จดหมายข่าว ECONS : กรกฎาคม 2560
ECONSNEWS0760

 

เรียน BBS Valued Customer,

 

บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

 
 
 
 

  BySideV109.1

  Update Feature in BySide
  BySide Version 1.31 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้
      • ปรับปรุงรายงานสรุปรายการทางบัญชี แสดงตามรหัสบัญชี(AP) – ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) : เพิ่มแสดงเลขที่ใบแจ้งหนี้
      • ปรับปรุงรายงานตรวจสอบรายการตั้งหนี้,เพิ่มหนี้,ลดหนี้ – ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP)
      • เพิ่มจอภาพตรวจสอบลูกค้า – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR),ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO)
      • เพิ่ม Feature การกำหนด Permission Control
      • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  ECONS_logo

  Update Feature in ECONS Version 2.13E
  ECONS V2.13E Rvs 600007 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 12 รายการ ดังนี้

   

  • ปรับปรุงจอภาพบันทึกใบขอซื้อและบันทึกรายการสั่งซื้อ – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) : ปรับ Lookup รหัสการสั่งซื้อให้สามารถค้นหาคำอธิบายได้
  • ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการสั่งซื้อ – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) : ให้สามารถแก้ไขชื่อผู้ขายได้
  • ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการ Invoice – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) : รายการที่มีการบันทึกจ่ายเงินมัดจำไว้ให้เพิ่มแสดง Message
  • ปรับปรุงจอภาพบันทึกเงินโอนธนาคาร – ระบบเงินโอนธนาคาร (BK) : สามารถบันทึกโอนเงินระหว่างธนาคารด้วยประเภทเงินโอนได้
  • ปรับปรุงรายงานเช็คคืน – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) : เพิ่มเงื่อนไขรหัสลูกหนี้
  • ปรับปรุงรายงานทะเบียนคุมใบสำคัญรับ – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR)
  • ปรับปรุงรายงานทะเบียนคุมเช็ครับ – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR): เพิ่มเงื่อนไขรหัสลูกค้า และการตรวจสอบสถานะเช็ครอนำฝากและเช็คคืน
  • ปรับปรุงจอภาพผ่านรายการตั้งหนี้ (Van Sale) – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) : สามารถเลือกเลขที่ใบแจ้งหนี้ได้
  • ปรับปรุงรายงานประวัติการเบิกเงินสดย่อย – ระบบเงินสดย่อย (PC) : เพิ่มเงื่อนไขรหัสผู้เบิก และแสดงชื่อผู้เบิก
  • ปรับปรุงรายงานใบสรุปขอเบิกชดเชยเงินสดย่อย – ระบบเงินสดย่อย (PC) : เพิ่มแสดงชื่อผู้เบิก
  • ปรับปรุงรายงานการพิมพ์เช็คจ่าย – ระบบเงินสดย่อย (PC) : เพิ่มการกำหนดชื่อผู้รับเช็ค
  • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 6 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  article

   howtoaveragevatingoodfeelreportonmenubot_standardcode