จดหมายข่าว ECONS : กรกฎาคม 2561
ECONSNEWS0761

 

เรียน BBS Valued Customer,

 

บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

 
 
 
 

  BySideV109.1

  Update Feature in BySide
  BySide Version 1.43 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้
      • ปรับปรุงการพิมพ์รายงานในระบบ BySide กรณีกำหนดการพิมพ์ออก PRINTER
      • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  ECONS_logo

  Update Feature in ECONS Version 2.13E
  ECONS V2.13E Rvs 610007 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้

   

  • ปรับปรุงรายงานงบทดลอง – ระบบบัญชีทั่วไป(GL) : เพิ่มเงื่อนไขส่วนงาน
  • ปรับปรุงจอภาพการจ่ายเงิน – ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP) : ส่วนของการสร้างรายการจ่ายอัตโนมัติ
  • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 9 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  ECONSPRS

  Update Feature in PAYROLL
  PAYROLL Rvs 610007 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้
      • เพิ่มค่าลดหย่อนค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร และเบี้ยประกันสุขภาพ
      • เพิ่มรายงานแสดงข้อมูลการลาออกของพนักงาน
      • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  article

   COASamplegoodreturnforrefund