จดหมายข่าว ECONS : กุมภาพันธ์ 2563
 

เรียน BBS Valued Customer,

 

บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

 
 
 
 

  ECONS_logo

  Update Feature in ECONS Version 2.13E
  ECONS V2.13E Rvs 620002 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้

   
   

  • ปรับปรุงหน้าจอตั้งลูกหนี้ ให้สามารถกำหนดกลุ่มเอกสารถัดไปสำหรับการตั้งลูกหนี้แบบ Recurring ได้ (AR)
  • ปรับปรุงหน้าจอตั้งเจ้าหนี้ ให้สามารถกำหนดกลุ่มเอกสารถัดไปสำหรับการตั้งเจ้าหนี้แบบ Recurring ได้ (AP)
  • ปรับปรุงหน้าบันทึกส่งสินค้า เมื่อทำการเพิ่มใบส่งสินค้า ให้ค่าเริ่มต้นของรหัสสถานที่ เป็นไปตามข้อกำหนดหลักระบบงาน
  • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

   

  BySideV109.1

  Update Feature in BySide
  BySide Version 1.62 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้

   

  • เพิ่มการแสดงหมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขแฟกซ์ ในหน้าจอตรวจจสอบลูกค้า
  • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed)

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก