ECONS V2.13E Rvs 630002 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 630002 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

เพิ่มกลุ่มเอกสารถัดไปสำหรับการตั้งลูกหนี้แบบ Recurring – ระบบบัญชีลูกหนี้(AR)

1.เพิ่มการสร้างรายการใหม่โดยอัตโนมัติ โดยเมื่อเลือกรหัสกลุ่มเอกสาร Recurring แล้วทำการผ่านรายการ ระบบจะสร้างรายการตั้งลูกหนี้ขึ้นมาใหม่ โดยใช้ Running ในลำดับถัดไป โดยวันที่ใบเเจ้งหนี้จะถูกเปลี่ยนตามรหัส Recurring ที่กำหนดไว้ตามค่ามาสเตอร์ และข้อมูลการทำรายการก็จะถูก Copy ตามมาด้วย(ไม่ต้องทำรายการใหม่)

2.รหัสการ Running จะรันตามรหัส Recurring หลักเสมอ เช่น รหัสกลุ่มเอกสารคือ IR62 Running = IR62015T แต่เลือกรหัสกลุ่มเอกสารสำหรับ Recurring เป็น IR64 ที่มี Running = IR64001T เเล้วกดผ่านรายการ ระบบจะสร้างรายการใหม่ที่มีรหัสกลุ่มเอกสาร IR64 และ Running เป็น IR64002T (ข้อมูลที่ได้หลังจากสร้างรายการอัตโนมัติจะถูก Copy มาด้วยเสมอ)

3.หากไม่มีการเลือกรหัสกลุ่มเอกสารสำหรับ Recurring เมื่อทำการผ่านรายการ ระบบจะทำการสร้างใบใหม่โดยใช้ Running ตามเลขที่เอกสารที่เลือกไว้ ณ ปัจจุบัน

Go Top

เพิ่มกลุ่มเอกสารถัดไปสำหรับการตั้งเจ้าหนี้แบบ Recurring – ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP)

1.เพิ่มการสร้างรายการใหม่โดยอัตโนมัติ โดยเมื่อเลือกรหัสกลุ่มเอกสาร Recurring แล้วทำการผ่านรายการ ระบบจะสร้างรายการตั้งเจ้าหนี้ขึ้นมาใหม่ โดยใช้ Running ในลำดับถัดไป โดยวันที่ใบเเจ้งหนี้จะถูกเปลี่ยนตามรหัส Recurring ที่กำหนดไว้ตามค่ามาสเตอร์ และข้อมูลการทำรายการก็จะถูก Copy ตามมาด้วย(ไม่ต้องทำรายการใหม่)

2.รหัสการ Running จะรันตามรหัส Recurring หลักเสมอ เช่น รหัสกลุ่มเอกสารคือ IP62 Running = IP62015T แต่เลือกรหัสกลุ่มเอกสารสำหรับ Recurring เป็น IP64 ที่มี Running = IP64001T เเล้วกดผ่านรายการ ระบบจะสร้างรายการใหม่ที่มีรหัสกลุ่มเอกสาร IP64 และ Running เป็น IP64002T (ข้อมูลที่ได้หลังจากสร้างรายการอัตโนมัติจะถูก Copy มาด้วยเสมอ)

3.เลขที่ใบเเจ้งหนี้จะถูกทำให้เป็นค่าว่างเสมอเมื่อสร้างรายการใหม่อัตโนมัติ

4.หากไม่มีการเลือกรหัสกลุ่มเอกสารสำหรับ Recurring เมื่อทำการผ่านรายการ ระบบจะทำการสร้างใบใหม่โดยใช้ Running ตามเลขที่เอกสารที่เลือกไว้ ณ ปัจจุบัน

Go Top

ปรับปรุงหน้าบันทึกส่งสินค้า

ปรับปรุงหน้าบันทึกส่งสินค้า เมื่อทำการเพิ่มใบส่งสินค้า ให้ค่าเริ่มต้นของรหัสสถานที่ เป็นรหัสสถานที่ ตามข้อกำหนดหลักระบบงาน (ข้อกำหนด ID = VAT_LOC)

Go Top

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบควบคุมการผลิต เมนูสถานะคำสั่งผลิต–>ความต้องการวัตถุดิบ แก้ไขให้เมื่อทำการตรวจสอบคำสั่งผลิตที่รออนุมัติแล้วไม่เกิดข้อผิดพลาด แสดงข้อมูลวัตถุดิบตามโครงสร้างการผลิตที่กำหนดไว้
2 ระบบบัญชีลูกหนี้ แก้ไขจอภาพบันทึกรับเงิน กรณีที่ใบรับเงินมีรายการที่ต้องคำนวณภาษี เมื่อแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว ให้โปรแกรมคำนวณฐานภาษี และภาษีตามอัตราภาษีที่กำหนด เดิมจะคำนวณเป็น 0
3 ระบบบัญชีลูกหนี้ แก้ไขจอภาพประมวลผลตั้งลูกหนี้ ในกรณีที่ผ่านรายการตั้งลูกหนี้ที่มีการกำหนดรหัส Recurring ต้องไม่ลบรายการแจ้งหนี้ที่ประมวบผลไปแล้ว เมื่อกำหนดให้ระบบไม่ลบรายการประจำวันออกจาก ฐานข้อมูลเมื่อผ่านรายการ

4 ระบบควบคุมการจัดซื้อ แก้ไขจอภาพประมวลผลใบแจ้งหนี้ (ผ่านรายการ Invoice) กรณีกำหนดโครงการดำเนินการในหน้าจอบันทึกใบสั่งซื้อ เมื่อมากำหนดเลขที่ใบแจ้งหนี้ในหน้าจอบันทึกรายการ Invoice เมื่อทำการประมวลผลให้สร้างข้อมูลเชื่อมโยงใบยังระบบบัญชีเจ้าหนี้ด้วย

Go Top

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*