวกัน และทำการ post รายการที่กำหนดให้ปิดคำสั่งขายไปก่อน โดยใบส่งสินค้าอีกใบยังไม่การปลด hold ออก ซึ่งจริงๆ แล้วในกรณีนี้ต้องติดข้อผิดพลาด “A” แต่โปรแกรมกลับตรวจไม่พบข้อผิดพลาด และเมื่อนำไปผ่านรายการก็จะขึ้น Message ดังกล่าว (SIR1408047)
6 บริหารระบบ (GB) แก้ไข Lookup ในกรณีที่ key ข้อมูลเข้าไปถูกต้องแล้ว แต่ยังแสดงตารางขึ้นมาให้เลือกเมื่อมีการ Enter ( ปัญหานี้จะเกิดเฉพาะเมื่อใช้ในการแสดงข้อมูล แล้วเก็บใน Field User defined  หรือ Field ที่ขนาดไม่ตรงกับขนาด field ที่สนใจ ) (SIR1504027)
7 ควบคุมสินค้า (IC) แก้ไขกรณีการ set ค่าครั้งแรกของประเภทคำสั่งปรับปรุงให้บันทึกประเภทคำสั่งมาตรฐานโดยลงค่า site ให้ด้วย (SIR1505019)
8 ควบคุมการผลิต (SF) เเจ้ง bug หน้าจอจัดทำคำสั่งผลิต เลขที่อ้างอิงคำสั่งผลิตเมื่อ cancel เลขที่ running จะกระโดดข้าม (SIR1501049)

Back

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*