ECONS V2.13E Rvs 640004 Release Note

ECONS V2.13E Rvs 640004 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมทั้งสิ้น 4 หัวข้อหลัก ดังนี้

 

ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย เพิ่มโปรแกรมนำเข้าคำสั่งขาย

เพิ่ม Tool สำหรับนำเข้าข้อมูลคำสั่งขายอัตโนมัติ โดยใส่รายละเอียดใน EXCEL Template ของทาง BBS แล้วนำเข้าผ่านโปรแกรมนำเข้าข้อมูลคำสั่งขาย โปรแกรมจะนำข้อมูลคำสั่งขายเข้าระบบ หลังจากนั้นสามารถตรวจสอบหรือแก้ไขเพิ่มเติมผ่านหน้าจอบันทึกคำสั่งขาย (เมนู F.ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย -> C.การขายสินค้า -> A.บันทึกแก้ไข) ได้ตามปกติ การนำข้อมูลสั่งขายนั้นสามารถกำหนดเลขที่คำสั่งขายใน Template ได้เอง หรือจะให้ระบบกำหนดให้อัตโนมัติ โดยแค่เลือกกลุ่มเอกสารในหน้าจอก่อนทำการประมวลผล

 

Import CO

 

Download Template สำหรับใช้นำข้อมูลเข้าระบบ >   Click Here   

Download คู่มือการกำหนด Template และการใช้งานโปรแกรมนำเข้าคำสั่งขาย >   Click Here   
 

Go Top

 

ระบบควบคุมการจัดซื้อ เพิ่มการกำหนดตัวเลือกในการอนุมัติใบขอซื้อให้ระบุรหัสผู้ขายก่อนหรือไม่

เพิ่มการกำหนด “ระบุผู้ขายในใบขอซื้อ” ในหน้าจอกำหนดค่าเริ่มต้นระบบงานควบคุมการจัดซื้อ (เมนู E.ระบบควบคุมการจัดซื้อ-> A.กำหนดค่าเริ่มต้น -> A.ค่าเริ่มต้นระบบงาน )

 

PO Approve Flag = Y
 
PO Approve Flag = Y (Picture)
 

1. เมื่อกำหนด “ระบุผู้ขายในใบขอซื้อ” = “Y” ใบขอซื้อจะอนุมัติได้ ก็ต่อเมื่อมีการกำหนดรหัสผู้ขายแล้ว

2. เมื่อกำหนด “ระบุผู้ขายในใบขอซื้อ” = “N” ใบขอซื้อจะถูฏอนุมัติ และสามารถนำไปจัดทำใบสั่งซื้อได้โดยไม่จำเป็นต้องระบุรหัสผู้ขาย กรณีที่ไม่ได้ระบุรหัสผู้ขายจะสามารถไประบุอีกครั้งในเมนูบันทึกใบสั่งซื้อได้

Go Top

 

ระบบโครงสร้างและขั้นตอนการผลิต เพิ่มการอนุมัติโครงสร้างสินค้าก่อนนำไปใช้ในการผลิต

ระบบโครงสร้างและขั้นตอนการผลิต(BM) เพิ่มการอนุมัติโครงสร้างสินค้าก่อนนำโครงสร้างสินค้านั้นไปสั่งผลิต

 

BOM Approve
 

การเปิดใช้งานการอนุมัติโครงสร้างสินค้า มีขั้นตอนดังนี้

  ● เปิดการใช้งานการอนุมัติโครงสร้างสินค้า ผ่านหน้าจอกำหนดค่าเริ่มต้น (เมนู I.ระบบโครงสร้างและขั้นตอนการผลิต -> A.ค่าเริ่มต้นและตาราง -> A.ค่าเริ่มต้นและตาราง)

 
BOM Approve
 

การเปิดใช้ “การอนุมัติโครงสร้างสินค้า” นั้นจะเปิดใช้ได้ก็ต่อเมื่อกำหนด “เก็บประวัติการแก้ไขข้อมูลโครงสร้างสินค้า” เป็น “Y” แล้วเท่านั้น

 

  ● ทำการบันทึก แก้ไขโครงสร้างสินค้า ผ่านเมนู B.แฟ้มข้อมูลหลักระบบงาน -> A.โครงสร้างสินค้า ตามปกติ โดยโครงสร้างสินค้าจะสามารถแก้ไข/เพิ่มเติมได้ ก็ต่อเมื่อโครงสร้างสินค้านั้นยังไม่ได้ถูกอนุมัติ ถ้ามีการอนุมัติโครงสร้างสินค้านั้นแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลโครงสร้างสินค้าได้
(โปรแกรมจะอนุญาติให้แก้ไขได้อีกครั้ง ก็ต่อเมื่อมีการยกเลิกการอนุมัติโครงสร้างสินค้านั้นๆ แล้ว)

 

  ● การอนุมัติโครงสร้างสินค้าผ่านระบบงาน BYSIDDE -> ระบบโครงสร้างและขั้นตอนการผลิต -> อนุมัติโครงสร้างสินค้า รายละเอียด Click Link

 

  ● ทำการเปิดคำสั่งผลิตในระบบความคุมการผลิตตามปกติ โดยถ้าระบบเปิดใช้งาน “การอนุมัติโครงสร้างสินค้า” ถ้ารหัสสินค้าที่สั่งผลิตมีการกำหนดโครงสร้างสินค้าไว้ โครงสร้างสินค้านั้นต้องได้รับการอนุมัติก่อนถึงนำมาบันทึกคำสั่งผลิตได้

 
BOM Approve PNG
 

ข้อความแจ้งเตือนกรณีเปิดใบสั่งผลิตสินค้าที่ยังไม่ได้อนุมัติโครงสร้างสินค้า

 

กรณีที่มีการยกเลิกการอนุมัติโครงสร้างสินค้าหลังจากทำการบันทึกคำสั่งผลิตไว้แล้ว เมื่อทำการผ่านรายการอนุมัติคำสั่งผลิต โปรแกรมจะตรวจสอบอีกครั้งแล้วจะข้ามการประมวลผลไปคำสั่งผลิตถัดไป พร้อมทั้งแจ้งว่าคำสั่งผลิตที่ยังไม่ได้อนุมัติโครงสร้างสินค้าหลังจากประมวลผลเสร็จสิ้นไปแล้ว

 
Shop Floor

 

  ● สามารถพิมพ์รายงานตรวจสอบประวัติการอนุมัติ หรือยกเลิกการอนุมัติโครงสร้างสินค้า ผ่านรายงานประวัติการแก้ไขข้อมูลโครงส้างสินค้า รายละเอียด Click Link

 

โปรแกรมอื่นๆ ที่ปรับการทำงานเพื่อรองรับ การเปิดใช้ “การอนุมัติโครงสร้างสินค้า”

ในโปรแกรม ECONS ระบบโครงสร้างและขั้นตอนการผลิต

● เมนู B.แฟ้มข้อมูลหลักระบบงาน-> D.ลบโครงสร้างสินค้า เพิ่มการตรวจสอบถ้า : เปิดใช้ ”การอนุมัติโครงสร้างสินค้า” จะอนุญาติให้ลบโครงสร้างสินค้าเฉพาะที่ยังไม่ได้อนุมัติเท่านั้น

 
Message Delete BOM
 

● เมนู D.การเปลี่ยนโครงสร้างสินค้า : ถ้าโครงสร้างสินค้ามีการอนุมัติไปแล้วจะไม่สามารถปรับปรุงโครงสร้างสินค้านั้นได้ โดยต้องสร้างเป็น log file แจ้งด้วยว่าโครงสร้างไหนไม่ผ่าน

 
BOM Approve

 

● เมนู E. รายงาน -> A.ตรวจสอบโครงสร้างสินค้า : เพิ่มการแสดงสถานะ “การอนุมัติโครงสร้างสินค้า”

 
Check BOM
 

Go Top

 

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง เมนูผ่านรายการปรับปรุงยอดสินค้าคงคลัง เปลี่ยนการแจ้งข้อผิดพลาดกรณีสินค้าในคลังไม่พอตัดจ่ายจากเดิมที่เป็นเพียงข้อความแจ้งเตือน ปรับให้สร้างเป็น Log file เพื่อแสดงรหัสสินค้าและสถานที่เก็บใดบ้างทีจำนวนในสถานที่เก็บนั้นไม่พอตัดจ่าย
 

Ledger Report AR
 

ตัวอย่าง Log File


 
Log File Message

 

*เมนู D.ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง -> C.รายการปรับปรุงยอดสินค้าคงคลัง -> B.ผ่านรายการปรับปรุง

2 ระบบบริหารระบบงาน รายงานสิทธิ์การใช้เมนู เพิ่มการแสดงคำอธิบายของ Permission Code (กลุ่มการเข้าถึงเมนู)
 
Menu Report
 

*เมนูบริหารระบบงาน -> ระบบรักษาความปลอดภัย -> รายงานสิทธิ์การใช้เมนู

Go Top

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*