จดหมายข่าว ECONS : กันยายน 2561
ECONSNEWS0961

 

เรียน BBS Valued Customer,

 

บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

 
 
 
 

  BySideV109.1

  Update Feature in BySide
  BySide Version 1.45 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้
      • ปรับปรุงรายงานสินค้าค้างส่ง – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) : เพิ่มเงื่อนไขเลขที่ใบสั่งขาย
      • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  ECONS_logo

  Update Feature in ECONS Version 2.13E
  ECONS V2.13E Rvs 610009 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้

   

  • เพิ่มการกำหนดกลุ่มเอกสารให้สามารถ Running เลขที่เอกสารได้สูงสุดถึง 12 Digit – ระบบ PC, AV, GL, BK, BR
  • ปรับปรุงจอภาพบันทึกคำสั่งผลิต – ระบบควบคุมการผลิต (SF)
  • ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการโอนย้ายสินค้า – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC)
  • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  ECONSPRS

  Update Feature in PAYROLL
  PAYROLL Rvs 610009 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้
      • เพิ่มรายงานทะเบียนลูกจ้าง ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ 2541

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  article

   F-SCORE exam

   Rule Calc Net Profit RD