BySide V.1.04 Release Note

BySide V.1.04 Release Note

BySide Version นี้ มีการเพิ่มระบบบริหารโครงการ เพื่อจัดเก็บข้อมูลหลักโครงการ, จัดทำรายงานใหม่ 6 รายงาน (8 รูปแบบ) และ เพิ่ม 5 รูปแบบใน 3 รายงานเดิม

รายงานสถานะใบแจ้งหนี้ – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR)

BySide V.1.04 Release Note-001-1

เป็นรายงานที่เพิ่มในระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. แสดงสถานะใบแจ้งหนี้ทั้งหมดแยกตามวันที่ใบแจ้งหนี้
  2. แสดงข้อมูลใบวางบิลของแต่ละใบแจ้งหนี้
  3. แสดงข้อมูลการรับเงินของแต่ละใบแจ้งหนี้

BySide V.1.04 Release Note-001-2

Back

รายงานใบตรวจสอบชิ้นงาน – ระบบควบคุมคุณภาพ (QM)

BySide V.1.04 Release Note-002-1

เป็นรายงานที่เพิ่มในระบบควบคุมคุณภาพ (QM) มี 2 รูปแบบคือ พิมพ์รายงานแบบฟอร์ม และแบบรายงานผล มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายการตรวจสอบสินค้า ผลการตัดสินใจ ตามเลขที่ใบตรวจสอบ

 

รายงานใบรับรองการวิเคราะห์สำหรับผลิตภัณฑ์ – ระบบควบคุมคุณภาพ (QM)

BySide V.1.04 Release Note-003-2

เป็นรายงานที่เพิ่มในระบบควบคุมคุณภาพ (QM) เพื่อรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ว่าผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วทุกขั้นตอน

BySide V.1.04 Release Note-003-1

รายงาน Tag ผลิต – ระบบควบคุมการผลิต (SF)

BySide V.1.04 Release Note-004-2

เป็นรายงานที่เพิ่มในระบบควบคุมการผลิต (SF) มีวัตถุประสงค์เพื่อพิมพ์ Tag คำสั่งผลิตสินค้าลงกระดาษ Label ตามจำนวนการบรรจุ

BySide V.1.04 Release Note-004-1

รายงานของเสีย – ระบบควบคุมการผลิต (SF)

แต่เดิมรายงานในระบบงาน ECONS จะมีแต่แบบละเอียด ที่ BySide ได้เพิ่มแบบสรุป 3 ประเภท คือ

  1. รายการของเสียแยกตามศูนย์การผลิต แบบสรุป
  2. รายการของเสียแยกตามกลุ่มค่าแรง แบบสรุป
  3. รายการของเสียแยกตามคำสั่งผลิต แบบสรุป
BySide V.1.04 Release Note-005-1BySide V.1.04 Release Note-005-2

BySide V.1.04 Release Note-005-3BySide V.1.04 Release Note-005-4
รายงานประมาณการจ่ายเงิน – ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP)

แต่เดิมรายงานในระบบงาน ECONS จะมีแต่แบบละเอียด ที่ BySide ได้เพิ่มรายงานแบบสรุป โดยแสดงยอดสรุปตามรหัสผู้ขาย

BySide V.1.04 Release Note-006-1BySide V.1.04 Release Note-006-2

Back

รายงานประวัติการขาย – ระบบควบคุมการจำหน่าย (CO)

รายงานประวัติการขาย เพิ่มเติมรูปแบบการแสดงตามวันที่ส่งสินค้า – เลขที่ใบแจ้งหนี้

BySide V.1.04 Release Note-007-1BySide V.1.04 Release Note-007-2

Back

รายงานวิเคราะห์ราคาขายเบื้องต้น – ระบบควบคุมการจำหน่าย (CO)

เป็นรายงานที่เพิ่มในระบบควบคุมการจำหน่าย (CO) เพื่อแสดงราคาขายสินค้า ต้นทุนมาตรฐาน กำไรขั้นต้น ของสินค้าทุกรายการ ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อคัดกรองข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยแต่ละเงื่อนไขจะแสดงรายการข้อมูลดังนี้

  1. เฉพาะรายการที่ราคาขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 รายงานแสดงข้อมูลสินค้าที่กำหนดราคาขายสินค้าเป็น 0
  2. เฉพาะรายการที่ต้นทุนมาตรฐานเท่ากับ 0 รายงานแสดงข้อมูลสินค้าที่กำหนดต้นทุนมาตรฐานสินค้าเป็น 0
  3. เฉพาะรายการที่กำไรขั้นต้นต่ำกว่า 0 รายงานแสดงข้อมูลสินค้าที่กำไรขั้นต้นน้อยกว่า 0
  4. เฉพาะรายการที่ % กำไรขั้นต้น อยู่ในช่วงที่ระบุ

BySide V.1.04 Release Note-008-1BySide V.1.04 Release Note-008-2

Back

รายงานประวัติการแก้ไขข้อมูลโครงสร้างสินค้า – ระบบโครงสร้างและขั้นตอนการผลิต (BM)

เป็นรายงานที่เพิ่มในระบบโครงสร้างและขั้นตอนการผลิต (BM) เพื่อแสดงประวัติการเพิ่มรายการ, แก้ไขข้อมูล และลบข้อมูลโครงสร้างสินค้า โดยรายงานแสดง 2 ประเภท คือ แสดงตามรหัสสินค้าหลัก และแสดงตามวันที่-เวลาแก้ไขข้อมูลล่าสุด

BySide V.1.04 Release Note-009-1

 
 
 
 
หมายเหตุ ความหมายของประเภทรายการที่แสดงในรายงาน
ADD : คือการเพิ่มโครงสร้างสินค้าเข้าไปใหม่
DEL : Delete คือการลบโครงสร้างสินค้าออกจากระบบ
CGF : Change From คือข้อมูลก่อนทำการแก้ไข
CGT : Change To คือข้อมูลหลังทำการแก้ไข (เมื่อมีการแก้ไขโครงสร้างสินค้า ระบบจะเก็บข้อมูล CGF และ CGT คู่กันเสมอ)

BySide V.1.04 Release Note-009-3BySide V.1.04 Release Note-009-2

จอภาพบันทึก/แก้ไข ข้อมูลหลักโครงการ – ระบบบริหารโครงการ
BySide V.1.04 Release Note-010

ระบบบริหารโครงการ นี้ เป็นระบบงานเพิ่มเติม หรือ Add-ons Module ของ ECONS มีไว้เพื่อให้ผู้ใช้ระบบงาน กำหนดข้อมูลหลักโครงการขึ้นมา และสามารถนำไปอ้างอิงในรายการทางบัญชีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ ECONS เพื่อนำมาจัดทำรายงานตามโครงการ ในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป
ข้อมูลหลักโครงการประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้
 

  1. ข้อมูลโครงการ ได้แก่ ชื่อโครงการ วันที่ เริ่มต้น วันที่สุดสิ้น สถานะโครงการ รายละเอียดโครงการ มูลค่าโครงการ และข้อกำหนดว่า ระบบงานใดบ้างที่อนุญาตให้อ้างอิงโครงการ
  2. ข้อมูลเงินงวด ซึ่งเป็นรายละเอียดรายได้โครงการว่า รับเงินกี่งวด งวดละเท่าใด ควรแจ้งหนี้เมื่อใด
  3. ข้อมูลเอกสารแนบ ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้ระบบงานสามารถแนบเอกสารที่เกิดขึ้นในโครงการ เช่น BOQ, รายละเอียดการออกแบบ เอกสารสัญญา ฯลฯ ที่ถูก Scan ให้เป็น Soft File แล้ว นำมา upload เก็บรวมกันกับข้อมูลหลักโครงการ

สถานะโครงการ ประกอบด้วย

  I-Initialize : โครงการอยู่ระหว่างการเตรียมการ ยังไม่สามารถนำไปอ้างอิงบน ECONS ได้ (Default)
  O-On Going : โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถนำไปอ้างอิงบนเอกสารต่าง ๆ บน ECONS ได้ โดยเอกสารที่อ้างอิงต้องมีวันที่ระหว่าง วันที่เริ่มต้น – สิ้นสุดโครงการ
  X-Cancel : โครงการถูกยกเลิก โดยจะยกเลิกได้เฉพาะโครงการที่ยังไม่มีรายการใด ๆ ที่อ้างอิง

รายงานสถานะของโครงการ(การใช้วัตถุดิบ) – ระบบบริหารโครงการ
BySide V.1.04 Release Note-011-2

เป็นรายงานที่เพิ่มในระบบบริหารโครงการ เพื่อแสดงรายการเบิกใช้วัตถุดิบของแต่ละคำสั่งผลิต ภายใต้โครงการดำเนินงาน
 

BySide V.1.04 Release Note-011-1

Posted in BySide Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*