ECONS V2.13E Rvs 600011 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600011 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

ปรับปรุงข้อกำหนดรายงานทางการเงิน (Report Writer) – ระบบบัญชีทั่วไป (GL)
ในส่วนของการกำหนดคอลัมน์ เพิ่มให้สามารถกำหนดรหัสส่วนงาน เพื่อให้สามารถแสดงมูลค่าทางบัญชีแยกตามส่วนงานได้

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 8 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขจอภาพผ่านรายการส่งสินค้า ให้บันทึกค่าขนส่งจ่ายตามคลังที่ส่งจริง
2 บัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขรายงานหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย(50 ทวิ) (STDAP6040, STDAP6037) กรณีมีใบสำคัญจ่าย 2 ใบที่จ่ายเจ้าหนี้รายเดียวกัน, วันที่จ่ายเดียวกันและรหัสภาษีเดียวกัน รายงานแสดงรายการอยู่ที่เลขที่เดียว ที่ถูกต้องควรแสดงแยกเป็น 2 เลขที่
3 ควบคุมการผลิต หน้าจอผ่านรายการปิดคำสั่งผลิตแบบหลายสถานที่เก็บ แก้ไขกรณีเปิดคำสั่งผลิตแล้วทำการรับจำนวนเป็น 0 เพราะคำสั่งผลิตนั้นเสียหายทั้งหมด โปรแกรมเกิด Err
4 ควบคุมการจัดจำหน่าย จอภาพผ่านรายการส่งสินค้า แก้ไขการคำนวณมูลค่าส่วนลดเฉลี่ยท้ายบิล กรณีบันทึกส่งสินค้าด้วยคำสั่งขายและ Item เดียวกันมากกว่า 1 รายการพบว่าคำนวณส่วนลดผิด
5 ควบคุมการผลิต แก้ไขจอภาพบันทึกปิดคำสั่งผลิตหลายสถานที่เก็บ ปรับฟิลด์สถานที่เก็บเป็น Lookup, ปรับ Lookup หน่วยนับให้แสดงรายการจากข้อมูลหลักหน่วยนับ และแก้ไขการตรวจสอบจำนวนปิดคำสั่งผลิตตามหน่วยคลัง
6 บัญชีเจ้าหนี้ ปรับการแสดงชื่อผู้ขายจาก 60 เป็น 120 ในรายงานดังต่อไปนี้ ใบสำคัญตั้งหนี้ (STDAP6007), หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย(50 ทวิ) (STDAP6040, STDAP6037), ใบสำคัญจ่าย(STDAP6009)
7 บัญชีเจ้าหนี้ จอภาพการรับวางบิล แก้ไขกรณีเลือกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ พบว่าไม่ปรับปรุงวันที่ครบกำหนดตามวันที่นัดชำระ
8 ควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขจอภาพตรวจสอบการเบิกจ่ายสินค้าตาม LOT เมื่อกดปุ่มประมวลผลแล้วโปรแกรมค้าง

Back

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*